Το ΝΑΤΟ Joint Warfare Center διεξήγαγε, από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2010, το 3ο Σχολείο Χειριστών Ασκήσεων με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (CAX) στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Προσομοίωσης Εθνικής Άμυνας (ΚΕΠΕΑ), στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του Σχολείου εκπαιδεύτηκαν Έλληνες και ξένοι χειριστές από χώρες του ΝΑΤΟ, σε περιβάλλον CAX. Η εκπαίδευση εστιάστηκε σε επιχειρήσεις διεξαγόμενες με τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, μέσω διαδραστικών συστημάτων προσομοίωσης (JEMM, JEST, JTLS, JCATS και NTF).

Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και πιστοποίηση των χειριστών CAX που πραγματοποιήθηκε σε σύνθετο δικτυακό περιβάλλον πολεμικών παιγνίων, αποτελεί “πολλαπλασιαστή ισχύος”, δεδομένου ότι αυξάνει το επίπεδο εκπαίδευσης σε εν δυνάμει θέατρα επιχειρήσεων με ελάχιστο κόστος.

Κάντε ένα σχόλιο