Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων της κατηγορίας τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, καθώς και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων του Εξωτερικού, υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές έτους 2010. Ανασυγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων.

α.Η Ψυχοτεχνική δοκιμασία, θα διενεργηθεί στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές, ενώ η αθλητική δοκιμασία θα διενεργηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», Λ. Κηφισίας 37, Μαρούσι, είσοδος από οδό Νερατζιωτίσσης, έναντι σταθμού Η.Σ.Α.Π. «Ειρήνη» (βοηθητικό γήπεδο Κ-2). Η Υγειονομική εξέταση θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, στην οδό Πειραιώς 153, Πετράλωνα.
β.Ημερομηνία έναρξης των προαναφερόμενων εξετάσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, ορίζεται η 22-09-2010 ημέρα Τετάρτη.
γ.Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες), οφείλουν την 22-9-2010 ημέρα Τετάρτη (πρώτη ημέρα των προκαταρκτικών εξετάσεων) να παρουσιασθούν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Αχαρνές) την 07:30΄ ώρα, όπου θα υποβληθούν στην ψυχοτεχνική δοκιμασία.
δ.Την 23-9-2010 ημέρα Πέμπτη (δεύτερη ημέρα των εξετάσεων), οι υποψήφιοι να παρουσιασθούν για υγειονομική εξέταση στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα, την 07:30΄ ώρα.
ε.Την 24-9-2010 ημέρα Παρασκευή (τρίτη ημέρα των εξετάσεων), οι υποψήφιοι να παρουσιασθούν, την 07:30΄ ώρα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» Λ. Κηφισίας 37, Μαρούσι, είσοδος από οδό Νερατζιωτίσσης, έναντι σταθμού Η.Σ.Α.Π. «Ειρήνη»  (βοηθητικό  γήπεδο Κ-2) για να υποβληθούν στις Αθλητικές δοκιμασίες.
2.Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

– Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν στην ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία από την Α΄ Ψυχοτεχνική και Α΄ Αθλητική Επιτροπή, που συγκροτήθηκαν με  τις (η) σχετικές (επισυνάπτονται σε φ/α) και ανασυγκροτούνται με την παρούσα.

– Κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους απαραιτήτως κάθε ημέρα εξέτασης, την Αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο και το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα γίνονται δεκτοί για εξέταση.

– Επισημαίνεται ότι, κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία, οφείλουν οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους μολύβι φάμπερ και γομολάστιχα, κατά την υγειονομική τους εξέταση το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες, που αναφέρονται σ’ αυτό και την ακτινογραφία θώρακος και να υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Κατά την αθλητική δοκιμασία μπορούν να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία.

– Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ΙΚΑΝΟΙ από τις Στρατιωτικές Σχολές, που αναφέρονται στο κεφ. VΙ παρ. 4 της Προκήρυξης (ζ σχετική), δεν ακολουθούν τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων. Οφείλουν όμως να προσκομίσουν ,εντός δυο (2) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της εξέτασής τους από τις Στρατιωτικές Σχολές, στην Δ/νση Αστυνομίας ή Αστυνομική Δ/νση που υπέβαλλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή.

3.Οι υποψήφιοι (άνδρες-γυναίκες) που θα εξετασθούν από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε ειδικά μαθήματα, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες (22-9-2010, 23-9-2010, 24-9-2010), θα υποβληθούν στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων σε προγενέστερες ημερομηνίες (τρεις συνεχόμενες ημέρες), ως ακολούθως:
α.Ψυχοτεχνική δοκιμασία την 6-9-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:30΄.
β.Υγειονομικές εξετάσεις την 7-9-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30΄.
γ.Αθλητικές δοκιμασίες την 8-9-2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:30΄.
4.Οι Δ/νσεις Αστυν. και Αστυν. Δ/νσεις να ενημερώσουν τους υποψηφίους με αποδεικτικό, που θα τηρήσουν στην Υπηρεσία τους, περί του τόπου, του χρόνου εξέτασής τους και των υποχρεώσεών τους.
5.Η Αστυνομική Ακαδημία, υπό την εποπτεία της οποίας θα λειτουργήσουν οι προαναφερόμενες Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων, παρακαλείται να μεριμνήσει για:
α.Την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Επιτροπών, αναφέροντας την έναρξη λειτουργίας τους, καθώς και τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
β.Την υποδοχή και διακίνηση των υποψηφίων στις Εξεταστικές Επιτροπές.
γ.Τη μεταφορά, στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α., του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις αθλητικές δοκιμασίες (στρώματα, πήχη άλματος εις ύψος, ορθοστάτες, χρονομέτρες, βαλβίδα ρίψεων, αναστημόμετρο κ.λπ.), σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του Ολυμπιακού Σταδίου (τηλ: 210-6834564-5,ΦΑΞ 210-6834021) και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους Προέδρους των Επιτροπών, που ήθελε ζητηθεί .
δ.Τη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού για την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών.
6.Η Δ/νση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., να μεριμνήσει:
α.Για την ιατρική κάλυψη της αθλητικής δοκιμασίας των υποψηφίων.
β.Για τον εφοδιασμό των Ψυχοτεχνικών Επιτροπών με το αναγκαίο για τη διαδικασία υλικό – εξοπλισμό.
7.Η Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., παρακαλείται να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες, κατά το μέρος που την αφορά, για την απρόσκοπτη λειτουργία της σχετικής διαδικασίας.
8.Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους Προέδρους και τα μέλη των Επιτροπών, μέσω των Υπηρεσιών τους.
Κάντε ένα σχόλιο