Αν ο Aξιωματικός που αξιολογεί τον κατώτερο του έχει διατελέσει Διοικητής του για τουλάχιστον 100 ημέρες τότε σύμφωνα με το νέο νόμο μπορεί να ζητήσει την αποστρατεία του κατωτέρου του με ειδική έκθεση αποστρατείας. Φυσικά την τελική απόφαση την έχει το Συμβούλιο Κρίσης του οικείου Γενικού Επιτελείου αλλά όμως η έκθεση αυτή καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του κρινόμενου. Ο αξιολογούμενος αξιωματικός μπορεί να προσφύγει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προκειμένου να ακυρώσει την απόφαση αποστρατείας του

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο ν.3883/2010, οι αξιολογούντες Αξιωματικοί μπορούν να υποβάλουν για τους υπ’ αυτούς Αξιωματικούς που αξιολογούν, εφόσον έχουν διατελέσει εκατό (100) τουλάχιστον ημέρες υπό τις διαταγές τους, ειδική έκθεση αποστρατείας, εάν αυτοί παρουσιάζουν ουσιώδεις ελλείψεις ουσιαστικών προσόντων ή απόλυτη αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων τους, ένεκα των οποίων η περαιτέρω παραμονή τους στις ΕΔ πρέπει να τεθεί στην κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων.

Η σύνταξη των παραπάνω εκθέσεων γίνεται οποτεδήποτε και αυτές πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένες.
Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας, με τις παρατηρήσεις του γνωματεύοντα, υποβάλλονται ιεραρχικά στο οικείο ΓΕ και τίθενται στην κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων εντός τριμήνου από υποβολής τους.
Τα παραπάνω Συμβούλια εκδίδουν απόφαση με πλήρη και ειδική αιτιολογία επί της βασιμότητας της Εκθέσεως Αποστρατείας, κατόπιν όμως κλήσης του ενδιαφερομένου προ δεκαπέντε (15) ημερών, να παραθέσει τις αντιρρήσεις του εγγράφως ή και προφορικώς ενώπιόν τους επί των λόγων της Έκθεσης Αποστρατείας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί εφόσον το επιθυμεί να παρασταθεί ενώπιον των ανωτέρω Συμβουλίων και με την παρουσία συνηγόρου. Στην περίπτωση που η ειδική έκθεση αποστρατείας γίνει δεκτή ο Αξιωματικός κρίνεται αποστρατευτέος και αποστρατεύεται κατά τις οικείες διατάξεις. Όμως σε κάθε περίπτωση, οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του Αξιωματικού.

Οι αξιολογούμενοι έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής των Συμβουλίων Κρίσεων να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος απαντά εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της, κατόπιν πρότερης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων. Η υποβολή της προσφυγής αυτής, καθώς και η προθεσμία υποβολής της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

Κάντε ένα σχόλιο