Αλλεπάλληλα επικριτικά σχόλια βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την Διεύθυνση Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ, με καταγγελίες για διατήρηση αργομίσθων, ως και προσλήψεις επιπλέον στελεχών, αδικαιολόγητες και υπερβολικές δαπάνες, διάθεση οδηγών κλπ.

Αυτά δηλώνει ο Βουλευτής Ιωάννης Κοραντής στη Βουλή και ρωτάει τον ΥΕΘΑ:

1. Πόσα άτομα απασχολούσε η ανωτέρω Υπηρεσία την 4/10/2009 και πόσα απασχολεί σήμερα;

2. Ποιά είναι η κατανομή τους κατά κατηγορία και ειδικότητα ; 3

3. Ποιός είναι ο προϋπολογισμός της ανωτέρω Υπηρεσίας; Υπέστη περικοπές για το 2011 και αν ναι, πόσο;

Σε απάντηση του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει:

Την 4.10.2009 η Διεύθυνση Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ απασχολούσε εννέα (9) δημοσιογράφους με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου (ετήσια), ενώ υπήρχε πρόβλεψη για 13 θέσεις. Η μισθοδοσία των συγκεκριμένων δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον που είχε παραιτηθεί το μήνα Σεπτέμβριο 2009, σε ετήσια βάση ανερχόταν σε €210.920. Από την 1.1.2010 οι προβλεπόμενες θέσεις δημοσιογράφων μειώθηκαν με σχετική ΚΥΑ σε έξι (6), από τις οποίες καλύφθηκαν οι τέσσερις (4) με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου (ετήσια). Η μισθοδοσία των ανωτέρω δημοσιογράφων σε ετήσια βάση ανέρχεται σε €105.950 (μείωση κατά 49,77%).

Οι τέσσερις συμβασιούχοι της Διεύθυνσης Ενημέρωσης εκτελούν τα καθήκοντα του Διευθυντή, Υποδιευθυντή, υπευθύνου ηλεκτρονικών μέσων και συντάκτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Διεύθυνση Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ εκτός από τους δημοσιογράφους (10) που εργάζονταν έως 31.12.2009 με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, απασχολούνταν επιπλέον 8 δημοσιογράφοι ως εξωτερικοί συνεργάτες του περιοδικού «Νέα Θητεία», του οποίου όμως η έκδοση είχε ανασταλεί από το έτος 2007. Το ετήσιο κόστος των αμοιβών των συντακτών αυτών επεβάρυνε τον ετήσιο προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Ενημέρωσης κατά €123.336.

Το έτος 2008 η Διεύθυνση Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ είχε καταθέσει προϋπολογισμούς για τα έτη 2009, 2010 και 2011. Ο προϋπολογισμός του 2009 προέβλεπε πιστώσεις συνολικού ύψους €1.143.000, από τα οποία δαπανήθηκαν τελικά €870.312.

Οι πιστώσεις για τα δύο επόμενα έτη ήταν προσαυξημένες κατά 3% ανά έτος (€1.177.872 για το 2010 και €1.213.208 για το 2011). Από την προβλεπόμενη πίστωση των €1.177.872 για το 2010 δαπανήθηκαν τελικά €536.266 (με το μήνα Δεκέμβριο να υπολογίζεται κατά προσέγγιση), δηλαδή σημειώθηκε μείωση της τάξης του 38,4%.

Για το έτος 2011 αναθεωρήθηκε ο προηγούμενος προϋπολογισμός των €1.213.208 και καταρτίστηκε νέος, με πιστώσεις ύψους €493.000 (μείωση της τάξης του 59,57%). Από το ποσό αυτό προβλέπεται να δαπανηθούν περίπου €418.000, πρόβλεψη που εφ’ όσον επαληθευθεί θα επιφέρει περαιτέρω μείωση των εξόδων της Διεύθυνσης Ενημέρωσης κατά 22,2% σε σχέση με το έτος 2010. Συνολικά δηλαδή, στο τέλος του 2011 η μείωση του κόστους λειτουργίας της Διεύθυνσης Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ θα είναι της τάξης του 52% σε σχέση με το 2009.

Στον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ έχει συμπεριληφθεί το ποσό των €276.118 σε ετήσια βάση, το οποίο αφορά αμοιβές 17 εξωτερικών συνεργατών της τηλεοπτικής εκπομπής «Με Αρετή και Τόλμη».

Σημειώνεται, τέλος, ότι το 2009 η Διεύθυνση Ενημέρωσης του ΥΠΕΘΑ επιβαρυνόταν με €89.370 ανά έτος για αγορές στρατιωτικών περιοδικών, οι οποίες διακόπηκαν, καθώς και με €163.850 ανά έτος για την αγορά του ημερήσιου ελληνικού και ξένου τύπου, ποσό το οποίο μειώθηκε σε €118.698 το 2010 (μείωση 27,6%), ενώ για το 2011 η σχετική πίστωση μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ και η πρόβλεψη είναι ότι θα ανέρχεται σε €90.000 (περαιτέρω μείωση 24,2%).

Επί των αναλυτικών προϋπολογισμών των ετών 2009, 2010 και 2011 σας παραθέτω τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Κωδ.Αιτιολογία200920102011
Π/ΥτελικόΠ/ΥτελικόΠ/Υτελικό
843Εκδόσεις, εκτυπώσεις,

Βιβλιοδεσία

(εκτυπωτικά

Νέας Θητείας)

328.565338.422
845Δημόσιες Σχέσεις35.00035.00036.050
871Αμοιβές φυσικών προσώπων (συμβάσεις

δημοσιογράφων

και εξωτερικοί συνεργάτες

Νέας Θητείας –

Αρετής & Τόλμης)

600.000537.092618.000382.068425.500382.068
879

899

Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων (ΑΠΕ,

Eurokinissi, συνδρομές)

10.00010.00010.30032.50032.50032.500
1111Προμήθεια χάρτου,

γραφικής ύλης

5.0005.0005.1503.0005.0003.000
1121Βιβλία, περιοδικά, έντυπα135.00089.370139.05015.000
1329Συντήρηση – επισκευή

εξοπλισμού

5.0005.0005.1505.000
1699Λοιπές προμήθειες

(αναλώσιμα)

10.00010.00010.3005.000
1711Προμήθεια επίπλων5.0005.0005.150
1723Προμήθεια Η/Υ,

προγραμμάτων

10.00010.00010.3005.000
Εφημερίδες163.850118.698
ΣΥΝΟΛΟ1.143.565870.3121.177.872536.266493.000417.568
(-38,4%)(-22,2%)
Κάντε ένα σχόλιο