Όσοι λαμβάνουν αναβολή κατάταξης ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν στο Στρατολογικό τους Γραφείο, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας διακοπής της αναβολής τους, πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση ή η απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή εφόσον από το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό προκύπτει ότι η χορηγηθείσα αναβολή διακόπηκε σε προγενέστερο χρόνο, επιβάλλεται στους υπόχρεους πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) μηνών και προγραμματίζονται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμοι, με βάση την ημερομηνία της αίτησης διακοπής της αναβολής τους ή, εφόσον δεν υπέβαλαν αίτηση διακοπής, του εγγράφου ή του πιστοποιητικού της προξενικής αρχής
Τα Στρατολογικά Γραφεία, εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο περιέρχεται σε γνώση τους ότι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, στους οποίους χορηγήθηκε αναβολή κατάταξης, πιθανώς απώλεσαν την ιδιότητα αυτή, υποχρεούνται να ζητούν από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Εφόσον η προξενική αρχή αδυνατεί να πιστοποιήσει τη διατήρηση ή την απώλεια της ιδιότητας, καλεί τον μόνιμο κάτοικο εξωτερικού να της παράσχει τα απαιτούμενα προς απόδειξη της ιδιότητας του στοιχεία εντός διμήνου και ενημερώνει σχετικά, το αργότερο με τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
Εφόσον, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, δεν ανευρεθεί ο μόνιμος κάτοικος ή δεν καταθέσει τα απαιτούμενα στοιχεία και δεν καταστεί δυνατή η έκδοση του αναφερθέντος πιστοποιητικού ή εφόσον από το πιστοποιητικό προκύπτει ότι η χορηγηθείσα αναβολή διακόπηκε σε προγενέστερο χρόνο, επιβάλλεται στους υπόχρεους πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση έξι (6) μηνών και προγραμματίζονται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμοι, με βάση την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου ή του πιστοποιητικού της προξενικής αρχής.»

Κάντε ένα σχόλιο