Δικαστικός Πραγματογνώμονας Όπλων, Εκρήξεων, Ακτινοβολίας, Τοξικών Ουσιών

Πολύ συχνά στα Δικαστήρια ανακύπτουν θέματα που αφορούν χρήση και ασφάλεια όπλων, εγκληματικών ενεργειών, τρομοκρατικών ενεργειών, εμπρησμών, εκρήξεων, καταστροφών, ατυχημάτων, ακτινοβολιών και ραδιενέργειας, κλπ και απαιτείται μια έγκυρη πραγματογνωμοσύνη. Από τη μία πλευρά η Αστυνομία έχει τις δικές της απόψεις που προβάλλονται στο Δικαστήριο αλλά συνήθως απαιτείται και μια δεύτερη επιστημονική άποψη που με ανεξάρτητο και νηφάλιο τρόπο θα αναλύσει ενώπιον του Δικαστηρίου όλες τις πτυχές που αφορούν οπλικά συστήματα (από την απλή χρήση ενός μαχαιριού μέχρι την χρήση βαρέων στρατιωτικών όπλων, εκρήξεις εγκαταστάσεων και υλικών, εμπρησμών, ακτινοβολιών, τοξικών αεριών κλπ). Για παράδειγμα στο παρελθόν Στρατοδικεία έχουν ζητήσει από το ΕΚΕΟ να αναλύσει τα επιστημονικά του ευρήματα σε υποθέσεις όπλων ενώ ο Διευθυντής του Καθηγητής ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος έχει παραστεί στο Δικαστήριο ως επιστημονικός πραγματογνώμονας δίνοντας ένορκη κατάθεση για θέματα εγκληματικής δράσης υψηλής τεχνολογίας. Οι Επιστημονικοί Πραγματογνώμονες του ΕΚΕΟ μπορούν να διαφωτίσουν τα Δικαστήρια, τις Αρχές και γενικά τη Δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη για τεχνικά θέματα που μερικές φορές κάνουν τη μεγάλη διαφορά.

Το ΕΚΕΟ επισημαίνει τα εξής: Η δικονομική έννοια του Δικαστικού Πραγματογνώμονα αφορά άτομο που διορίζει το ίδιο το Δικαστήριο ενεργεί κατ’ εντολήν του Δικαστηρίου, επιλέγεται ανεξάρτητα από τη βούληση των διαδίκων μέσα από ειδικούς καταλόγους διορισμένων πραγματογνωμόνων που υπάρχουν εκ των προτέρων στη διάθεση του Δικαστηρίου και έχουν εγκριθεί από αυτό και προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του δίνει επίσημο όρκο για την αλήθεια αυτών που θα διαπιστώσει και θα εκθέσει και ευθύνεται γι’ αυτό με τις βαριές συνέπειες του νόμου. To ΕΚΕΟ δεν αποτελεί Δικαστικό Πραγματογνώμονα που διορίζεται από το Δικαστήριο αλλά μετά από αξιολόγηση της υπόθεσης ο Διευθυντής του ΕΚΕΟ Καθηγητής ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο μπορεί να κληθεί/διοριστεί στο Δικαστήριο ως άμισθος επιστημονικός/τεχνικός σύμβουλος (αρ. 204 ΚΠΔ ) από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που ζητά μια ένορκη κατάθεση επιστημονικής μελέτης στα δικαστήρια από ένα ανεξάρτητο έγκριτο επιστημονικό ίδρυμα.

Ως διάδικοι τα διάφορα φυσικά η νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν στο Δικαστήριο οποιαδήποτε επιστημονική έκθεση πραγματογνωμοσύνης από επιστημονικό φορέα όπως το EKEO το οποίο παρίσταται αν χρειαστεί και ως ένορκος μάρτυρας/πραγματογνώμονας στο Δικαστήριο δια του Διευθυντή του Καθηγητή ΣΣΕ Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου. Αν το Δικαστήριο κρίνει ότι τα στοιχεία που θα του προσκομιστούν (με ή χωρίς ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη) δεν θα είναι αρκετά για να εκτιμήσει την περίπτωσή και ότι χρειάζεται και άλλο άτομο με ειδικές τεχνικές γνώσεις για να το βοηθήσει στην κρίση του, τότε μόνο θα διατάξει το ίδιο, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 681A και 671 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τη διεξαγωγή άλλης πραγματογνωμοσύνης από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της λίστας που έχει στη διάθεση του. Η επιστημονική ομάδα του EKEO αξιολογεί τις απόψεις των Αρχών και των διορισμένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων και ο Διευθυντής του EKEO καταθέτει/αναλύει ενόρκως τις επιστημονικές μελέτες/πραγματογνωμοσύνες των ειδικών ακαδημαϊκών καθηγητών και διδακτόρων επιστημόνων του ιδρύματος ενώπιον του δικαστηρίου (που ενδέχεται να μη συμφωνούν με τις απόψεις των αρχών και των διορισμένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων). Ειδικότερα μετά το διορισμό του ως τεχνικού/επιστημονικού συμβούλου ο Διευθυντής του EKEO έχει το δικαίωμα (αρ.207 ΚΠΔ) να παρίσταται κατά τις εργασίες των διορισμένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων και να λαμβάνει υπόψη του όσα έγγραφα μπορούν να έχουν υπόψη τους και οι πραγματογνώμονες ή να ζητεί πληροφορίες στις περιπτώσεις που δικαιούνται και εκείνοι (άρ. 196 ΚΠΔ). Επίσης μπορεί να ζητήσει και να λάβει με δαπάνες εκείνου που τον διόρισε αντίγραφα της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. Ακόμη έχει το δικαίωμα με γραπτή αίτησή του να ζητήσει από εκείνον που ενεργεί την ανάκριση ή από το δικαστήριο να του επιτρέψει να εξετάσει το πρόσωπο ή το πράγμα που ήταν αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης,

Το ρόλο αυτό του άμισθου επιστημονικού/τεχνικού συμβούλου (ενόρκου μάρτυρα ενώπιον των Δικαστηρίων) αναλαμβάνει ο Διευθυντής του EKEO για κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που αναζητά μια έγκυρη επιστημονική ανάλυση που αφορά τεχνικά θέματα οπλικής, τρομοκρατικής, εγκληματολογικής υφής. Διαβάστε εδώ τους σκοπούς του EKEO και επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του ΕΚΕΟ για περισσότερες πληροφορίες. Το ΕΚΕΟ δε δέχεται αμοιβές και η Διοίκηση του είναι άμισθη αλλά μπορείτε να υποστηρίξετε το κοινωφελές έργο του ιδρύματος με τους τρόπους που περιγράφονται εδώ.