Όλα τα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι υπό αυτά φορείς, Οργανισμοί, επιχειρήσεις, Υπηρεσίες κ.λπ, διαθέτουν στόλο αυτοκινήτων, ο οποίος ενδεχομένως έχει αυξηθεί κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης κατά τον οποίο αυξήθηκαν τα Υπουργεία και τα κυβερνητικά στελέχη και άλλοι λειτουργοί. Σχετικά με τα αυτοκίνητα του ΥΠΕΘΑ ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος ρώτησε τον ΥΕΘΑ στη ΒτΕ:

  • Πόσα αυτοκίνητα διαθέτει το Υπουργείο σας και οι εποπτευόμενοι υπό αυτό φορείς, Οργανισμοί, Υπηρεσiες, επιχειρήσεις κ.λπ;
  • ·Πότε αγοράσθηκαν και πόσο;
  • ·Πόσα και ποια από αυτά είναι επιβατικά 1.800 κ.εκ. και άνω και ποια είναι η συνολική υπολογιζόμενη αξία τους σήμερα;
  • ·Πόσα από αυτά είναι τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων;
  • ·Ποιο είναι το ετήσιο κόστος χρήσης και συντήρησης του στόλου των αυτοκινήτων; Τι ενέργειες έχετε κάνει ώστε να μειωθούν τα κόστη;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δήλωσε τα εξής:

ΥΠΕΘΑ/ΜΥ

To Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαθέτει συνολικά τριάντα επτά (37) οχήματα πολιτικού τύπου για όλες τις υπηρεσίες, τα οποία παρελήφθησαν μέσω ΓΕΣ. Τα 19 εξ αυτών είναι 1800 κ. εκ. και άνω και η υπολογιζόμενη σημερινή αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 256.600,00€ (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας). Τα 8 από τα 37 είναι καινούργιας τεχνολογίας, χαμηλής κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων. Το κόστος συντήρησης όλων των επιβατικών οχημάτων για το έτος 2010 ανήλθε στο ποσό των  61.694,00€. Κατά το 2010 αποσύρθηκαν συνολικά τριάντα ένα (31) οχήματα μεγάλου κυβισμού ενώ γίνονται έρευνες αγοράς για την εξεύρεση συνεργείων με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

ΓΕΣ

Στο Στρατό Ξηράς υπάρχουν 230 οχήματα πολιτικού τύπου, μη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες. Ο Σ.Ξ  έχει  προμηθευτεί τα προαναφερθέντα  οχήματα, είτε  μέσω ΟΔΔΥ, είτε με προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο την τελευταία 17ετία (Παράρτημα Γ). Ο αριθμός των  επιβατηγών οχημάτων 1.800 κ.ε και  άνω είναι 103 και η συνολική υπολογιζόμενη αξία τους είναι 1.142.000 €.

Από  τα  παραπάνω οχήματα κανένα δεν είναι τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων. Ωστόσο, έχει προγραμματιστεί από το 2006 η προμήθεια 69 οχημάτων υβριδικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων φιλικά προς το περιβάλλον 1.400 κ.ε., η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. Το ετήσιο κόστος χρήσης και συντήρησης του στόλου των οχημάτων δεν δύναται να υπολογισθεί, διότι τα οχήματα αυτά καλύπτουν διαφορετικές αποστολές (για κάλυψη υπηρεσιακών – κοινωνικών αναγκών και υποχρεώσεων ανωτάτων αξιωματικών, μεταφορά στελεχών για επιθεωρήσεις- αντιπροσωπείες, αποστολές ασφαλείας, μετακίνηση της πολιτικής ηγεσίας σε περίπτωση επισκέψεως, μετακίνηση ξένων αντιπροσωπειών κατά τη διάρκεια επισκέψεων). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ετήσιο κόστος χρήσης  έτους 2010 για 64 οχήματα του Τ/ΓΕΣ ανήλθε στο ποσό των 115.860 € και αντίστοιχα το κόστος συντήρησης ανήλθε στο ποσό των 85.000 €. Για τη μείωση του κόστους συντήρησης και χρήσης, ο Σ.Ξ απέσυρε 92 οχήματα με κυβισμό 1.600 κ.ε. το έτος 2010, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόταση απόσυρσης επιπλέον 35 οχημάτων. Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας δεν καθίσταται εφικτή η αντικατάσταση μέρους ή του συνόλου των υπόψη οχημάτων, με ισάριθμα μικρότερου κυβισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Προτεινομένων για Παραμονή  Επιβατικών Οχημάτων στο Στρατό Ξηράς

