Μάθε όλα τα νέα μέτρα που αφορούν τις μεταθέσεις των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

Άρθρο 1 Γενικά
1. Η παρούσα απόφαση αφορά τους Αξιωματικούς όλων των κατηγοριών, τους Ανθυπασπιστές, τους Μονίμους και Εθελοντές Υπαξιωματικούς, τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τους μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Τα αντίστοιχα θέματα των λοιπών κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού ρυθμίζονται από τις ισχύουσες για αυτές διατάξεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167).
2. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος «μετάθεση», νοείται συμπληρωματικά και ο όρος «τοπο− θέτηση», εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.
3. Τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 5§1α(2) του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167) γνωστοποιούνται με πρωτοβουλία του στελέχους εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην υπηρεσία, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπου αυτό απαιτείται.
Άρθρο 2 Προϋποθέσεις, Περιορισμοί Μεταθέσεων και Εξειδίκευση Κριτηρίων
1. Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί μεταθέσεων και η εξειδίκευση των κριτηρίων έχουν ως εξής:
α. Τα στελέχη καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) και τις εκάστοτε υπηρεσιακές απαιτήσεις.
β. Οι μεταθέσεις στελεχών από το βαθμό του Δεκα− νέα και αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση διετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρέτησης των στελεχών αυτών σε μία (1) υπηρεσία, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας απόφασης.
γ. Τα στελέχη που ολοκληρώνουν με μέριμνα της υπηρεσίας ειδικές εκπαιδεύσεις εσωτερικού−εξωτερικού (φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταπτυ− χιακά προγράμματα, εξειδικευμένες κατά Κλάδο εκπαιδεύσεις), μετατίθενται μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους σε θέσεις αντίστοιχες του αντικειμένου εκπαίδευσής τους με σκοπό την αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν.
δ. Θέσεις για τις οποίες καθορίζεται ως απαραίτητο προσόν η γλωσσική επάρκεια συγκεκριμένου επιπέδου, στελεχώνονται από προσωπικό που κατέχει πιστοποιημένα το υπόψη προσόν, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
ε. Στην περίπτωση που στέλεχος καλύπτει θέση εκτός οικείου Κλάδου ή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυ− νας (ΓΕΕΘΑ), εξαιρουμένων των στελεχών των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ), η παραμονή σε αυτή τη θέση δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) συνεχόμενα έτη εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
στ. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στελεχών σε θέσεις υπευθύνων για προμήθειες κυρίου και λοιπού υλικού και παρακολούθησης συμβάσεων, πρόσκτησης νέων μονά− δων ή εκτέλεσης νέων έργων ή κατασκευών, καθορίζεται σε τρία (3) συνεχόμενα έτη. Μεταξύ δύο θητειών σε μια από αυτές τις θέσεις, δεν είναι δυνατόν να μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) ετών.
2. Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κατά Κλάδο κενών θέσεων λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 5 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167) και ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παραμετροποιούνται στα παραρτήματα της παρούσας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των Κλάδων:
α. Την απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις αξιολόγησης των στελεχών της τελευταίας δεκαετίας.
β. Την επίδοση στα υποχρεωτικά κατά κλάδο σχο− λεία−σχολές.
γ. Την υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης.
δ. Την επιχειρησιακή βαρύτητα των Μονάδων που υπηρέτησε το στέλεχος.
ε. Την επιτελική εμπειρία σε Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) και Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς.
στ. Τις ονομαστικές ηθικές αμοιβές.
ζ. Τις πάσης φύσεως πειθαρχικές ποινές, που επιβλή− θηκαν την τελευταία δεκαετία.
η. Τέκνα που θα φοιτήσουν στη Β ́ και Γ ́ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον.
θ. Προβλήματα υπογονιμότητας υπό θεραπευτική αγωγή.
ι. Την εκπαίδευση με μέριμνα της υπηρεσίας στο εσω− τερικό ή το εξωτερικό (φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευ− τικά Ιδρύματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξειδικευ− μένες κατά Κλάδο εκπαιδεύσεις).
3. Οι μεταθέσεις στελεχών στην Προεδρία της Δημο− κρατίας και στα Στρατιωτικά Γραφεία (ΣΓ) του Πρωθυπουργού, του Υπουργού και των Αναπληρωτών ή Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, καθώς και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και στις Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξαιρούνται του συστήματος των κριτηρίων.
4. Στον τόπο προτίμησής τους, υπηρετούν στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία άνω του 67%.
5. Το ανίατο ή το δυσίατο του νοσήματος και ο κα− θορισμός του ποσοστού αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά κλά− δο υγειονομικών επιτροπών των ενόπλων δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών ή με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του ν.δ 2592/1953 (ΦΕΚ Α ́254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
6. Σε περίπτωση δήλωσης του ίδιου τόπου προτίμησης από περισσότερα του ενός στελέχη και εφό− σον απαιτείται κάλυψη κενής οργανικής θέσης στον τόπο αυτό, επιλέγεται κατ’ αρχάς το στέλεχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια. Σε περίπτωση που απαιτηθεί μετακίνηση στελεχών σε τόπο μη προτίμησής τους, επιλέγονται για μετακίνηση κατ’ αρχάς τα στελέχη που συγκεντρώνουν τα λιγότερα μόρια. Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατό να αποφασιστεί διαφορετικά, κατόπιν πλήρους, εμπεριστατωμένης και ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.
