Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ενόπλως ως οπλίτες, δύνανται με αίτησή τους να παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ με την ιδιότητά τους αυτή και μετά την εκπλήρωση αυτών, ως έφεδροι οπλίτες, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 2 παρ. 5 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ Α302/13-12-2005). Δυνατότητα επανακατάταξης στις ΕΔ, κατόπιν αίτησής τους, ως οπλιτών από την Εφεδρεία έχουν και οι έφεδροι, οι οποίοι εκπλήρωσαν ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης. Οι παραπάνω ονομάζονται Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες (ΕΕΦΟΠ) και λογίζεται ότι εκπληρώνουν εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ Α302/13-12-2005).
Η διάρκεια της επιπλέον εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσής τους καθορίζεται σε εξάμηνα και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. Η εφεδρική τους υποχρέωση εκπληρώνεται με το βαθμό και την ειδικότητα που φέρουν, στον κλάδο των ΕΔ που υπηρετούν ή στην Εφεδρεία του οποίου ανήκουν.Μετά την εκπλήρωση της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης που τους καθορίστηκε, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των ΕΔ, χωρίς άλλη διαδικασία.Για τους ΕΕΦΟΠ που υπηρετούν στις ΕΔ κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ Α302/13-12-2005). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται θέματα παροχών, τοποθετήσεων, περιπτώσεων απολύσεων, προσόντων και προϋποθέσεων ένταξης στο θεσμό, αδειών, υπηρεσιακής τους κατάστασης, διάρκειας της υποχρέωσης, διαδικασίας κατάταξής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

Κάντε ένα σχόλιο