Η πρόσφατη εγκύκλιος Ραγκούση που πάγωσε όλους τους διορισμούς στο Δημόσιο δεν αφορά τα ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ κλπ. Σε καμία περίπτωση η υπάρχουσα νομοθεσία περί περιορισμού των προσλήψεων δεν αφορά τις Ανώτατες Σχολές της Ελλάδας όπως θα αποδείξουμε με απλή αναφορά στους υπάρχοντες νόμους. Άρα οι διορισμοί στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές δεν πρέπει να παγώσουν στο ΥΠΕΘΑ.

Διαβάζουμε στη πρώτη παράγραφο της εγκυκλίου Ραγκούση ότι αυτή αφορά τους διορισμούς των φορέων της παρ.1. του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 όπου προβλέπεται το ποσοστό των πέντε αποχωρήσεων για ένα διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.11 του Ν. 3833/2010.

Ακόμη η εγκύκλιος αυτή καλεί αποκλειστικά και μόνο τις υπηρεσίες και τους φορείς του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 να μην προβούν στην έκδοση και δημοσίευση αποφάσεων διορισμού, πρόσληψης προσωπικού κλπ κλπ.

Αν πάμε στο άρθρο 1 του ν. 3812/2009 και διαβάσουμε ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες και οι φορείς (που αφορά η εγκύκλιος Ραγκούση) θα διαπιστώσουμε ότι εξαιρούνται (μέσω του άρ.2 του ίδιου νόμου ν.3812/2009) το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ, ΤΕΙ, κάθε σχολής του Δημοσίου, οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρο κλπ κλπ.

Άρα είναι προφανές ότι η εγκύκλιος αυτή δεν αφορά την Ανώτατη Εκπαίδευση και φυσικά δεν αφορά τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές.

Με ποιο τρόπο τώρα η εγκύκλιος Ραγκούση φέρεται να μπλοκάρει τους διορισμούς στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές (καθώς επίσης και στα ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ); Η προσπάθεια αυτή γίνεται με την εξής παράγραφο της εγκυκλίου «Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 παρ.4β του ν.3899/2010 οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του αρ. 11 παρ. 2 του ν.3883/2010 στον περιορισμό του ένα προς πέντε περιλαμβάνονται και οι προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης….κλπ»

Όμως οι διατάξεις του αρ. 11 παρ. 2 του ν.3883/2010 λένε το εξής« Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης….ο λόγος αυτός ορίζεται σε ένα προς ένα (μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση). Το άρθρο αυτό όμως φυσικά αφορά και πάλι τους φορείς που αναφέρονται στο άρ.1 του ν. 3812/2009 (βλ παρ.1 του αρ.11 του ν.3883/2010) από όπου εξαιρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ

Ας δούμε όμως ποια ρύθμιση έγινε η οποία κατήργησε το ποσοστό του ένα προς ένα για το προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης όπως λανθασμένα ερμηνεύσε η εγκύκλιος Ραγκούση. Διαβάζουμε στο αρ. 3 παρ.4β του ν.3899/2010 ότι

4β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 αντικαθίσταται ως εξής:«2. Ειδικά στους κρατικούς φορείς του δημόσιου τομέα, των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), για τον υπολογισμό του λόγου της προηγούμενης παραγράφου, συνυπολογίζονται στις προσλήψεις και οι τυχόν μεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).»

Δηλαδή η παράγραφος αυτή αντικατέστησε μεν την παρ.4β του αρ.3 του ν.3899/2010 ουσιαστικά διαγράφοντας το λόγο του ένα προς ένα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης όμως δεν κατήργησε το άρ.2 του νόμου ν.3812/2009 το οποίο εξαιρεί την Ανώτατη Εκπαίδευση από το αρ. 1 του ν. 3812/2009 στο οποίο τελικά αναφέρεται τόσο η εγκύκλιος Ραγκούση όσο και το άρθρο 11 του νόμου 3883/2010 που αφορά όλες τις νέες ρυθμίσεις περί διορισμών στο διάστημα 2011-2013.

Αν η παραπάνω τεκμηριωμένη ανάλυση δεν είναι προφανής τότε αρκεί ένα απλό αίτημα για να αποδειχθεί το επιχείρημα μας. Βρείτε έστω και μία διάταξη κάποιου νόμου που να καταργεί η να αντικαθιστά το άρ.2 του νόμου ν.3812/2009 με τον οποίο εξαιρέθηκε η Ανώτατη Εκπαίδευση από το άρθρο 1 του ίδιου νόμου  3812/2009 (που περιέχει τις υπηρεσίες που αφορά και στις οποίες απευθύνεται η εγκύκλιος Ραγκούση).  Δεν θα βρείτε καμία!

Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει. Η εγκύκλιος Ραγκούση κάνει λάθος και εφαρμόζει το ποσοστό του πέντε προς ένα στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης παρά τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Κατά τη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Όπλων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να προχωρήσει στο διορισμό των εκλεγμένων καθηγητών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για όλους τους παραπάνω λόγους.

Κάντε ένα σχόλιο