Άρθρο 3 Κριτήρια Μεταθέσεων Εξωτερικού
Για την πλήρωση των θέσεων εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 2 και επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα έντυπα ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής της θέσης.
β. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους λόγω προηγούμενης μετάθεσής του στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας απόφασης.
γ. Ο χρόνος συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) λογίζεται στη συνολική διάρκεια παρα− μονής στο εξωτερικό.
δ. Ο χρόνος συμμετοχής σε εκπαίδευση στο εξωτερικό λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξω− τερικό, εφόσον η εκπαίδευση έχει συνεχόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών.
ε. Η συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (εκ− παίδευση, τοποθέτηση−μετάθεση−απόσπαση) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
στ. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων δε λαμβάνουν υπό− ψη τους περιορισμούς των παραγράφων β και ε του παρόντος άρθρου σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής προσωπικού που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κάλυψης της θέσης.
ζ. Γλωσσική επάρκεια όπως αυτή καθορίζεται από το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α ́39) και συγκεκριμένα:
(1) Για τις θέσεις Στρατιωτικών Αντιπροσωπειών στο ΝΑΤΟ – ΕΕ και αναπληρωτών αυτών, καθώς και λοιπών Διεθνών Οργανισμών, γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας «Πολύ Καλή» ή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας σωρευτικά σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας «Καλή».
(2) Για τις θέσεις Ακολούθων Άμυνας (ΑΚΑΜ) και Στρατιωτικών – Ναυτικών – Αεροπορικών Ακολούθων (ΣΝΑΑ), όταν η αγγλική γλώσσα είναι η επσημη γλώσσα του κράτους διαπίστευσης, αγγλομάθεια τουλάχιστον κατη− γορίας «Πολύ Καλή». Όταν η αγγλική γλώσσα δεν είναι επίσημη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης το επίπεδο αγγλομάθειας είναι δυνατόν να είναι και μικρότερης κατηγορίας εφόσον το στέλεχος έχει χαρακτηρισθεί ως γλωσσομαθής (τουλάχιστον κατηγορίας «Μέτρια») της χώρας που θα διαπιστευθεί.
(3) Κατηγορίας τουλάχιστον «Καλή» για τις λοιπές θέσεις.
(4) Το επίπεδο γλωσσομάθειας των θέσεων στα Συμμαχικά Στρατηγεία και στις ΕΥΕ καθορίζεται στο ισχύον έντυπο ανάλυσης καθηκόντων και περιγραφής θέσης, όπως αναλύεται στην αντίστοιχη συμφωνία τυποποί− ησης (STANAG). Το εν λόγω επίπεδο γλωσσομάθειας, όπου αυτό απαιτείται, πρέπει να αναγράφεται στην εκάστοτε προκήρυξη θέσεων των ΓΕ.
η. Στελέχη που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167) ή τους έχει επιβληθεί καταστατική ποινή ή εκκρεμεί παραπομπή τους ενώπιον Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν μετατίθενται στο εξωτερικό.
θ. Οι Αξιωματικοί να έχουν προαχθεί τουλάχιστον κατ’ εκλογή στον κατεχόμενο βαθμό.
ι. Οι Ανθυπασπιστές, Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, ΕΜΘ και μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ να έχουν βαθμολογίες επιπέδου «Λίαν Καλώς» και άνω.
ια. Τα προς επιλογή στελέχη να είναι υγιή, όπως καθο− ρίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 133/2002 (ΦΕΚ Α ́109), και να μην έχουν μεταπέσει στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14, 14α, 15 και 16 του ΝΔ 1400/73 (ΦΕΚ Α ́114).
ιβ. Πλέον των ανωτέρω, συνεκτιμώνται τα εξής:
(1) Η γνώση της επίσημης γλώσσας ή τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων γλωσσών, οι οποίες να έχουν καταχωρηθεί στον ατομικό φάκελο των προς επιλογή στελεχών.
(2) Η προηγούμενη εμπειρία ένεκα της υπηρεσίας του στελέχους σε ανάλογες θέσεις εσωτερικού.
Άρθρο 4 Συνυπηρέτηση Συζύγων
1. Υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5§6 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167), η συνυπηρέτηση με σύζυγο του στελέχους των ΕΔ εφόσον είναι Αξιωματικός, Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωματικός, ΕΜΘ και μονιμοποιηθείς ΕΠΟΠ, είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Το επιθυμούν τα στελέχη.
β. Προβλέπεται κατ’ αρχάς από τους Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού (ΠΟΥ) θέση αντιστοίχου βαθμού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα υλοποιείται, είτε σε οργανική θέση του Κλάδου τους, είτε σε θέση πέραν των προβλεπομένων, ανεξαρτήτως Κλάδου.
