Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για πλήρωση πενήντα πέντε (55) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το ΥΠΕΘΑ, που διενεργήθηκε από τη συγκροτηθείσα Ειδική Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων, καθόσον κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας των όρων του διαγωνισμού από το ΑΣΕΠ και των υποβληθεισών ενστάσεων κατά της διενέργειας αυτού ενώπιον του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη, προέκυψε ότι, οι όροι της σχετικής προκήρυξης στερούνται σαφήνειας, ειδικότητας και πληρότητας, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η ορθή αξιολόγηση των προσόντων και η αξιοκρατική κατάταξη των υποψηφίων, με συνέπεια να πλήττεται το δημόσιο συμφέρον, με την έννοια της μη εξασφάλισης επαρκών εγγυήσεων αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, ούτε ίσων όρων πρόσβασης στο δικαίωμα της εργασίας.

Κάντε ένα σχόλιο