Η ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στη ΣΣΕ είναι η 09 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:30 στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη Αττικής. Τα δικαιολογητικά κατάταξης καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία κατάταξης περιγράφονται στο έντυπο που ακολουθεί.

Πληροφορίες κατάταξης επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Κάντε ένα σχόλιο