Η ένταξη ή μη των Δημοσίων Τεχνικών Υπαλλήλων του Πολεμικού Ναυτικού στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, καθόσον αποτελεί ζήτημα, που αφορά το σύνολο των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα.

Η πολιτική επί των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, κ.λ.π. των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Οι αποδοχές των Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Υπαλλήλων του Πολεμικού Ναυτικού, ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.3205/2003.

Στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω πολιτικής εφαρμόστηκαν τα νέα μέτρα, που καθορίστηκαν με τους Νόμους 3833/2010 και 3845/2010, που επιφέρουν σχετικές μεταβολές στη μισθοδοσία/επιδόματα εορτών και αδείας και για τους Δημοσίους Υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ.

Ο χρόνος υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπου ορίζεται ότι ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κάθε άλλη υπηρεσία, που με βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη και ως εκ τούτου δε δύναται να υπολογιστεί για βαθμολογική εξέλιξη.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ.2 (ε) του Ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.Δ. και στον ιδιωτικό τομέα εν γένει.

Επιπρόσθετα γνωρίζεται ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Ειδικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ με το υπ΄αριθ. Φ.471.53/4/04/Σ.455/01 Μαρ 04/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/Β5-ΙΙΙ έγγραφο, η προϋπηρεσία, που διανύθηκε στον ιδιωτικό τομέα και προβλεπόταν ως αναγκαίος όρος για συμμετοχή σε διαγωνισμό-πέραν των τυπικών προσόντων-και αποτέλεσε προσόν για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.993/1979, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού αυτού, το οποίο διορίσθηκε μετέπειτα (μονιμοποιήθηκε) σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων με τις διατάξεις του Ν.1476/1984, οι οποίες δεν απαιτούσαν τέτοιο προσόν διορισμού.

Η χορήγηση γάλακτος ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί μείζον εφοδιαστικό ζήτημα στον τομέα της τροφοδοσίας, που κατ΄επανάληψη έχει απασχολήσει την υπηρεσία, καθόσον αφορά χορήγηση αυτού στο προσωπικό, που εκτελεί τις προβλεπόμενες στον Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας Ε.Δ. ανθυγιεινές εργασίες, πλην όμως τουλάχιστον έως και σήμερα δεν προέκυψαν ρεαλιστικές λύσεις, αλλά μόνο κατά περίπτωση διευθετήσεις.

Τέλος, αναφορικά με τη μετακίνηση των εργαζομένων, σας γνωρίζω ότι στο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού παρέχεται δωρεάν μετάβαση στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας με χρήση Βοηθητικών Πλοίων Βάσεως (ΒΒ) και Πλοίων Μεταφοράς Προσωπικού (ΠΜΠ).

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές Θανάσης Παφίλης, Γιώργος Μαυρίκος, Διαμάντω Μανωλάκου η οποία ακολουθεί

Ερώτηση 5615/27-10-2010 της Βουλής των Ελλήνων

Η γενικευμένη επίθεση της κυβέρνησης στα λαϊκά εισοδήματα, στα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, μαζί με τις νέες αυξήσεις των φόρων που έρχονται στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, και την ακρίβεια, έχουν δυσβάστακτες συνέπειες στις εργατικές – λαϊκές οικογένειες.

Θύματα αυτής της πολιτικής είναι και οι μόνιμοι δημόσιοι τεχνικοί υπάλληλοι του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, με σημαντικότερα:

* Μέχρι σήμερα δεν έχουν ενταχθεί στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα παρότι εργάζονται σε ανθυγιεινές, πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες (ειδικά στο
Ναύσταθμο Σαλαμίνας) αλλά και σε άλλους χώρους εργασίας με ραδιενεργά αέρια και ακτινοβολίες (ΣΔΑΜ, Κ. ΣΟΥΛΙ).
* Εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής οι οικονομικές απώλειες για τους Δημοσίους Τεχνικούς Υπαλλήλους ανέρχονται σε 1.500-2.000 € ετησίως (μειώσεις από περικοπές στους μισθούς, στα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, στο επίδομα αδείας, αύξηση του ΦΠΑ κ.ά.).
* Δεν τους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που έχουν σε ιδιωτικό φορέα ως ενταξιμη (με την προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί οι εισφορές με το Ν. 1405/83).
* Σαν να μην έφταναν αυτά ο θεσμός της παροχής γάλακτος στους εργαζόμενους με βάση την ΚΥΑ Φ 600/6/90981 Σ.ΦΕΚ 294/Β717-9-2009 έχει αδρανοποιηθεί αδικαιολόγητα, στερώντας από τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αντίξοες και δύσκολες συνθήκες ακόμη και το γάλα που δικαιούνται.
* Οι εργαζόμενοι διεκδικούν να πληρώνουν μειωμένο κατά 50% εισιτήριο (οχήματος και επιβάτη στα Ρ/Β) όλοι οι εργαζόμενοι στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας που μετακινούνται από Πέραμα προς Παλούκια και αντίστροφα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να πάρει για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων των εργαζόμενων δημόσιων τεχνικών υπαλλήλων του Πολεμικού Ναυτικού;

Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών και όλων των εργαζομένων στο δημόσιο.

Κάντε ένα σχόλιο