Ανακοινώθηκε η απονομή ή προαγωγή του Μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας στους παρακάτω αξιωματικούς, ως ηθική ανταμοιβή για τις αξιόλογες υπηρεσίες που προσέφεραν στην Πατρίδα εντός του κύκλου των καθηκόντων τους.

Σε Μετάλλιο Α΄ τάξεως το αντίστοιχο Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β΄ τάξεως, που είχε απονεμηθεί στους:

α. Ταξχο 42984 Μπούρα Περικλή του Κων/νου
β. -//- 42527 Δακτυλούδη Ευάγγελο του Παναγιώτη
γ. -//- 43273 Μουράτογλου Νικόλαο του Ιωάννη
δ. -//- Ε.Υ 43275 Κουζέλη Γεώργιο του Κων/νου
Σε Μετάλλιο Β΄ τάξεως το αντίστοιχο Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ τάξεως, που
είχε απονεμηθεί στους εξής αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων:
α. Ανχη (Σ) ΚΣ 440 Καραπάνο Ιωάννη του Γεωργίου
β. Τχη (Σ) ΚΣ 455 Δρακάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
γ. -//- ΚΣ 550 Αγγελόπουλο Χρήστο του Θεοδώρου
δ. -//- ΚΣ 551 Σκαμνέλο Κων/νο του Γεωργίου
ε. -//- ΚΣ 552 Δακτυλούδη Παναγιώτη του Γεωργίου
στ. -//- ΚΣ 553 Δρόσου Αικατερίνη τ ο υ Αναστασίου
ζ. -//- ΚΣ 554 Τσακιρίδη Αναστάσιο του Αποστόλου
η. -//- ΚΣ 555 Μαστοράκη Μιχαήλ τ ου Παναγιώτη
θ. -//- ΚΣ 556 Κοντραφούρη Ευάγγελο του Χαραλάμπους
ι. -//- ΚΣ 557 Φράσκο Ευάγγελο του Εμμανουήλ
ια. -//- ΚΣ 558 Τρίπλη Ηλία του Νικολάου
ιβ. -//- ΚΣ 559 Αβραμίδη Γρηγόριο του Βασιλείου
ιγ. -//- ΚΣ 560 Πλίτση Ζήση του Μιχαήλ
Ιδ. -//- ΚΣ 561 Καρεσιώτη Βασίλειο του Νικολάου
ιε. -//- ΚΣ 565 Στρατάκη Παρασκευή τ ου Κων/νου
ιστ. -//- ΚΣ 562 Παχούμη Γεώργιο του Κων/νου
ιζ. -//- ΚΣ 563 Παπαχρήστου Νικόλαο του Ηρακλή
ιη. -//- ΚΣ 566 Μπασδέκη Κων/να του Σόλωνα
ιθ. -//- ΚΣ 567 Σκότη Θωμά του Λάμπρου
κ. -//- ΚΣ 568 Δέλλιο Γεώργιο του Θεοδώρου
κα. -//- ΚΣ 569 Τσελεπίδου Μαρία του Σπυρίδωνα
κβ. -//- ΚΣ 570 Μπουλιακούδη Μαρία του Θεοχάρη
κγ. -//- ΚΣ 593 Πατσαρούχα Σοφία του Γεωργίου
κδ. -//- ΚΣ 594 Αδαμίδου Αθανασία του Διομήδη
κε. -//- ΚΣ 571 Κουκούτση Αθανάσιο του Κων/νου
κστ. -//- ΚΣ 572 Ασλανίδη Δημήτριο του Γεωργίου
κζ. Τχη (ΔΓ) ΚΣ 464 Ουζγουρίδου Θεοδώρα τ ο υ Ναπολέοντα
κη. -//- ΚΣ 465 Ντουχανιάρη Σταυρούλα τ ο υ Θωμά
κθ. -//- ΚΣ 467 Σέρρα Κων/νο του Ιωάννη
λ. -//- ΚΣ 469 Καλογερόπουλο Γεώργιο του Φωτίου
λα. -//- ΚΣ 470 Σιοτρόπου Ευαγγελία τ ου Ιωάννη
λβ. -//- ΚΣ 471 Σαχινίδη Αθανάσιο του Αλεξάνδρου
λγ. -//- ΚΣ 473 Βλαχογιάννη Δημήτριο του Γεωργίου
λδ. -//- ΚΣ 475 Σκριβάνο Γεώργιο του Δημητρίου
λε. -//- ΚΣ 476 Τσουκαράκη Ανέστη του Δημητρίου
λστ. -//- ΚΣ 477 Ηλιόπουλο Νικόλαο του Κων/νου
λζ. -//- ΚΣ 478 Μωϋσιάδη Νικόλαο του Κων/νου
λη. Τχη(Θ) ΚΣ 548 Μαρκάκη Νεκτάριο του Ματθαίου
λθ. -//- ΚΣ 670 Πατεράκη Μαρίνο του Εμμανουήλ
μ. -//- ΚΣ 671 Γκούσκο Γεώργιο του Σπυρίδωνα
μα. -//- ΚΣ 590 Καρακατσανίδη Παύλο του Στέλιου
μβ. -//- ΚΣ 591 Πλυταριά Παναγιώτη του Θεοδώρου

