Με δυο αποφάσεις του Σπύρου Βούγια, το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε μερική καταγγελία της σύμβασης για την προμήθεια του συστήματος C4I.

Παράλληλα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κήρυξε έκπτωτη την εταιρία SAIC για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Όπως ανακοινώθηκε, με απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, το υπουργείο προχωρά στην εν μέρει καταγγελία της σύμβασης λόγω της μη παράδοσης του συστήματος «με το κλειδί στο χέρι» δηλαδή, ενός συστήματος ασφαλούς, διαλειτουργικού, ενιαίου και ολοκληρωμένου.

Η μερική καταγγελία της σύμβασης απορρέει από την αδυναμία εκπλήρωσης της παραπάνω συμβατικής υποχρέωσης της εταιρίας, όπως προβλεπόταν ρητά στο άρθρο 9.1 της σύμβασης και σύμφωνα με τον όρο 34.1.1. περί αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων. Διευκρινίζεται ότι στο παρόν στάδιο και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των όρων 34.3.4.4 και 34.3.4.5 της σύμβασης, δεν καταγγέλλεται η σύμβαση κατά το μέρος που αφορά στις υπηρεσίες του δικτύου TETPA, καθώς και τις υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης των επιμέρους Υποσυστημάτων, οι οποίες συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά.

Με τη δεύτερη απόφαση Βούγια, κηρύσσεται η προμηθεύτρια εταιρεία SAIC έκπτωτη από την 020/Α/03 σύμβαση, κατά το μέρος που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα Υποσυστήματα 1-7 (CDSS) του Συστήματος C4I Ολυμπιακής Ασφάλειας, καθότι δεν πραγματοποίησε – παρείχε, ως όφειλε, τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, παρά την ειδοποίηση και τη σχετική προθεσμία που της δόθηκε.

Συγκεκριμένα, δεν εξασφαλίστηκε η μεταφορά τεχνογνωσίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύμβασης, καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων στους χειριστές, διαχειριστές και τεχνικούς, έτσι ώστε το ολοκληρωμένο σύστημα C4I Ολυμπιακής Ασφάλειας να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ενιαία και ολοκληρωμένα

ΠΗΓΗ:NewsIt

Κάντε ένα σχόλιο