Έχει πλέον καθιερωθεί ο θεσμός βράβευσης, των αριστούχων μαθητών Β΄ και Γ΄ τάξεως δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου εσωτερικού, τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού Π.Ν . Ακολουθούν λεπτομέρειες:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

2. Για τη θεμελίωση δικαιώματος της σχετικής βράβευσης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι, να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν βαθμολογία ‘’ΑΡΙΣΤΑ’’ (18,1-20) ως καθορίζεται στο σχετικό (β).
β. Να είναι τέκνα των οποίων ένας από τους δύο γονείς να έχει την ιδιότητα:
(1) Εν ενέργεια Στρατιωτικού ή Υπαλλήλου Π.Ν .
(2) Απόστρατου Στρατιωτικού, του οποίου η αποστρατεία συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2009-10.
(3) Απόστρατου Στρατιωτικού ( Ο αριθμός των δικαιούχων της κατηγορίας αυτής καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Α/ΓΕΝ ).
(4) Στρατιωτικού ή Υπαλλήλου Π.Ν που απεβίωσε ή εφονεύθη σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία.
(5) Έφεδρου Στρατεύσιμου που εφονεύθη σε διατεταγμένη υπηρεσία.
γ. Να είναι μαθητές Β’ ή Γ’ τάξεως δημοσίων ή ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας).

3. Το ύψος του χρηματικού βραβείου ανέρχεται στο ποσόν των 320 € ανά δικαιούμενο.

4. Για τη σχετική βράβευση θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α. Οι δικαιούχοι, που είναι τέκνα εν ενεργεία Στρατιωτικών ή Στρατιωτικών οι οποίοι αποστρατεύθηκαν το έτος 2009, υποβάλλουν στον ΠΟΝ, μέσω των Π. Πλοίων και Ν.Υ που υπηρετούν, τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία, μαζί με τη σχετική εξοφλητική απόδειξη, παραμένουν στα αρχεία της Υπηρεσίας (ΠΟΝ) ως παραστατικά καταλογισμού της δαπάνης σε βάρος της μερίδας «ΒΑΜ».

(1) Αίτηση του Κηδεμόνα με τη σχετική επίσημη βεβαίωση δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου ( στην οποία θα φαίνεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας μαθημάτων των μαθητών και ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ» ).

(2) Εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου Οργανισμού – Υπηρεσίας, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα. Σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 «Περί μη απασχόλησης του/ της συζύγου».

β. Οι δικαιούχοι που είναι τέκνα αποστράτων, υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά παρ. 4 (α) στην ΕΑΑΝ, η οποία αφού προβεί στην επιλογή των αριστούχων μαθητών, συγκεντρώνει και διαβιβάζει στον ΠΟΝ τα δικαιολογητικά είσπραξης των χρηματικών βραβείων για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής, ενημερώνοντας παράλληλα τους ενδιαφερόμενους.

γ. Οι δικαιούχοι που είναι τέκνα Στρατιωτικού ή Υπαλλήλου του ΥΕΘΑ/ΓΕΝ που απεβίωσε ή εφονεύθη σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία, ή εφέδρου Στρατευσίμου που εφονεύθη σε διατεταγμένη υπηρεσία, την αίτηση καταβολής χρηματικών βραβείων, ως παράγραφο (4α), την υποβάλλουν στον ΠΟΝ μέσω:

(1) ΓΕΝ/Β3-Ι (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, δικαιούχοι Έφεδροι Στρατεύσιμοι).

(2) ΓΕΝ/Β5 (Υπάλληλοι).

5. Η υποβολή των δικαιολογητικών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 5 Νοεμβρίου 2010.

6. ΠΟΝ, μετά τη λήψη των δικαιολογητικών, μεριμνήσει για σχετικό έλεγχο και διαβίβαση των ονοματεπώνυμων των δικαιούχων βράβευσης καθώς και για τη διάθεση των χρηματικών βραβείων στο ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ, το αργότερο μέχρι 22 Νοεμβρίου 2010.

7. ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ μεριμνήσει για ενημέρωση των δικαιουμένων και προβεί στη σχετική προετοιμασία για την εκτύπωση των αντιστοίχων εντύπων των βραβείων, σε φορέα επιλογής του.

8. Η υλοποίηση της βράβευσης θα γίνει με μέριμνα ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ και θα γνωστοποιηθεί στους δικαιούχους με νεότερο.

Κάντε ένα σχόλιο