Τα στρατιωτικά νοσοκομεία πλέον θα χορηγούν μεθαδόνη σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις του ΥΕΘΑ και του Υπουργού Υγείας. Κατά συνέπεια αξίζει να αναφέρουμε συνοπτικά τις προϋποθέσεις αναβολής κατάταξης (θητείας) για τα εξαρτημένα από ουσίες άτομα.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.  Ο ενδιαφερόμενος να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή  σε Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

2.    Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει λάβει αναβολή κατάταξης για τον ίδιο λόγο στο παρελθόν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.   Αίτηση .

2.  Πιστοποίηση ή βεβαίωση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, στο οποίο έχει ενταχθεί για θεραπευτική αγωγή από την οποία να προκύπτουν η πλήρης ταυτότητα του κέντρου θεραπείας, τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται :

1.   Για τους στρατευσίμους: Από την ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη εξαιτίας λήξης της δικαιούμενης αναβολής. Εφόσον υποβληθούν μεταγενέστερα η αναβολή χορηγείται μόνο εάν οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

2.   Για τους ανυπότακτους: Από την ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη εξαιτίας λήξης της δικαιούμενης αναβολής.  

ΓΕΝΙΚΑ

  1. Η ποινική δίωξη για τους ανυπότακτους αναστέλλεται από την ημερομηνία ένταξής τους σε Κέντρο Θεραπείας, και από την παραπάνω ημερομηνία διακόπτεται η ανυποταξία τους.
  2. Όσοι έχουν κάνει χρήση της παραπάνω αναβολής με τη λήξη ή τη διακοπή της παραπέμπονται υποχρεωτικά από το Στρατολογικό Γραφείο στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών.

3.   Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4.   Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘA (www.stratologia.gr).

Κάντε ένα σχόλιο