ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος  να έχει   συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του και να έχει εκπληρώσει πραγματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση 45 ημερών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2.   Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για μεταφορά στη  μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, εφόσον υπάρχουν λόγοι.

3.  Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του Ατομικού Φακέλου Οπλίτη, καθώς και αποδεικτικό ενημέρωσής του από τη μονάδα.

4.  Υπεύθυνη δήλωση για εφάπαξ ή τμηματική καταβολή του ποσού εξαγοράς στην οποία αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. (Σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς να προκύπτει ο αριθμός δόσεων).

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.   Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει πραγματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση 45 ημερών.

α.   Οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι, εφόσον καταταγούν,  στις τελευταίες 15 ημέρες που συμπληρώνουν 45 ημέρες πραγματική στρατιωτικής υποχρέωσης.

β.    Οι τελούντες σε λιποταξία , εντός δύο μηνών από τη διακοπή της λιποταξίας τους.

2. Όσοι έχουν εκπληρώσει πραγματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση 45 ημερών, μέχρι την 24 Ιανουαρίου 2006.

α.    Οι στρατεύσιμοι μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να επανακαταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

β.    Οι ανυπότακτοι ταυτόχρονα με τη διακοπή της ανυποταξίας τους.

γ.    Οι λιποτάκτες εντός δύο μηνών από τη διακοπή της λιποταξίας τους.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Το ποσό που αντιστοιχεί για κάθε μήνα εξαγοράς ανέρχεται σήμερα σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ. Το συνολικό ποσό υπολογίζεται με βάση το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υποχρέωσης που απαιτείται για την οριστική απόλυση των οπλιτών όπως καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Κου ΥΕΘΑ αφαιρουμένου του χρόνου που έχει  υπηρετηθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

1.   Οι υπόχρεοι πλήρους θητείας εξαγοράζουν εφάπαξ, ή τμηματικά, καταβάλλοντας  υποχρεωτικά σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς με την αίτηση τους ως πρώτη δόση το 1/4  του ποσού (2.126,25 € ) και το υπόλοιπο μέχρι τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει αν στο έτος απόλυσης προστεθούν τρία έτη.

2.  Οι υπόχρεοι εννεάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εξαγοράζουν  εφάπαξ, ή τμηματικά, καταβάλλοντας υποχρεωτικά σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς με την αίτηση τους ως πρώτη δόση το 1/3  του ποσού (2.025 € )και το υπόλοιπο μέχρι δύο ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει αν στο έτος απόλυσης προστεθούν δύο έτη.

3.  Οι υπόχρεοι εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εξαγοράζουν  εφάπαξ, ή τμηματικά, καταβάλλοντας υποχρεωτικά σε περίπτωση τμηματικής εξαγοράς με την αίτηση τους ως πρώτη δόση το 1/2  του ποσού (1.822,5 € )και το υπόλοιπο 1/2 σε μία  δόση, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του  επομένου από την απόλυση έτους.

ΓΕΝΙΚΑ

1.   Οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις εξαγοράζονται εφάπαξ πριν ή ταυτόχρονα με την καταβολή όλου του ποσού ή της πρώτης δόσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ανυποταξία.

2.   Η κατά δόσεις καταβολή του ποσού εξαγοράς ολοκληρώνεται  μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνεται το 45ο έτος της ηλικίας. Ειδικά για τους έχοντες εκπληρώσει 45 ημέρες πραγματική στρατιωτική υπηρεσία πριν από την 24 Ιανουαρίου 2006, ως έτος απόλυσης για το καθορισμό των δόσεων λογίζεται το έτος κατάθεσης της αίτησης εξαγοράς. Αυτοί που απολύονται και για τη  συμπλήρωση το 45ου έτους της ηλικίας  απομένουν λιγότερα από τρία έτη, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό καταβάλλεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις ανάλογα με έτη που απομένουν, ή σε μία δόση εφόσον συμπληρώνουν το 45 έτος της ηλικίας την 31 Δεκεμβρίου του επομένου  από την απόλυση έτους.

3.   Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1 Ιαν του έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων.

4.   Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘA (www.stratologia.gr).

Κάντε ένα σχόλιο