Σύντομα συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του ίδιου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Ειδικότερα στο ΝΙΜΤΣ θα συγκροτηθεί πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Ιδρύματος, ως εξής:
α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό, με τους αναπληρωτές τους. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.προϋποθέσεις.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Επίσης συντομα θα συγκροτηθεί στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Ταμείου, ως εξής:
α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό, με τους αναπληρωτές τους. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Κάντε ένα σχόλιο