Μια συχνή αδικία εις βάρος των Στρατιωτικών Δικαστών ήταν ότι ενώ έπρεπε να εκτελούν διάφορά δικαστικά καθήκοντα (πχ στο στρατοδικείο του Ρουφ) παράλληλα η ταυτόχρονα αναλάμβαναν και υποχρεώσεις νομικών συμβούλων σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με το νέο νόμο όμως οι μέχρι σήμερα Στρατολόγοι αναλαμβάνουν και αρμοδιότητες νομικών συμβούλων.

Ειδικότερα, το Κοινό Στρατολογικό Σώμα των ΕΔ μετεξελίσσεται και μετονομάζεται σε Κοινό Σώμα Στρατολογικό− Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ).
Οι Αξιωματικοί του Σώματος ΣΣΝΣ, εκτός από τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Στρατολογικές Υπηρεσίες και λοιπές θέσεις στις οποίες υπηρετούν, τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται επιπλέον, εφόσον είναι πτυχιούχοι Νομικού Τμήματος ΑΕΙ, ως Νομικοί Σύμβουλοι σε Υπηρεσίες και Φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στα ΓΕ, σε ανεξάρτητα Γραφεία Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, υπαγόμενοι απευθείας στους οικείους Αρχηγούς ΓΕ εφόσον υπηρετούν σε αυτά ή στον Διοικητή Σχηματισμών επιπέδου τουλάχιστον Σώματος Στρατού για το ΣΞ, στον Διοικητή του Επιτελείου του Αρχηγείου Στόλου, της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού και της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης για το ΠΝ και του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης και της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης για την ΠΑ, καθώς και σε αποστολές και θέσεις εξωτερικού, στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων ή αναγκών της χώρας.
Η μέχρι σήμερα διοικητική υπαγωγή των Μονάδων και Υπηρεσιών του Στρατολογικού Σώματος παραμένει ως έχει και μετά τη μετονομασία του σε Σώμα Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων.

Κάντε ένα σχόλιο