Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ, γίνεται συντονισμένη προσπάθεια από τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση και διαρκή επικαιροποίηση της μηχανογράφησης του Νοσοκομείου ενώ η ανάπτυξη νέας νοσηλευτικής πτέρυγας και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του είναι στις αυτονόητες προτεραιότητες της Διεύθυνσης του Νοσοκομείου. Επίσης, γίνονται προσπάθειες – σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης – βελτιστοποίησης των δεικτών απόδοσης του ιδρύματος και σύντομα θα γίνουν προτάσεις διεύρυνσης της νοσηλευτικής βάσης.

Ο Οργανισμός του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ –ο οποίος από ιδρύσεώς δεν είχε συνταχθεί, παρά τις πλέον των 20 επιτροπών που κατά καιρούς συστήθηκαν– έχει ήδη συνταχθεί με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και εντός των επομένων ημερών αναμένεται η υποβολή του προς έγκριση.

Οι κενές θέσεις Αξιωματικών Ιατρών είναι ήδη σε διαδικασία πλήρωσης, ενώ οι κενές θέσεις ιατρών ΕΣΥ θα προκηρυχθούν μετά την έγκριση του Οργανισμού. Η κάλυψη των οργανικών θέσεων Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού είναι προφανώς επιθυμητή και συναρτάται με τις υφιστάμενες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Το θέμα της ανακοστολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, ενώ η δυνατότητα συμβολικής αύξησης της εισφοράς των δικαιούχων αποτελεί κατά την περίοδο αυτή, θέμα προς διερεύνηση.

Τέλος, σε ότι αφορά τη ρύθμιση των χρεών του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. προς τους προμηθευτές υλικών και φαρμάκων, όπως έγινε και με τα άλλα κρατικά νοσοκομεία, η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και γίνεται εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ μεθοδική προσπάθεια επίλυσης του θέματος.

Αυτή την απάντηση έδωσε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 6134/15-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων
Το 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. από την ημέρα τής ιδρύσεως του, το έτος 1942, με μία πορεία δεκαετιών, έχει προσφέρει, ως Γενικό Νοσοκομείο Τριτοβάθμιας νοσηλείας, με ιδιαίτερες διακρίσεις στον τομέα τής ερευνάς και τής εκπαίδευσης, τεράστιο κοινωνικό έργο. “Όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα και εξαιτίας τής οικονομικής κρίσης που υπάρχει αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα γεγονός πού προκαλεί σοβαρές διαταραχές ως προς την ορθή λειτουργία και την εκπλήρωση τής αποστολής του.

Συνεπώς ερωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Θα ρυθμισθούν τα χρέη του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ύψους περίπου 110.000.000 €, προς τους προμηθευτές υλικών και φαρμάκων όπως και με τα άλλα κρατικά
νοσοκομεία;

Θα επιταχυνθεί ή διαδικασία τής ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος πού θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες τού
Νοσηλευτικού Ιδρύματος;

Θα προωθηθεί και θα υλοποιηθεί νέα χωροταξική-ρυθμιστική μελέτη τόσο για την αναβάθμιση όσο και για τον εκσυγχρονισμό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και την ανάπτυξη σημαντικών ιατρικών τμημάτων πού σήμερα υπολειτουργούν;

Θα εξασφαλισθεί ανταγωνιστικό – ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών Τριτοβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης, με παράλληλη προβολή του Ιδρύματος με τα
δεδομένα τής εποχής μας;

Πότε θα αποδοθεί προς το Νοσηλευτικό Ίδρυμα το ποσό των 22.000.000 € πού οφείλεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την μισθοδοσία τής τελευταίας πενταετίας των ειδικευομένων ιατρών και την κάλυψη του λοιπού κανονικά, του ποσού πού απαιτείται για την μισθοδοσία αυτή;

Θα αναλάβει το Υ.ΕΘ.Α. ή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την δαπάνη της μισθοδοσίας του Πολιτικού Προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ύψους 30.000.000 € περίπου;

Θα υπάρξει προς τα άνω ανακοστολόγηση, σε ποσοστό τουλάχιστο 50%, των παρεχομένων από το Νοσηλευτικό “Ίδρυμα υπηρεσιών υγείας, εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων;

Θα καλυφθούν μέσω Α.Σ.Ε.Π οι. κενές οργανικές θέσεις τόσο του νοσηλευτικού όσο και του λοιπού προσωπικού;

Θα προωθηθεί για έγκριση το νέο Π.Δ. πού αφορά το νέο Οργανισμό-Κανονισμό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος αφού το ισχύον είναι πλέον παλαιό και μή λειτουργικό;

Θα καλυφθούν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι οργανικές θέσεις του ιατρικού προσωπικού τού Κλάδου Ε.Σ.Ύ.;

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κάλυψη των οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού θα γίνει από Αξιωματικούς ιατρούς ε.ά. με προκήρυξη, όπως προβλέπει ή ισχύουσα νομοθεσία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και με θητεία 4ετή και 3ετή για τους Δντές και Επιμελητές, αντίστοιχα;

Θα τηρηθούν, σε παραδεκτά όρια, οι συντελεστές – δείκτες αξιολόγησης παραγωγικότητας-αποδοτικότητας ενός νοσοκομείου, όπως πληρότητα, διάρκεια νοσηλείας, ημερήσιο κόστος νοσηλείας, θνησιμότητα κ.ά.;

Θα αξιοποιηθεί ή ακίνητη περιουσία τού Νοσηλευτικού Ιδρύματος;

Με νομοθετική ρύθμιση, στους δικαιούχους νοσηλείας, θα εξεταστεί ή δυνατότητα συμβολικής αύξησης της υπέρ τού Νοσηλευτικού Ιδρύματος
προβλεπόμενης εισφοράς των ε.ε. και ε.α. μερισματούχων τού Μ.Τ.Σ. και των Μόν. Υπαξ/κών από την ένταξη τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Πλεύρης Αθανάσιος

Κοραντής Ιωάννης

Αποστολάτος Βαϊτσης

Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

Κάντε ένα σχόλιο