Απονεμήθηκε το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας B΄ τάξεως στον Ανχη (Θ)
ΣΑ:107/31836/48 Παντζή Νεόφυτο του Βασιλείου (έφεδρο εξ’ απονομής).

Απονεμήθηκε το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ τάξεως στους εξής αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων:
α. Λγό (Σ) ΚΣ 598 Τσίκο Μάριο του Δημητρίου
β. -//- ΚΣ 599 Αθανασόπουλο Νικόλαο του Παναγιώτη
γ. -//- ΚΣ 600 Τσιμπαρίδη Δημήτριο του Αναστασίου
δ. -//- ΚΣ 601 Σταματοπούλου Άννα του Βασιλείου
ε. -//- ΚΣ 603 Αλλοίμονο Δημήτριο του Γεωργίου
στ. -//- ΚΣ 604 Γαλαζούλα Αθανάσιο του Βασιλείου
ζ. -//- ΚΣ 605 Τσιμπίδα Αθανάσιο του Γεωργίου
η. -//- ΚΣ 606 Τζιούτζιο Δημήτριο του Αρμάνδου
θ. -//- ΚΣ 607 Φιλιππόπουλο Ανδρέα του Σπυρίδωνα
ι. -//- ΚΣ 608 Δελκοτζάκη Φώτιο του Αθανασίου
ια. -//- ΚΣ 609 Καλοδήμο Σωτήριο του Θωμά
ιβ. -//- ΚΣ 610 Καρατζιά Βασίλειο του Σταύρου
ιγ. -//- ΚΣ 611 Ρίζο Πέτρο του Δημητρίου
ιδ. -//- ΚΣ 612 Μπατά Ευάγγελο του Κων/νου
ιε. -//- ΚΣ 647 Ηλιοπούλου Ειρήνη του Ιωάννη
ιστ. -//- ΚΣ 613 Κιόση Ευαγγελία του Ιωάννη
ιζ. -//- ΚΣ 614 Αμασιαλίδου Κυριακή του Μιχαήλ
ιη. -//- ΚΣ 615 Μηλιώνη Δήμητρα του Χαρίλαου
ιθ. -//- ΚΣ 617 Δεληγιάννη Δημήτριο του Χρήστου
κ. -//- ΚΣ 618 Ιωνά Σπυρίδων του Γεωργίου
κα. -//- ΚΣ 649 Αργυρό Ιωάννη του Γεωργίου
κβ. -//- ΚΣ 619 Μαλτέζο Αναστάσιο του Ευαγγέλου
κγ. -//- ΚΣ 620 Κουμπρίδου Σουλτάνα του Γραμμένου
κδ. -//- ΚΣ 621 Ρουστάνη Ιωάννα του Στέργιου
κε. -//- ΚΣ 622 Παπαγιάννη Δημήτριο του Γεωργίου
κστ. -//- ΚΣ 623 Δημητρακόπουλο Γεώργιο του Ηλία
κζ. -//- ΚΣ 624 Ζαφειράκο Γεώργιο του Ιωάννη
κη. -//- ΚΣ 625 Γιματζίδη Ιάκωβο του Ιωάννη
κθ. Λγό (Θ) ΚΣ 731 Παλαβούζη Χρήστο του Μόσχου
λ. -//- ΚΣ 806 Κρητίδη Ηλία του Θεόφιλου
λα. -//- ΚΣ 807 Μαραυγάκη Βασίλειο του Ευαγγέλου
λβ. -//- ΚΣ 808 Σκάρκο Χρήστο του Νικολάου
λγ. -//- ΚΣ 809 Σαμαρά Γεώργιο-Θεολόγο του Δημητρίου
λδ. -//- ΚΣ 810 Πολυδούλη Εμμανουήλ του Κων/νου
λε. -//- ΚΣ 812 Λιάπη Ευάγγελο του Ευαγγέλου

ΠΗΓΗ ΓΕΣ

Κάντε ένα σχόλιο