Οι Αξιωματικοί του Στρατού μπορούν να καταταγούν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνείας για τα ερχόμενα τρία έτη ως εξής:

α. Για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ μέχρι 3 θέσεις για Αξιωματικούς του Μηχανικού (MX) απόφοιτους της ΣΤΕΑΜΧ για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
β. Για το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ μέχρι 4 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ), απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
γ. Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ 1 θέση για Αξιωματικό των Διαβιβάσεων (ΔΒ) απόφοιτο της ΣΤΗΑΔ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι 2 θέσεις για Αξιωματικούς του Τεχνικού Σώματος (ΤΧ), απόφοιτους της ΣΤΕΑΤΧ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
δ. Για το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ μέχρι 3 θέσεις για Αξιωματικούς, 2 από το Σώμα Εφοδιασμού
Μεταφορών (ΣΕΜ) για το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011, 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 και 1 από το Σώμα Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ), για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
ε. Για το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ μέχρι 3 θέσεις για Αξιωματικούς Γεωγραφικού Σώματος (Γ) για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
στ. Για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά 1 θέση για Αξιωματικό από το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών (ΕΜ) για το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012.
ζ. Για το τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά 1 θέση για Αξιωματικούς από το Σώμα Υλικού Πολέμου (ΣΥΠ), για το ακαδημαϊκό
έτος 2011−2012.
η. Για το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά 1 θέση για Αξιωματικό από το Σώμα Υλικού Πολέμου
(ΣΥΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 και 1 θέση για Αξιωματικό (ΥΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013.

Κάντε ένα σχόλιο