Ο νέος θεσμός των Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων χαρακτηρίστηκε ως μια βασική αλλαγή της μέχρι σήμερα ισχύουσας διαδικασίας υπηρεσιακής εξέλιξης των Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων. Η δημιουργία μιας παράλληλης επετηρίδας που αποτελείται από τους αξιωματικούς που δεν προάγονται θα αποδειχθεί στην πράξη αν είναι πραγματικά μια θετική καινοτομία. Σύμφωνα με το νέο αυτό καθεστώς ως ΕΟΘ τίθενται μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους πραγματικής (συντάξιμης) υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων και εφόσον
το επιθυμούν:
α. Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι έως και Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι που κρίνονται τρεις (3) φορές, διαδοχικά ή μη, ως Αξιωματικοί ως «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης στρατιωτικής υπηρεσίας.
β. Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι που κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες».
γ. Όσοι αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε συναφείς διατάξεις άλλων νόμων.

Οι Αξιωματικοί που τίθενται, σύμφωνα με τα παραπάνω, ΕΟΘ:
α. Δεν μπορούν να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους ούτε να προαχθούν παρά μόνο επ’ ανδραγαθία.
β. Κρίνονται όταν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών.
γ. Παραμένουν στην τελευταία θέση της επετηρίδας των ομοιοβάθμων τους.
δ. Υπηρετούν σε κενές θέσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) του οικείου Κλάδου και των ΚΣ και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Κάντε ένα σχόλιο