Το αστυνομικό προσωπικό Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιθυμεί να μεταταγεί ή ενταχθεί στην κατηγορία των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.373/2002, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά, ήτοι: σχετική αίτηση και αντίγραφο του πτυχίου σπουδών τους, προκειμένου να πληρωθούν οι αναφερόμενες κενές οργανικές θέσεις της ως άνω κατηγορίας αστυνομικού προσωπικού.

–                       Τυχόν ξενόγλωσσα δικαιολογητικά να υποβληθούν μαζί με την επίσημη από το Υπουργείο Εξωτερικών μετάφρασή τους.

2.                     Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι αστυνομικοί θα πρέπει να πληρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.2, 10 παρ.2 και 14 παρ.5 του Π.Δ.373/2002 και τις κάτωθι αναφερόμενες προϋποθέσεις :

α.                     Να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας.

β.                     Να μην τελούν σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας.

γ.                     Να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου.

δ.                     Να μην έχουν κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσμενώς από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.

ε.                     Να έχουν αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία με γενικό χαρακτηρισμό ως εξαίρετοι και στα επί μέρους ουσιαστικά προσόντα να έχουν τουλάχιστον βαθμό εννέα (9).

στ.                 Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1-1-1971 και μεταγενέστερα.

–                       Οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ θα εξετασθούν από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου.

–                       Ειδικότερα για την ειδικότητα του Ψυχολόγου απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επιπλέον συνεχή διετή (2) κλινική πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως Ψυχολόγοι, καθώς και να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.                     Οι κενές οργανικές θέσεις, που προκηρύσσομε για να καλυφθούν, στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικών, από έχοντες τίτλους σπουδών Πανεπιστημίου, έχουν ως ακολούθως :

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου :

α.  Οδοντίατροι, ένας (1)

β.  Ψυχολόγοι, δέκα (10)

Οι ανωτέρω θα πρέπει να κατέχουν, οι μεν πρώτοι πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής, οι δε δεύτεροι πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας.

4.                     Η μετάταξη ή ένταξη του αστυνομικού προσωπικού στην κατηγορία του αστυνομικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα και οι μεν Αξ/κοί μετατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία Αξ/κών Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, εκτός κι αν φέρουν το βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, οπότε μετατάσσονται με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, οι δε Ανθ/μοι, Αρχ/κες, Υπαρχ/κες και Αστυφ/κες με τον εισηγητικό βαθμό της κατηγορίας των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων που πρόκειται να ενταχθούν.

5.                     Σε περίπτωση που υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους αιτήσεις περισσότερες των κενών οργανικών θέσεων, κατά κατηγορία και ειδικότητα, μετατάσσεται ή εντάσσεται ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Εάν προκύψει ισοβαθμία θα προηγηθεί ο έχων τον μεγαλύτερο βαθμό επίδοσης στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και αν προκύψει νέα ισοβαθμία ενεργείται κλήρωση, στην οποία καλούνται και οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό (Σχετ. : άρθρα 6 και 13 Π.Δ.373/2002).

6.                     Οι Αξ/κοί Ειδικών Καθηκόντων, πλην αυτών που προέρχονται από κατώτερους αστυνομικούς Ειδικών Καθηκόντων εξελίσσονται, οι μεν Ιατροί μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου, οι δε λοιποί μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου. Οι Αξ/κοί που προέρχονται από κατώτερο αστυνομικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

7.                     Όσοι εκ των υποψηφίων αστυνομικών μεταταγούν ή ενταχθούν σε μία κατηγορία αστυνομικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.2 και 14 παρ.7 του Π.Δ.373/2002, για οκτώ (8)  έτη από τότε που μετετάγησαν ή εντάχθηκαν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 παρ.3 του Ν.1481/1984 και 51 παρ.3 του Π.Δ.24/1997.

8.                     Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην Υπηρεσία που υπηρετούν ανυπερθέτως μέχρι και 1-11-2010. Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η μη πληρότητα αυτών ή ο υποψήφιος δεν πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτά.

–                       Στη συνέχεια η υποβολή των δικαιολογητικών, αφού ελεγχθούν για την πληρότητά τους και την εμπρόθεσμη υποβολή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.4 του Π.Δ.373/2002, θα πραγματοποιηθεί συγκεντρωτικά από Υπηρεσίες τουλάχιστον επιπέδου Αστυν. Δ/νσης και άνω, απ΄ ευθείας στο 1ο Τμήμα Αξ/κών/Δ-νσης Αστυν. Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανυπερθέτως μέχρι και 5-11-2010.

–                       Επιπρόσθετα, να αναφερθούν μέσω Police On Line μέχρι την 2-11-2010 ονοματεπώνυμα Αστυνομικών δυνάμεώς σας, που υπέβαλαν δικαιολογητικά για μετάταξη, στην προαναφερόμενη κατηγορία και στις ειδικότητες Οδοντιάτρων και Ψυχολόγων.

9.                     Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε, να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπογράφως όλοι οι Αστυνομικοί της δυνάμεώς σας, με ευθύνη των Διευθυντών ή Διοικητών των Υπηρεσιών, δίδοντας παράλληλα τις δέουσες οδηγίες στις υφιστάμενες Υπηρεσίες σας, για την πιστή εφαρμογή των όσων ορίζονται με την παρούσα προκήρυξη και από τις διατάξεις του Π.Δ.373/2002, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των Υπηρεσιών που θα παραλάβουν τα δικαιολογητικά, έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί οποιαδήποτε υπηρεσιακή ανωμαλία και να προκληθεί διακίνηση άσκοπης αλληλογραφίας.

–                       Οι Υπηρεσίες, επιπέδου Αστυνομικής Διευθύνσεως και άνω, για κάθε σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στο 1ο Τμήμα Αξιωματικών της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. (τηλ.: P.O.L. 1031121 ή 210-6916986).

Για την αντιγραφή

Αθήνα αυθημερόν

Το 1ο Τμήμα Αξιωματικών

ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄

Ο   Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Κατεβάστε εδώ την προκήρυξη

Κάντε ένα σχόλιο