Επιστημονικός Σύμβουλος Ασφαλείας

Hellenic Security Advisors: Protecting Lives & Assets in Greece, Cyprus & the Balkans.

Ο Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής & Στρατιωτικών Επιστημών (Διευθυντής τ. ΦΕ&Ε) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος είναι επικεφαλής μιας εξαιρετικής ομάδας επιστημόνων και παρέχει πλέον υπηρεσίες επ’ αμοιβή μετά από άδεια της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων  (παρ.2β, παρ.2δ αρ.13 του ν.3187/2003) ως Επιστημονικός Σύμβουλος Ασφαλείας (Hellenic Security Advisor) στους εξής τομείς:  Ιδιωτική, Δημόσια και Εθνική Ασφάλεια, Δικαστική Επιστημονική Πραγματογνωμοσύνη (όπλα, εκρήξεις, τρομοκρατία, εμπρησμοί, ακτινοβολίες, εγκληματολογικές αναλύσεις), Private Security, Homeland Security, κλπ (βλ αναλυτικές υπηρεσίες στη συνέχεια). Τα χρήματα της προσωπικής αμοιβής του εισπράττονται μέσω του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (αρ.27 του ν.3187/2003) από τα οποία ποσοστό 15% αποδίδεται στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων για τις διάφορες ανάγκες της (παρ.3 αρ.13 του ν.3187/2003). Εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη (μία για τον πολίτη και μία για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Οι επιστημονικές υπηρεσίες παρέχονται είτε στο γραφείο του (εκτός της Σχολής Ευελπίδων), είτε μέσω διαδικτύου (αν αυτό είναι εφικτό), είτε στο χώρο του ενδιαφερόμενου. Επί του παρόντος οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ στους συνδρομητές και δωρητές του EKEO. Ειδικότερα:

Ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος και η ομάδα του προσφέρουν Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας (Hellenic Security Advisor) σε φυσικά και νομικά πρόσωπα (ενδιαφερόμενος φορέας) της ημεδαπής και αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Στους ενδιαφερόμενους φορείς περιλαμβάνονται: Φυσικά Πρόσωπα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Αεροδρόμια, Ξενοδοχεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Εργοστάσια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ. Ο Επιστημονικός Σύμβουλος Ασφαλείας (και η ομάδα του) δεν παρέχει τις υπηρεσίες του ν.3707/2008 αλλά εκπροσωπεί επιστημονικά τον ενδιαφερόμενο φορέα (που επιθυμεί υπηρεσίες ασφαλείας) ενώπιον των εταιριών security (ΙΕΠΥΑ: Ιδιωτική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας). Η αμοιβή του Καθηγητή Δρ. Θεόδωρου Λιόλιου ως Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας (Hellenic Security Advisor) ουσιαστικά δεν επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο φορέα (αν και καταβάλλεται από αυτόν) διότι αφαιρείται από την αμοιβή που λαμβάνει η ΙΕΠΥΑ για την παροχή των υπηρεσιών στον ενδιαφερόμενο φορέα.

Prof. Dr. Theodore Liolios Hellenic Security Advisor

EKEO’s Director on Greek State TV

Οι Υπηρεσίες του Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας αναλυτικά:

Ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος (και η ομάδα του) αφού αναλάβει (του ανατεθούν) καθήκοντα Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας (Hellenic Security Advisor)ενός ενδιαφερόμενου φορέα επιτελεί το εξής επιστημονικό έργο προς όφελος της ασφάλειας και των συμφερόντων του ενδιαφερόμενου φορέα:

Α) Εκπονεί επιστημονική έρευνα (στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Αν.Καθηγητής ΣΣΕ – παρ.β, αρ.12., ν.3187/2003) για όλα τα θέματα ασφαλείας που αφορούν τον ενδιαφερόμενο φορέα και καταθέτει το σχετικό (απόρρητο) πόρισμα της επιστημονικής έρευνας στον φορέα. Εκπονεί εκθέσεις και επιστημονικές αναλύσεις ως “δικαστικός πραγματογνώμονας” για κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο και εμφανίζεται ως ένορκος μάρτυρας ενώπιον πάσης Δικαστικής και Εισαγγελικής Αρχής υποστηρίζοντας δημόσια τα επιστημονικά ευρήματα και πορίσματα του.

Β) Μετά από αυστηρή αξιολόγηση επιλέγει την καλύτερη και πιο αξιόπιστη εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου φορέα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Εισηγείται στον ενδιαφερόμενο φορέα την ανάθεση του σχετικού έργου στην επιλεγμένη εταιρία (ΙΕΠΥΑ) υπό αυστηρούς κανόνες που δεσμεύουν την ΙΕΠΥΑ και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου φορέα. Επιβλέπει, ελέγχει και αξιολογεί συνεχώς με αυστηρά κριτήρια και επιστημονικές μεθόδους τις υπηρεσίες της ΙΕΠΥΑ προς τον ενδιαφερόμενο φορέα και παρέχει επιστημονικές συμβουλές στον ενδιαφερόμενο φορέα σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές.

Γ) Αξιολογεί, πιστοποιεί και ελέγχει τις εταιρίες υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) όσον αφορά τη νομιμότητα της φύσης τους, την εκπαίδευση των στελεχών τους και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον ενδιαφερόμενο φορέα, ενημερώνει και συμβουλεύει τον ενδιαφερόμενο φορέα ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και να δίνονται οι δέουσες εντολές στην ΙΕΠΥΑ.

Δ) Ελέγχει τις τιμές και τις δαπάνες της εταιρίας ασφαλείας ώστε να είναι οι καλύτερες και οι χαμηλότερες για τον ενδιαφερόμενο φορέα και αποτρέπει την αισχροκέρδεια εις βάρος του. Όλες οι αμοιβές και δαπάνες των εταιριών αυτών ελέγχονται, αξιολογούνται και μόνο αν πάρουν την έγκριση του Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο φορέα στην εταιρία security (ΙΕΠΥΑ). Στην περίπτωση που τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δέχθηκαν τις υπηρεσίες αυτές ασφαλείας της ΙΕΠΥΑ δεν ικανοποιούνται (για τεκμηριωμένους λόγους) διεκδικεί δια της νομικής οδού από τις εταιρίες ασφαλείας την επιστροφή των χρημάτων, ενδεχομένως και την καταβολή αποζημίωσης για κάθε πιθανή βλάβη του ενδιαφερόμενου φορέα.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες του Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας (Hellenic Security Advisor) του EKEO είναι ανεξάρτητες των Δημοσίων Υπηρεσιών και των φορέων τους ενώ δεν παρέχονται από το EKEO άδειες λειτουργίας ΙΕΠΥΑ ούτε κάποια άλλη άδεια η πιστοποίηση (πχ άδεια υπαλλήλου ΙΕΠΥΑ) για τις οποίες αρμόδιο είναι το ΚΕΜΕΑ, η Αστυνομία και γενικά οι υπηρεσίες του Δημοσίου. Το EKEO δεν αποτελεί ΙΕΠΥΑ ούτε παρέχει τις υπηρεσίες του ν. 3707/2008 (φύλαξη, συνοδεία, κλπ) αλλά επιβλέπει, ελέγχει και πιστοποιεί τις υπηρεσίες αυτές εκπροσωπώντας, συμβουλεύοντας, υποστηρίζοντας και καθοδηγώντας τον ενδιαφερόμενο φορέα που λαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές.

Θεόδωρος Λιόλιος Σύμβουλος Ασφαλείας