«Β» Πίνακας Προτεινομένων για Απόσυρση Επιβατικών Οχημάτων στο Στρατό Ξηράς

«Γ» Πίνακας Συμβάσεων Προμήθειας Επιβατικών Οχημάτων  στο Στρατό Ξηράς .

ΓΕΝ

Το Π.Ν. διαθέτει επτακόσια τριάντα (730) αυτοκινούμενα οχήματα διαφόρων τύπων για κάλυψη των αναγκών του. Η εποπτεία τους γίνεται από κάθε υπηρεσία ξεχωριστά με την πλειονότητα αυτών από τον Κεντρικό Σταθμό Αυτοκινήτων. Το σύνολο των εν λειτουργία οχημάτων του Π.Ν. αγοράστηκε το διάστημα 1985-2009. Το συνολικό κόστος για το εν λόγω διάστημα δεν δύναται να εκτιμηθεί λόγω της παλαιότητας κτήσης τους.

Τα επιβατικά οχήματα άνω των 1.800 κυβικών εκατοστών είναι δεκατρία (13). Η συνολική υπολογιζόμενη αξία τους είναι περίπου εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ (130.000 €). Τα εν λόγω οχήματα καθώς και η προμήθεια νέων τύπων οχημάτων των τελευταίων χρόνων πληρούν τεχνολογία χαμηλής κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων. Το ετήσιο κόστος συντήρησης και χρήσης του συνόλου των οχημάτων Π.Ν. ανέρχεται στο ποσό του 1.015.000€.

Το Π.Ν. προκειμένου μειώσει το παραπάνω κόστος έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

(1) Συνεχής προγραμματισμός απόσυρσης αριθμού οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας, ασύμφορων για την επισκευή/συντήρηση τους.

(2)  Περιορισμός των μετακινήσεων των οχημάτων στις απολύτως απαραίτητες.

(3) Ανάληψη ενεργειών για δημιουργία απαραίτητων υποδομών τεχνικής υποστήριξης με ιδία μέσα όπου κρίνεται σκόπιμο προκειμένου επιτευχθεί εξοικονόμηση πιστώσεων. Στο πλαίσιο αυτό ακυρώθηκε διαγωνισμός εργολαβίας φανοποιείας / βαφής ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000 €) από Ι.Φ. διάρκειας δύο (2) ετών και προγραμματίζεται κατασκευή φούρνου βαφής εκτιμώμενου κόστους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €).

(4) Διενέργεια διαγωνισμού σε ετήσια βάση για προμήθεια των απαιτούμενων υλικών (π.χ ανταλλακτικά, συσσωρευτές, ελαστικά επίσωτρα) προκειμένου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πιστώσεων (περί τα 20%).

ΓΕΑ

Το σύνολο των επιβατικών οχημάτων πολιτικού τύπου που διαθέτει η Π.Α. ανέρχεται σε διακόσια σαράντα εννέα (249) οχήματα. Εξ’ αυτών τριάντα οκτώ (38) οχήματα πολιτικού τύπου της ΠΑ είναι χαρακτηρισμένα ως “επιτελικά” και χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις προσώπων που δικαιούνται αποκλειστικής χρήσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου στις ΕΔ, ενώ τα υπόλοιπα διακόσια έντεκα (211) οχήματα διαφόρων τύπων (επιβατικά 5 θέσεων, 4Χ4, Station Wagon) καλύπτουν κυρίως απαιτήσεις μετακινήσεων προσωπικού και εξυπηρέτησης εμπλεκόμενου προσωπικού πτήσεων Α/Φ.

