Στοιχεία για τον αριθμό διορισμών, ανά έτος και ανά σχέση εργασίας (μόνιμοι, ίΔΑΧ. ΙΔΟΧ κτλ) νέων υπαλλήλων στο ΥΠΕΘΑ, που πραγματοποιήθηκαν από το 1980 έως το 1990, τόσο στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και στα εποπτευόμενα από αυτό ΝΠΔΔ και ΝΠ1Δ καθώς και στις εποπτευόμενες ΔΕΚΟ ζήτησε και έλαβε ο κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης Βουλευτής ΝΔ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ οι διορισμοί αυτοί έχουν ως εξής:

ΓΕΕΘΑ

Το ΓΕΕΘΑ δεν έχει αρμοδιότητα πρόσληψης πολιτικού προσωπικού και καλύπτει τις ανάγκες του με το προσωπικό που προσλαμβάνουν τα υπόλοιπα Γενικά Επιτελεία.

Τα έτη 1980,1981,1982 και 1984 κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών, προσελήφθησαν 13 Ειδικοί Επιστήμονες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Η  πρόσληψη έγινε για την ανάπτυξη των προγραμμάτων ΕΣΕΕΘΑ και ΣΔΕΠ/ΓΕΕΘΑ και η αριθμητική τους κατανομή ανά έτος έχει ως εξής:

Έτος : 1980 πρόσληψη 1 Ειδικού Επιστήμονα

Έτος : 1981 πρόσληψη 2 Ειδικών Επιστημόνων

Έτος : 1982 πρόσληψη 9 Ειδικών Επιστημόνων

Έτος : 1984 πρόσληψη 1 Ειδικού Επιστήμονα

Από τους παραπάνω, οι πέντε κατατάχτηκαν το έτος 1986 σε προσωρινές θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και παρέμειναν στο Ε/ΓΕΕΘΑ. Οι λοιποί απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν. Σήμερα υπηρετούν τέσσερις, καθώς ο ένας συνταξιοδοτήθηκε.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Κατά την περίοδο 1980-1990, εργάστηκε ένας (1) υπάλληλος με συμβάσεις έργου από τον Ιανουάριο 1982 μέχρι και τον Απρίλιο 1985, όπου κατόπιν αίτησής του διορίστηκε ΣΕΙΔ Αορίστου Χρόνου σε προσωποπαγή θέση, με την ειδικότητα συντηρητή έργων τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1476/1985. Με το ΦΕΚ 42/9-3-95 μονιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994.

ΓΕΣ

ΕΤΟΣΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ    Μ.Υ.ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΕΙΔ/ΑΧΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΕΙΔ/ΟΧ
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

ΣΥΝΟΛΟ

61

43

46

147

325

8.459 σημειώνεται ότι ο ανωτέρω αριθμός αφορά μονιμοποιήσεις ΣΕΙΔ/ΑΧ υπαλλήλων προηγούμενων δεκαετιών. (ΦΕΚ 322/Γ΄/13-11-85)

1.084 προσλήψεις και 38 μονιμοποιήσεις ΣΕΙΔ/ΑΧ υπαλλήλων προηγούμενων δεκαετιών. (ΦΕΚ 294/Γ΄/15-12-86)

529

162

6

12

10.912

39

41

5

65

92

16

1

——-

—–

1

6

2.066

530 μαθητευόμενοι από ΟΑΕΔ και 280 από ΤΕΣ-ΛΕΛ για όσο διαρκεί η φοίτηση τους και 200 εποχικό προσωπικό για τα ΚΑΑΥ διάρκειας 4 μηνών.

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

1010 (ανά έτος)

Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα μέσω ΓΕΣ

–Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου: Το έτος 1986 προσελήφθησαν τρεις μόνιμοι υπάλληλοι και το έτος 1988 ένας.

