Την 06η Δεκεμβρίου 2010 σηματοδοτήθηκε η έναρξη της εκπαιδευτικής σειράς, του Πολυεθνικού Σχολείου Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας, Τακτικού Επιπέδου, στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) του ΝΑΤΟ (NATO Tactical CIMIC course). Σκοπός του Σχολείου είναι η προετοιμασία στελεχών για την ανάληψη καθηκόντων, σε περιβάλλον Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΕΥΕ).

Σε αυτό το σχολείο, διάρκειας 2 εβδομάδων, συμμετέχουν 20 σπουδαστές από 3 κράτη ( Ελλάδα, Γαλλία και Γερμανία) .Κατά τη διάρκειά του, οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν 40 περιόδους θεωρητικών αντικειμένων, κατά τις οποίες θα αναπτυχθούν λεπτομερώς βασικά θέματα που αφορούν τις Τακτικές-Τεχνικές-Διαδικασίες (ΤΤΡ), καθώς και το δόγμα της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας.

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκτελέσουν ΤΑΜΣ με εξεταζόμενα αντικείμενα:
α. Την εδραίωση εμπιστοσύνης σε περιβάλλον πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας
β. Τις τεχνικές διαπραγμάτευσης και τη χρήση συνδέσμων
γ. Τα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Το επόμενο προγραμματισμένο σχολείο είναι το Βασικό Πολυεθνικό Σχολείο Εκπαίδευσης Αξκων στις ΕΥΕ, το οποίο θα ξεκινήσει την 28η Μαρτίου 2011 και θα διαρκέσει 2 εβδομάδες.

Τα παραπάνω Σχολεία, έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ), το οποίο αποτελεί ένα από τα 16 αναγνωρισμένα από το ΝΑΤΟ PfP Κέντρα Εκπαιδεύσεως. Το Κέντρο ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1998, εδρεύει στο Κιλκίς και από τις 19 Μαΐου 2000 έχει αναγνωρισθεί ως “PfP Training Center in Greece”

Κάντε ένα σχόλιο