Για το σύνολο των υπόψη οχημάτων δεν τηρούνται στοιχεία κόστους προμήθειας δεδομένου ότι η πλειονότητα είναι προέλευσης ΟΔΔΥ, πλην των οχημάτων που προμηθεύτηκαν την τελευταία δεκαετία από το ελεύθερο εμπόριο και των οποίων  τα στοιχεία παρατίθενται στο κάτωθι πίνακα:

Α/AΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΠΟΣ.Κ.ΕΚ.ΕΤΟΣ                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΥΨΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1SKODA        OCTAVIA 1.6 MPI2616002001364.417,23 €
2MERCEDES E20021800200498.662,24 €
3BMW 525i12500200452.646,00 €

Από το σύνολο των οχημάτων, εκατόν είκοσι (120) επιβατικά οχήματα διαφόρων πολιτικών τύπων είναι κυβισμού 1800 κ.εκ. και άνω. Η Π.Α. δε διαθέτει υβριδικό ή άλλο όχημα νέας τεχνολογίας δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων της έχουν προμηθευτεί αδαπάνως από τους κατά τόπους ΟΔΔΥ – Τελωνεία αποφέροντας σημαντικό οικονομικό όφελος στον κρατικό Π/Υ. Ωστόσο για τη σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων οχημάτων, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από το προσωπικό των Μονάδων της ΠΑ για τον εντοπισμό κατάλληλων οχημάτων χαμηλού κυβισμού από τον ΟΔΔΥ.

Το λειτουργικό κόστος των υπόψη επιβατικών οχημάτων πολιτικού τύπου για το έτος 2010  ανήλθε σε 345.014,00 € περίπου.  Στο πλαίσιο προσπάθειας συμπίεσης του κόστους χρήσης των οχημάτων αποφασίσθηκε η απόσυρση έως 31/12/10, τριάντα τεσσάρων (34) οχημάτων πολιτικού τύπου πέντε θέσεων υψηλού κυβισμού (άνω των 1800 κ.εκ)  και μεγάλης ηλικίας, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπρόσθετα στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων, με εντολή του κ.Α/ΓΕΑ  προς τις Διοικήσεις των Μονάδων της Π.Α. εφαρμόζεται διαρκής έλεγχος για την εκτέλεση των πλέον απαραίτητων δρομολογίων και εξετάζεται η δυνατότητα συνεκμετάλλευσης μέσων όπου είναι εφικτό. Επισυνάπτεται πίνακας με αναλυτικά στοιχεία οχημάτων της Π.Α.

IAA

Το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων δεν διαθέτει ιδιόκτητο αυτοκίνητο και για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του Προέδρου του Δ.Σ. διατίθεται ένα αυτοκίνητο από τον στόλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ΕΑΣ

Η Εταιρεία διαθέτει εννέα (9) επιβατικά αυτοκίνητα, στοιχεία των οποίων επισυνάπτονται σε κατάσταση. Μόνο το αυτοκίνητο με αριθμό «4» είναι άνω των 1800 κ.εκ. και η συνολική υπολογιζόμενη αξία του σήμερα ανέρχεται στα 15.000 € περίπου. Κανένα από τα εν λόγω αυτοκίνητα δεν είναι χαμηλής κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων, διότι ότι όλα έχουν τεθεί στην κυκλοφορία προ δεκαετίας τουλάχιστον. Το ετήσιο κόστος χρήσης και συντήρησης των προαναφερθέντων αυτοκινήτων ανέρχεται στο ποσό των 34.000 € περίπου. Για τη μείωση του κόστους, εκτός του περιορισμού της κυκλοφορίας τους, η Εταιρεία έχει προβεί το προηγούμενο έτος στη διαδικασία απόσυρσης πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο