ΓΕΝΙΚΑ

1.   Όσοι αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να εκπληρώσουν είτε άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση σε Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων είτε εναλλακτική υπηρεσία σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να απασχολήσουν άτομα της κατηγορίας αυτής.

2.  Δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης, ανεξάρτητα από τους επικαλούμενους λόγους όσοι:

α.   Έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας.

β.     Έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας ή έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια, καθώς και όσοι συμμετέχουν  γενικά σε δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων , κυνηγίου κ.λ.π οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων.

γ.      Έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έγκλημα  που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ

1.   Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση

Η χρονική διάρκεια της άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης είναι:

α.   Δεκαοκτώ (18) μήνες για όσους  εκπληρώνουν πλήρη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

β.   Δέκα τρεις (13) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες για όσους  εκπληρώνουν μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εννέα (9) μηνών.

γ.  Εννέα (9) μήνες για όσους εκπληρώνουν μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) μηνών.

δ.  Τέσσερις (4) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες για όσους εκπληρώνουν τρίμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.

2.   Εναλλακτική Υπηρεσία

Η χρονική διάρκεια εναλλακτικής υπηρεσίας είναι:

α.   Είκοσι τρεις (23) μήνες για όσους  εκπληρώνουν πλήρη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

β.   Δέκα επτά (17) μήνες για όσους  εκπληρώνουν μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εννέα (9) μηνών.

γ.  Ένδεκα (11) μήνες για όσους  εκπληρώνουν μειωμένη ένοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) μηνών.

δ.   Πέντε (5) μήνες για όσους  εκπληρώνουν  ενόπλως  τρίμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Για την υπαγωγή στις σχετικές διατάξεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υποχρεωτικά στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

α.   Αίτηση στην οποία αναγράφει ρητά το είδος της υπηρεσίας που επιλέγει να εκπληρώσει (άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική  υπηρεσία).

β.  Υπεύθυνη δήλωση του με την οποία θα δηλώνει (αναλυτικά) τους ακριβείς λόγους που επικαλείται για να αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης, ότι δεν έχει υπηρετήσει σε Σώματα Ασφαλείας ή στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις και ότι δεν συμμετέχει σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων ή αγώνων κυνηγίου κ.λ.π. Η δήλωση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα στοιχεία, τα οποία είτε ενισχύουν είτε διευκρινίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερομένου.

γ.   Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις των Αστυνομικών και Δασικών Αρχών του τόπου κατοικίας του καθώς και του τόπου εγγραφής του στα μητρώα αρρένων, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει άδεια οπλοφορίας ή κυνηγίου ούτε έχει ζητήσει να του χορηγηθεί τέτοια άδεια.

δ.   Πιστοποίηση της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής ότι δεν διώκεται για έγκλημα που έχει σχέση με τη χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομη βία, ή υπεύθυνη δήλωση του ίδιου με το ίδιο περιεχόμενο. Ειδικά για όσους επικαλούνται τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις κατά την εξέταση του αιτήματος τους, συνιστάται να προσκομίσουν επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών και βεβαιώσεις από την αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή, από τις οποίες να προκύπτει το θρήσκευμα που πρεσβεύουν ( οι ίδιοι και τα μέλη της οικογενείας τους ) και η χρονολογία ένταξή τους (βαπτίσματος) στο θρήσκευμα αυτό, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις γραμματικών γνώσεων του γυμνασίου ή λυκείου στο οποίο φοίτησαν ή φοιτούν, από τις οποίες να προκύπτει επιπλέον και τυχόν απαλλαγή τους από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών καθώς επίσης και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου  Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από την ημερομηνία πρόσκλησης για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, έως και την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταταγεί σε αυτές. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ανυπότακτος, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μετά την διακοπή της ανυποταξίας και μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οφείλει να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Αμέσως μετά την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται από το Στρατολογικό Γραφείο στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να εξετασθεί η σωματική του ικανότητα. Στην επιτροπή αυτή οφείλει να παρουσιασθεί αποκλειστικά εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία θα του επιδοθεί από το Στρατολογικό Γραφείο το σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας, το αίτημα του ενδιαφερομένου απορρίπτεται υποχρεωτικά. Για την αποφυγή ενδεχόμενων παρατυπιών, επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία εξέτασης της σωματικής τους ικανότητας, απαιτεί διαδοχικά στάδια εξέτασης τους από τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων και στη συνέχεια παρουσίασή τους ενώπιον της οικείας Επιτροπής Απαλλαγών για την τελική κρίση.

2.  Όσοι από τους παραπάνω παραπεμπόμενους κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5), απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε όσους χορηγηθεί αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, η διαδικασία αναγνώρισης τους ως αντιρρησιών συνείδησης διακόπτεται και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη της αναβολής κατόπιν υποβολής νέων δικαιολογητικών, όμοιων με αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Τα δικαιολογητικά όλων των υπολοίπων (όσων κριθούν ικανοί για στράτευση), υποβάλλονται από το Στρατολογικό Γραφείο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για λήψη απόφασης.

3.   Για την αποδοχή ή όχι των σχετικών αιτημάτων αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 62 τουν.3421/05(ΦΕΚ 302 Α΄), η οποία διαμορφώνει τη γνώμη της από τη μελέτη του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον ενδιαφερόμενο και, αν το κρίνει αναγκαίο, από την αυτοπρόσωπη παρουσίαση ενώπιον της ύστερα από ειδική πρόσκληση.

4.     Όσοι τελικά αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης:

α.   Εφόσον έχουν επιλέξει την εκπλήρωση άοπλης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης καλούνται για κατάταξη σε ημερομηνίες και Μονάδες που θα πληροφορηθούν από το Στρατολογικό Γραφείο. Για διευκόλυνση τους, θα τους αποσταλούν χρήσιμες πληροφορίες για την κατάταξή τους. Σε αυτούς θα απονεμηθούν ειδικότητες και θα ανατεθούν καθήκοντα που δεν συνεπάγονται τη χρήση ή την εκπαίδευση στη χρήση όπλων.

β.   Εφόσον έχουν επιλέξει την εκπλήρωση εναλλακτική υπηρεσίας, διατίθενται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε φορείς του δημόσιου τομέα, αφού ληφθούν υπόψη οι γραμματικές και επαγγελματικές τους γνώσεις καθώς και οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό. Η υπηρεσία που θα εκπληρώσουν αποτελεί εναλλακτικό τρόπο εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν έχει το χαρακτήρα μιας τυπικής εργασιακής σχέσης. Τον ακριβή φορέα του δημοσίου στον οποίο διατέθηκαν και την προθεσμία παρουσίασής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν με έγγραφο του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου, το οποίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά στην δηλωθείσα από τους ίδιους διεύθυνση κατοικίας.

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.   Η άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση και η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται αποκλειστικά σε Μονάδες ή Υπηρεσίες που εδρεύουν εκτός των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής και διαμονής των ενδιαφερομένων, καθώς επίσης και εκτός των μεγάλων πληθυσμιακής πυκνότητας αστικών κέντρων (Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, Ηράκλειο).

2.   Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, μετά τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας δέκα μηνών, έχουν  τη δυνατότητα για μία μόνο φορά να ζητήσουν την εκ νέου διάθεσή τους ( μετάθεση) σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, εφόσον υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι, επαρκώς αποδεικνυόμενοι, που αφορούν σε οικογενειακά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

3.   Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

4.   Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘA (www.stratologia.gr).

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΘΑ (

Κάντε ένα σχόλιο