Η διαδικασία των μετατάξεων των μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών που προέρχονται από Α.Σ.Σ.Υ. στο σώμα των Αξιωματικών ρυθμίζεται στα άρθρα 9 έως 13 του Ν.3883/2010 τα οποία θα εφαρμοστούν από 1-1-2011. Δικαίωμα για μετάταξη από 1-1-2011 έχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια του Ν.3883/2010 και όχι του ΠΔ 46/2005, το οποίο καταργείται.

Επομένως όσοι απόφοιτοι ΑΣΣΥ πτυχιούχοι ΑΕΙ είχαν δικαίωμα υποβολής αιτήματος μετάταξης με το προϊσχύον καθεστώς, εξακολουθούν να το διατηρούν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νέος νόμος.
Αυτά δήλωσε το ΥΠΕΘΑ σε απάντησή της Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νάσος Αλευράς προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα το δικαίωμα μετάταξης μονίμων Υπαξιωματικών-Ανθυπασπιστών, (ακολουθεί)

Ερώτηση 5043/15-10-10 της Βουλής των Ελλήνων

Με τον πρόσφατο Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Ϊ67/Α724-1-2010) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» ρυθμίζονται ζητήματα μετατάξεων των μονίμων Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ. με πτυχίο ΑΕΙ, σε ειδικότητα Αξιωματικού.

Ζήτημα ερμηνείας του νόμου τίθεται για όσους μόνιμους Υπαξιωματικούς, Ανθυπασπιστές αποφοίτους ΑΣΣΥ με πτυχίο ΑΕΙ καλύπτουν τα κριτήρια του προϊσχύοντος Π.Δ. 46/2005, όπως αυτά στο άρθρο 4 του Π.Δ..

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο αρμόδιος Υπουργός:

Εάν οι μόνιμοι Υπαξιωματικοί – Ανθυπασπιστές που προέρχονται από ΑΣΣΥ με πτυχίο ΑΕΙ και πληρούν τα κριτήρια του ά. 4 του προϊσχύοντος Π.Δ. 46/2005 έχουν δικαίωμα από 1-1-2011 να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη σε Αξιωματικούς; Εάν υπάρχει αδικία;

Ο Ερωτών βουλευτής

Νάσος Αλευράς

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο