Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ΣΣΕ, ΑΣΕΙΓΕΝΙΚΑ
1. Οι ΠΚΕ, που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, υπόκεινται σ’ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει:

α. Ψυχομετρικές δοκιμασίες.
β. Υγειονομικές εξετάσεις.
γ. Αθλητικές δοκιμασίες.

2. Οι διαδικασίες, για κάθε μία από τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που περιγράφονται στο Παράρτημα “Γ”, σελ. Γ-1-4 & 5.

3. Ειδικότερα, αυτοί-ές που δήλωσαν σαν δεύτερη ή τρίτη προτίμηση τις Σχολές του Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) θα εξετάζονται με μέριμνα της Σχολής πρώτης προτίμησης και στην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι από την εν λόγω Σχολή στις ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

4. Ομοίως, όσοι-ες από τους κοινούς υποψηφίους έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/Τμήμα Ιπταμένων ή τη ΣΙΡ σαν δεύτερη ή τρίτη προτίμηση, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ σε επιπλέον, ειδικές δοκιμασίες που προβλέπονται για τους Ιπταμένους, με την προυπόθεση ότι έχουν κριθεί κατάλληλοι στις αθλητικές, ψυχομετρικές και ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκαν στη Σχολή πρώτης προτίμησης, συμπεριλαμβανομένης και της κολύμβησης.

5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι-ες με πρώτη Σχολή προτίμησης τις παραπάνω αναφερόμενες Σχολές (ΣΝΔ-ΣΙ/ΙΠΤ-ΣΜΥΝ-ΣΙΡ), οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες δοκιμασίες αυτών των Σχολών θα συνεχίσουν υποχρεωτικά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, προκειμένου να κριθούν, εάν είναι κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τις υπόλοιπες Σχολές που έχουν δηλώσει.
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

6. Η ψυχομετρική δοκιμασία, θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή αρμοδίων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι-ες θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική, για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς των για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα γίνει με βάση το ΠΔ 133/02, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 53/03 στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, όπως θα καθορισθεί στο Πρόγραμμα ΠΚΕ των Σχολών. Ενδεικτικά, τα κυριότερα νοσήματα και σωματικές ατέλειες, παθήσεις ή βλάβες που αποκλείουν άμεσα τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών φαίνονται στην Πρόσθηκη “1”.

8. Οι επιτυχόντες-ούσες στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, άρθρο 8, στην οποία θα δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Η διαπίστωση θετικού δείγματος θα έχει σαν συνέπεια την απoμάκρυνσή τους.

9. Διευκρινίζεται ότι, γίνεται αποδεκτή η τυχόν προσκόμιση από τον υποψήφιο-α, κατά τις υγειονομικές εξετάσεις, ακτινογραφίας θώρακος Κρατικού Νοσοκομείου, υπό την προυπόθεση όμως, η ακτινογραφία να έχει ληφθεί εντός του τελευταίου μηνός (ώστε να είναι πρόσφατη) και να είναι νόμιμα επικυρωμένη (φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – σφραγίδα) από Κρατικό Νοσοκομείο.

10. Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και παραρτήματα ΠΔ 133/02 (ως ενδεικτικός Πίνακας Προσθήκης «1»), όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 , παράγραφος 4 του ΠΔ133/02 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του ΝΔ 1327/1973.
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

11. Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

α. Οι υποψήφιοι-ες που θα κριθούν κατάλληλοι-ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα εκάστης Σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Κατεβάστε όλη τη σχετική προκήρυξη του ΓΕΕΘΑ

YouTube Preview Image YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο