Τι προβλέπεται στην περίπτωση κατά την οποία ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος και ο Δήμαρχος αποφασίσει να του αναθέσει έμμισθη θέση (π.χ. Αντιδημάρχου ή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κλπ) ; Τι προβλέπεται στην περίπτωση κατά την οποία ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος και πριν την λήξη της 4ετίας μετατεθεί από την Υπηρεσία του ; Εάν ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος σε περιοχή άλλη από αυτή που υπηρετεί, υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης του στον τόπο που εκλέχθηκε ; ρώτησε Ο Βουλευτής Κωστής Αϊβαλιώτης το ΥΠΕΘΑ στη Βουλή για να πάρει την εξής απάντηση

Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωστής Αϊβαλιώτης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τη συμμετοχή Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν μου:

Α. Στις διατάξεις του άρθρου 140 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 2006 και των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3833/2010 ορίζονται τα εξής:

(1) «τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως εάν έχουν και την ιδιότητα του αντιδημάρχου, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από το δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι (3) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ίση με ποσοστό 2% και για τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, εκτός από το δήμαρχο, 1% επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του δημάρχου, όπως αυτά διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 136» (άρθρο 140 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων/2006).

(2) «το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των επιδομάτων του άρθρου 9 του Ν. 3205/2003. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας» (άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 3833/2010).

(3) «τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η καταβολή των αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται διακόπτεται». (άρθρο 8 παρ. 7 και 8 του Ν. 3833/2010).

Β. Τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3883/2010 ρυθμίζονται τα σχετικά με τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ.

Ερώτηση 4914/13-10-10 της Βουλής των Ελλήνων

Στην Ερώτηση μου 733/3-8-2010 ευγενικά μου απαντήσατε ότι «όσον αφορά τους ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δεν υφίσταται πρόβλημα εκλογιμότητας και δεν απαιτείται η παραίτηση τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές».

Επειδή, όμως, οι στρατιωτικοί διέπονται από ειδικούς νόμους και διατάξεις, υπάρχουν θέματα που χρήζουν διευκρίνισης.

Κατόπιν τούτου Ερωτάσθε

1 .Τι προβλέπεται στην περίπτωση κατά την οποία ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος και ο Δήμαρχος αποφασίσει να του αναθέσει έμμισθη θέση (π.χ. Αντιδημάρχου ή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κλπ) ;

2.Τι προβλέπεται στην περίπτωση κατά την οποία ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος και πριν την λήξη της 4ετίας μετατεθεί από την Υπηρεσία του ; Εάν ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος σε περιοχή άλλη από αυτή που υπηρετεί, υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης του στον τόπο που εκλέχθηκε ;

Ο Βουλευτής

Κωστής Αϊβαλιώτης

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο