ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

α.         Το έτος 2009 προσελήφθησαν:

(1)        Ενενήντα εννέα (99) μαθητευόμενοι τεχνίτες του ΟΑΕΔ και των ΕΠΑ.Σ ΕΠΑ.Λ.

(2)        Ενενήντα τρία (93) άτομα στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE.

(3)        Δεκατρείς (13) αλλοδαποί σπουδαστές, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών του I.A.E.S.T.E.

β.         Το έτος 2010 προσελήφθησαν:

(1)        Τετρακόσιοι πενήντα εννέα (459) μαθητευόμενοι τεχνίτες του ΟΑΕΔ και των ΕΠΑ.Σ ΕΠΑ.Λ.

(2)        Δεκαπέντε (15) αλλοδαποί σπουδαστές, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών του I.A.E.S.T.E.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

α.         Το έτος 2009 προσελήφθησαν:

(1)        Εκατόν δώδεκα (112) μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

(2)        Έξι (6) άτομα στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE.

(3)        Ένας (1) τελειόφοιτος ΤΕΙ σε πρακτική άσκηση.

β.         Το έτος 2010 προσελήφθησαν:

(1)        Εβδομήντα τέσσερις (74) μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

(2)        Ένας (1) τελειόφοιτος ΤΕΙ σε πρακτική άσκηση.

γ.         Επιπλέον τοποθετήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ειδικότητα (ολοκλήρωση ή συνέχιση) στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, δεκαπέντε (15) ιατροί το 2009 και δεκατρείς (13) το 2010.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Στην Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιούνται προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΙΕΚ, μαθητών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του  Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE). Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων:

α.         Το έτος 2009 προσελήφθησαν:

(1)        Εκατόν εξήντα εννέα (169) μαθητές από τις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ.

(2)        Τριάντα ένα (31) άτομα στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE.

β.         Το έτος 2010 προσελήφθησαν:

(1)        Δύο (2) φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

(2)        Δέκα (10) σπουδαστές Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

(3)        Εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) μαθητές από τις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ.

Αυτά δήλωσε το ΥΠΕΘΑ ως απάντηση στην ερώτηση Ερώτηση 9215/17-1-2011 της Βουλής των Ελλήνων που ακολουθεί

Στις γραφειοκρατικές δομές όλων των κρατών-μελών της ΕΕ (αλλά και Οργάνων όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ κλπ) υπάρχει ο θεσμός των ασκούμενων υπαλλήλων, όπου νέοι άνθρωποι έρχονται σε άμεση επαφή με τη δημόσια διοίκηση.

Κατόπιν τούτου Ερωτάσθε

Πόσοι ασκούμενοι υπάλληλοι προσελήφθησαν το 2009 και το 2010 από το Υπουργείο σας;

O Βουλευτής

Κ. Αιβαλιώτης

Κάντε ένα σχόλιο