Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με θέμα «Παραμονή τεχνικού πολιτικού προσωπικού Μονάδας ΝΑΤΟ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», το ΥΠΕΘΑ ανέφερε ότι : Στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας σε πρόγραμμα ΝΑΤΟ, προσελήφθηκαν το έτος 2001 δεκατρία (13) άτομα πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΕΙΔ) (διάρκειας ενός έτους), για κάλυψη αναγκών του Συμμαχικού Στρατηγείου Λάρισας. Οι ανωτέρω συμβάσεις ανανεώθηκαν διαδοχικά κατ’ έτος μέχρι και το 2004 (ημερομηνία οριστικής παύσης της λειτουργίας του Συμμαχικού Στρατηγείου), οπότε ακολούθησε και η λύση τους.

Το Συμμαχικό Στρατηγείο, για την κάλυψη των αναγκών του μετά την νέα δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ, επανήλθε με αίτημά του το 2005, που αφορούσε στην πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Τελικά εγκρίθηκε η πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, λόγω μη επάρκειας πιστώσεων ΝΑΤΟ.

Με αποφάσεις του ΥΠΕΘΑ/ΕΔΤ, η Διεύθυνση ΓΕΝ/Β5 προέβη το έτος 2006 στην πρόσληψη των δέκα (10) ανωτέρω ατόμων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ, που αφορούν το ΣΕΙΔ προσωπικό.

Η Διακλαδική Ελληνική Μονάδα Υποστήριξης (ΔΕΜΥ), υπέβαλε το έτος 2007 αίτημα για ανανέωση της σύμβασης εργασίας για οκτώ (8) από τα δέκα (10) άτομα, δεδομένου ότι τα δύο (2) άτομα υπέβαλαν αίτηση παραίτησης και ως εκ τούτου οι αντίστοιχες θέσεις παρέμειναν κενές, καθόσον δεν υπήρχαν αναπληρωματικοί ώστε να γίνουν ενέργειες αντικατάστασής τους.

Οι ανωτέρω συμβάσεις για τα οκτώ (8) άτομα ανανεώθηκαν διαδοχικά κατ’ έτος μέχρι και σήμερα και η τελευταία πρόκειται να λήξει στις 31-10-2010, καθότι η στελέχωση των εργασιακών θέσεων είναι αναγκαία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (ολοκλήρωση της αποστολής της μονάδας).

Από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται μετατροπή της σχέσης εργασίας προκειμένου παραμείνει το εν λόγω προσωπικό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ως εκ τούτου η 31η Οκτωβρίου 2010 είναι η καταληκτική ημερομηνία της απασχόλησής του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Κάντε ένα σχόλιο