Καμία ανησυχία δεν υπάρχει για την ετοιμότητα των οχημάτων του Ελληνικού Στρατού. Ειδικότερα, με αφορμή αριθμό δημοσιευμάτων τόσο στον περιοδικό και έντυπο Τύπο, όσο και σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, που αφορούν στα αποθέματα καυσίμων το Γενικό Επιτελείου Στρατού δήλωσε ότι οι διατιθέμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2010 για την προμήθεια καυσίμων αποδεσμεύονται κανονικά συναρτήσει του χρόνου, ενώ μέχρι τώρα, η προμήθεια υλοποιείται χωρίς προβλήματα.

Σε ότι αφορά την ύπαρξη επαρκούς ποσότητας καυσίμων στις στρατιωτικές δεξαμενές σημειώνεται ότι η προμήθεια των καυσίμων αποτελεί μία συνεχή διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται τμηματικά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των προβλεπόμενων αποθεμάτων και να καλύπτονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις του.

Πλέον των παραπάνω, τονίζεται ότι ουδεμία εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει αναβληθεί έως σήμερα λόγω ανεπάρκειας καυσίμων.

Κάντε ένα σχόλιο