Οι εν λόγω μετρήσεις επιβλαβών παραγόντων εκτελούνται περιοδικά στο πλαίσιο εργασιών μακράς επισκευής κατά τις ακινησίες Πολεμικών Πλοίων στους Ναυστάθμους από εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς – όπως στην προκειμένη περίπτωση από το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ– λόγω έλλειψης υποδομής και τεχνογνωσίας των Ναυστάθμων και με σκοπό την διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα, το κάθε Πολεμικό Πλοίο υποβάλλει μέσω της διοικήσεώς του στον Ναύσταθμο που πρόκειται να διεξάγει την επισκευή το έντυπο Αίτησης Εκτέλεσης Εργασίας για τις εν λόγω μετρήσεις (ΑΕΕ) και παράλληλα ζητά προέγκριση της σχετικής πίστωσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη καθαρισμού των δικτύων αερισμού λόγω υπέρβασης των ορίων των μετρήσεων όπως αυτά καθορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο (Οδηγία ΕΟΚ 80/1107 και ΠΔ 77/93 & ΠΔ 338/01), ζητά εκτέλεση καθαρισμού από κατάλληλο ιδιωτικό φορέα. Ο φορέας καθαρισμού αναδεικνύεται με μειοδοτικό διαγωνισμό και εκτελεί τις εργασίες οι οποίες παραλαμβάνονται, ποιοτικώς και ποσοτικώς, από επιτροπή Αξιωματικών του Π.Ν, η οποία υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα και συμβάσεις.

Η ύπαρξη των εν λόγω εκτός ορίων μετρήσεων στον χώρο εκτέλεσης επισκευών εκτάσεως είναι δικαιολογημένη, καθόσον οι μετρήσεις επιβαρύνονται από τη σύγχρονη εκτέλεση των λοιπών εργασιών της ακινησίας ενός Π. Πλοίου (εργασίες φλογός, κοπής, βαφών, καθαρισμού δεξαμενών κλπ). Ωστόσο, κατά την διάρκεια των εργασιών επισκευών των Π. Πλοίων λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία του προσωπικού αλλά και όλων των εργαζομένων σε αυτά με την χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας.

Τέλος, από τα τηρούμενα αρχεία δεν υφίστανται καταγεγραμμένα κρούσματα συγκεντρώσεων επιβλαβών παραγόντων σε δείγματα αέρα διαμερισμάτων Π. Πλοίων σε ενέργεια, που να εκφεύγουν από τις αναμενόμενες μετρήσεις.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην ερώτηση του κ. Ιωάννη Κοραντή που έχει ως εξής:
Ερώτηση και ΑΚΕ 5103/18-10-10 της Βουλής των Ελλήνων

Το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών του ΤΕΙ Κρήτης πραγματοποίησε στις 14-9-2010 μετρήσεις σε αέρια δείγματα από 10 εσωτερικούς χώρους εργασίας της φρεγάτας του ΠΝ «Μπουμπουλίνα» στον Ναύσταθμο της Σούδας. Οι μετρήσεις αφορούσαν:

* Το εισπνεύσιμο κλάσμα των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10
* Το μικροβιακό φορτίο
* Την θερμοκρασία και την σχετική υγρασία
* Την ταχύτητα και την ροή αέρα
* Τους αέριους ρύπους

Το ανωτέρω εργαστήριο, στην πολυσέλιδη έκθεση του περί του ανωτέρω ελέγχου, που απέστειλε στις 22-9-2010 στους αρμοδίους του ΠΝ, καταλήγει σε ανησυχητικά συμπεράσματα, ως προς την ποιότητα του αέρα που αναπνέει το πλήρωμα της φρεγάτας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι προσδιορίσθηκαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αερομεταφερόμενων ετερότροφων βακτηρίων σε όλους τους ελεγχθέντες χώρους του πλοίου. Το εργαστήριο συμπεραίνει από τα ανωτέρω ότι : «καταδεικνύεται η αναγκαιότητα καθαρισμού όλου του κεντρικού συστήματος αερισμού» και προβαίνει σε λεπτομερείς συστάσεις ως προς τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω γεννούν πολλά ερωτηματικά, αλλά και ανησυχίες για τις συνθήκες υγιεινής, υπό τις οποίες λειτουργεί το πλήρωμα της εν λόγω φρεγάτας.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2008, αποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα του Διοικητή του Ναυστάθμου Κρήτης, το ίδιο εργαστήριο είχε πραγματοποιήσει τις ίδιες έρευνες στο πλοίο του ΠΝ, ΤΠΚ «Καβαλούδης», από τις οποίες είχε προκύψει το συμπέρασμα ύπαρξης του «συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου».

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Πώς προέκυψαν οι ανωτέρω έλεγχοι και ειδικότερα ο πλέον πρόσφατος της φρεγάτας «Μπουμπουλίνα»; Ήσαν κανονικοί, δηλαδή περιοδικοί, όπως προβλέπονται από τους κανονισμούς του Π Ν, ή έκτακτοι λόγω απροβλέπτου γεγονότος; Στην δεύτερη περίπτωση ποιο ήταν το απρόβλεπτο γεγονός;

1. Τα κρούσματα των ανωτέρω δύο σκαφών ήσαν τα υπήρξαν και σε άλλα σκάφη του ΠΝ και αν ναι, σε ποια;

2. Κάθε πότε διεξάγονται στα σκάφη του ΠΝ τέτοιου είδους έλεγχοι, ώστε να διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης των πληρωμάτων;

3. Παρακαλώ να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

Κάντε ένα σχόλιο