Οι παραιτήσεις Στρατιωτικών αυξήθηκαν σημαντικά πρόσφατα όπως όλοι γνωρίζουν. Όμως όσοι Στρατιωτικοί δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία προκειμένου να εξέλθουν νομίμως του Στρατεύματος καλύτερα να το ξεχάσουν. Ειδικότερα, όσοι εξέρχονται από το στράτευμα λόγω παραίτησης ή απόταξης ή λόγω υποβολής ειδικής έκθεσης αποστρατείας υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το γινόμενο του συνόλου των εκκαθαρισμένων πραγματικών αποδοχών του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα, έτσι όπως αυτή καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.δ.1400/1973 (ΦΕΚ 114/Α΄). Όσοι αποχωρήσουν με αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω
αποζημίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους. Η αποζημίωση ή η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις κείμενες διατάξεις.
Φυσικά το μέτρο δεν εφαρμόζεται για όσους εξέρχονται για λόγους υγείας, οι οποίοι διαπιστώνονται από την Ανώτατη Υγειονομική κατά Κλάδο Επιτροπή.
Ο νέος νόμος υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας δεν αφήνει περιθώρια για πρόωρες παραιτήσεις!

Κάντε ένα σχόλιο