–ΑΟΟΑ: α. Το έτος 1980 προσελήφθη ένας μόνιμος υπάλληλος

β. Το έτος 1981 προσελήφθησαν δύο μόνιμοι υπάλληλοι

γ. Το έτος 1982 προσελήφθη ένας μόνιμος υπάλληλος

– Μετοχικό Ταμείο Στρατού:

ΕΤΟΣΜΟΝΙΜΟΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.ΟΡ.ΧΡΟΝΟΥΣΥΝΟΛΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
19832727
19831111ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1984
198841115ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1990. ΟΙ ΔΥΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΤΟ 1995
ΣΥΝΟΛΟ312253

–Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.: Από το 1980 έως το 1990 προσελήφθησαν σε κενές οργανικές θέσεις 272 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

ΓΕΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 1980 ΕΩΣ ΚΑΙ 1990 ΣΤΟ

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ

ΕΤΟΣΜΟΝΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
198018
19818
198222
1983140
198431
198589
198664
1987199
1988160
198920
199022
ΣΥΝΟΛΟ773

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1980 ΕΩΣ ΚΑΙ 1990 ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ

ΕΤΟΣΜΟΝΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
198012
198162
198233
198399
1984277
1985145
198611
198713
19887
19896
19909
ΣΥΝΟΛΟ674

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 1980 ΕΩΣ ΚΑΙ 1990 ΣΤΟ ΜΤΝ

ΕΤΟΣΜΟΝΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
19800
19810
19821
19830
19840
19850
198612
19870
19880
19890
19900
ΣΥΝΟΛΟ13

ΓΕΑ

ΕΤΗΜΟΝΙΜΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ                                  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ                                         ΧΡΟΝΟΥ

198031832
198126923
19821108
198326212
19841634362
198546614
1986354601
1987234549
1988454142
19894312465
1990134
ΣΥΝΟΛΟ1981758267

ΜΤΑ

ΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΟΡΙΣΤΟΥ                              ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

19801
19811
19841
198910
ΣΥΝΟΛΟ121

ΕΑΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ,  με διακριτικό τίτλο ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ, προέκυψε στις 2-1-2004 από τη συγχώνευση των εταιριών Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων Α.Ε. (ΕΒΟ ΑΕ) και Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικού Πυριτιδοποιείου & Καλυκοποιείου Α.Ε. (ΠΥΡ-ΚΑΛ Α.Ε.). Συνεπώς τα αιτούμενα στοιχεία αφορούν συγχωνευθείσες εταιρείες.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία των δύο συγχωνευθέντων εταιρειών, οι προσλήψεις και οι αποχωρήσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανά εταιρεία και ανά έτος, έχουν ως ακολούθως:

ΕΒΟ Α.Ε.

ΕΤΟΣΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
198028873
198119956
198217323
198324122
198412528
198516537
19863637
19878964
1988203115
19896560
1990834

Σημειώνεται ότι η ΕΒΟ Α.Ε. ιδρύθηκε με το Π.Δ. 696/1977 σε συνδυασμό με το Ν.433/1975 και λειτουργούσε εξαρχής ως επιχείρηση κοινής ωφέλειας του δημοσίου τομέα. Συνεπώς κατά τα πρώτα από τα αναφερόμενα έτη, η ΕΒΟ Α.Ε. ήταν νεοϊδρυθείσα επιχείρηση.

ΠΥΡ-ΚΑΛ Α.Ε.

ΕΤΟΣΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
1980533602
1981909398
1982184353
1983168302
198471179
1985152185
1986214261
1987105339
198892213
198969233
19900992

Την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. κατείχε ιδιώτης μέχρι την 27-1-1983, οπότε περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο και με τη με αριθμό 765/17-5-1984 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 1386/1983 περί «Προβληματικών Επιχειρήσεων – Ο.Ο.Α.Ε.». Συνεπώς κατά τα έτη 1980-1982 η ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. ήταν ιδιωτική επιχείρηση.

ΙΑΑ

Το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων κατά τη περίοδο 1980-1990, στην οποία αναφέρεται η ερώτηση, δεν υπήρχε. Ιδρύθηκε το 1996 βάσει του Π.Δ. 320/1996 (ΦΕΚ Α΄ 217/4-09-1996 217/4-09-1996   ) και άρχισε να λειτουργεί από το 1997.

Κάντε ένα σχόλιο