ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.   Ο ενδιαφερόμενος να βρίσκεται νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων .

2.  Να έχει αδελφό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν είναι λιποτάκτης, ή να έχει μεγαλύτερο αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα, με την ίδια εκπαιδευτική σειρά ανεξαρτήτως κλάδου και ημερομηνιών που υποχρεούται να καταταγεί ο καθένας για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ακόμη και εάν ο αδελφός αυτός είναι ανυπότακτος, αρκεί να έχει διακόψει την ανυποταξία του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.   Αίτηση.

2.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας.

3.   Βεβαίωση της Μονάδας ή υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτός δεν διατελεί σε λιποταξία .

4.  Σε περίπτωση που ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα υπάγεται σε άλλο Στρατολογικό Γραφείο συνυποβάλλεται:

α. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α», από το οποίο να προκύπτει η διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

β.  Εάν είναι ανυπότακτος, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η διακοπή της ανυποταξίας του, η εκπαιδευτική σειρά με την οποία καλείται για κατάταξη καθώς και η διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης πρόσκλησης εως την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος στρατεύσιμος καλείται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα η αναβολή χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

ΓΕΝΙΚΑ

1.  Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή  γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2.   Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘA (www.stratologia.gr).

Κάντε ένα σχόλιο