Σε απάντηση ερωτήματος που κατατέθηκε στη Βουλή ο ΥΕΘΑ δήλωσε: Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3187/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3883/2010, και του Οργανισμού της. Επί της περίπτωσης που περιγράφεται στο ερώτημα, ο εν λόγω Εύελπις της 2ης τάξης της ΣΣΕ, στην οποία επαναλάμβανε τη φοίτησή του για δεύτερο έτος λόγω χαμηλής βαθμολογίας που είχε συγκεντρώσει στα μαθήματά της και αδυναμίας προαγωγής του στην 3η τάξη, κρίθηκε εκ νέου απορριπτέος σε δύο (2) μαθήματα στο ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και ως εκ τούτου, βάσει του άρθρου 133 του Οργανισμού της ΣΣΕ – στο οποίο ορίζεται ότι οι απορριφθέντες στην εκπαίδευση Ευέλπιδες σε οποιαδήποτε από τις τάξεις μπορούν να την επαναλάβουν το επόμενο έτος και μόνο μία φορά – διεγράφη με απόφαση του ΓΕΣ το Σεπτέμβριο του 2009.

Τον Οκτώβριο του 2009 ο διαγραφείς κατέθεσε αίτηση αναστολής και ακύρωσης της απόφασης αυτής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΔΕΑ), με προσωρινή διαταγή του οποίου ανεστάλη η εκτέλεση της απόφασης. Κατ’ εκτέλεση της προσωρινής αυτής διαταγής ο αιτών κλήθηκε εκ νέου για κατάταξη στο 2ο έτος σπουδών της ΣΣΕ. Το Δεκέμβριο του 2009 το ΔΕΑ απέρριψε την αίτηση αναστολής και ως εκ τούτου ο αιτών διεγράφη από τη ΣΣΕ. Την 8 Οκτωβρίου 2010 εκδικάστηκε η αίτηση ακύρωσης, η έκδοση απόφασης επί της οποίας εκκρεμεί.

Ευνόητο είναι ότι το ΓΕΣ, σε περίπτωση που το ΔΕΑ κάνει δεκτή την ανωτέρω αίτηση ακύρωσης, θα συμμορφωθεί με το διατακτικό της και θα την εφαρμόσει σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Αυτά δήλωσε ΥΕΘΑ στην  Ερώτηση 6891/30-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων

που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας που ακολουθεί

Σύμφωνα με το Ν. 3187/2003 προβλέπεται ότι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων εξομοιούμενη πλέον προς Ανώτατο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα οφείλει να προχωρήσει στη σύσταση νέου κανονισμού λειτουργίας της σχολής, εναρμονισμένου με τους κανονισμούς των υπολοίπων Α.Ε.I. της χώρας. Επίσης, σύμφωνα με το Ν.3459/2007 περί μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου δομής και λειτουργίας των A.E.I. προβλέπεται ότι φοιτητές που αποτυγχάνουν σε κάποιο μάθημα προάγονται στο επόμενο έτος και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν μόνο για το μάθημα στο οποίο απέτυχαν. Τέλος, στην κατεύθυνση της εξομοίωσης των Στρατιωτικών Σχολών με τα Α.Ε.I συγκλίνει και το άρθρο 88 του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν.3883/2010 περί Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογίας και συναφών διατάξεων.

Στην περίπτωση όμως του εύελπι κ. Α…. Τ….. , κάτοικου ….. και μέχρι πρότινος σπουδαστή της Σ.Σ.Ε. οι διοικητικές πράξεις της διοίκησης της Σχολής δείχνουν ότι οι προαναφερόμενοι Νόμοι δεν έχουν εφαρμοστεί. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τ…… κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2007 – 2008 απέτυχε στις εξετάσεις ενός μαθήματος και αντί να προαχθεί στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος και να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις για αυτό το μάθημα, διατάχθηκε να παρακολουθήσει κα να εξεταστεί εκ νέου στα μαθήματα όλου του ακαδημαϊκού έτους. Το θιγόμενο πρόσωπο προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ενάντια στην απόφαση, αυτή και δικαιώθηκε με την από 22-1-2009 προσωρινή διαταγή η οποία διέταξε την αναστολή της απόφασης της Σ.Σ.Ε.. Παρά την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στη Σ.Σ.Ε. δεν έγινε δεκτή από τη Διεύθυνση της Σχολής.

Mε βάση τα παραπάνω

ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.         Εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.3187/2009 και Ν.3459/2007 στη Σ.Σ.Ε.; Εάν όχι, γιατί;

2.         Γιατί η διοίκηση της Σ.Σ.Ε. αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών; Προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;

3.         Προτίθεται να προβεί σε άμεσες ενέργειες ούτως ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση του κ. Τ…. και να αποκατασταθεί εφ’ όσον δικαιωθεί στην θέση του στη Σ.Σ.Ε.;

Κάντε ένα σχόλιο