γ. Δεν έχουν υποστεί τα ενδιαφερόμενα στελέχη ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία
της οποίας υπηρετούν σε συγκεκριμένη θέση και από τη μετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον με τη μη αξιοποίηση−απόδοση των γνώσεών τους που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.
δ. Δεν υφίσταται υποχρέωση υπηρέτησης του στελέχους σε συγκεκριμένη Μονάδα ή Υπηρεσία για συμπλή− ρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο.
ε. Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, που εδρεύει κατ’ αρχάς σε ίδια περιφερειακή ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη περιφερειακή ενότητα. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, πλην Κρήτης, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων που εδρεύει στην ίδια νήσο.
3. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυ− μούν τα στελέχη και από τον γάμο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα.
4. Οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης−τοκετού, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, άλλως σε όμορη περιφερειακή ενότητα, όπου και δύνανται να παραμείνουν για τρία (3) έτη, εφόσον το επιθυμούν. Εάν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε διαφορετική φρουρά από αυτή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός τους, αυτός δεν έχει δικαίωμα μετάθεσης στη φρουρά αυτή προ της παρέλευσης τριετίας, εκτός αν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι υγείας.
5. Οι συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί τοποθετούνται, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης.
6. Σε κάθε περίπτωση αιτήματος στελέχους για συνυπηρέτηση κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, τα αρμόδια κατά Κλάδο συμβούλια υποχρεούνται σε άμεση συνεργασία με σκοπό την κατά το δυνατόν ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών. Για την εξέταση κάθε αιτήματος συνυπηρέτησης τα οικεία ΓΕ και κατά περίπτωση αρ− μόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποχρεούνται να συνεννοούνται και να συνεργάζονται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Άρθρο 5 Αμοιβαία Μετάθεση Στελεχών
1. Είναι δυνατή η αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλα− γή μετάθεσης στελεχών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Υποβολή αναφοράς από τα ενδιαφερόμενα στελέχη ότι επιθυμούν την αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσής τους, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι.
β. Οι υπηρεσιακές ανάγκες εξυπηρετούνται ή δεν βλάπτονται.
γ. Πληρούνται οι προϋποθέσεις και συνηγορούν τα κριτήρια μεταθέσεων.
2. Οι αναφορές υποβάλλονται ιεραρχικά, με τη γνώμη κάθε κλιμακίου στην αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕ, η οποία εισάγει το θέμα στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων.
3. Τα έξοδα των αμοιβαίως μετακινουμένων Στρατιωτικών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους μετα− τιθέμενους και γίνεται περί αυτού σχετική μνεία στη διαταγή, ως επίσης και ότι μετατίθενται αμοιβαία κατόπιν αίτησής τους.

Άρθρο 6 Τοποθετήσεις−Μεταθέσεις Ανακαλούμενων στην Ενεργό Υπηρεσία εκ της Αποστρατείας Μονίμων Αξιωματικών
1. Οι Αξιωματικοί που ανακαλούνται στην ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167), μετατίθενται όπως παρακάτω:
α. Σε Υπηρεσίες−Μονάδες και λοιπούς φορείς, που υπάγονται ή εποπτεύονται από τα ΓΕ των Κλάδων, σε ανάλογες με το βαθμό τους θέσεις, για κάλυψη υπηρε− σιακών αναγκών. Επίσης σε θέσεις Πολιτικής Άμυνας – Πολιτικού Σχεδιασμό Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ−ΠΣΕΑ) των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β. Δεν μετατίθενται σε θέση Διευθυντή Όπλου ή Σώ− ματος ή σε θέση ευθύνης ή σε θέση Διοικητή επιχει− ρησιακής μονάδας.
γ. Δεν μετατίθενται σε θέσεις εξωτερικού.
2. Κατά το σχεδιασμό των μεταθέσεων των Μονίμων εξ Εφέδρων Αξιωματικών, πέραν των ανωτέρω ανα− φερόμενων περιορισμών, εφαρμόζονται τα κριτήρια μεταθέσεων του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167), όπως αυτά επιμέρους εξειδικεύονται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 7 Αποσπάσεις−Διαθέσεις
1. Τα στελέχη των ΕΔ αποσπώνται βάσει των υπηρεσιακών και των κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167). Ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 1α(2)(α) του ίδιου άρθρου δεν ισχύει και δεν λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των αποσπάσεων, η διοίκηση όμως οφείλει να επιλέ−γει κατ’ αρχάς μεταξύ των στελεχών που δεν υπάγονται στις εν λόγω κατηγορίες. Στελέχη των ΕΔ δεν επιτρέπεται να αποσπώνται προ της παρέλευσης έτους από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόσπασής τους.
2. Διάθεση είναι η προσωρινή μετακίνηση στελεχών των ΕΔ για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και μαχητικής ικανότητας στρατιωτικών μονάδων. Για τις διαθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 5 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167). Η διάρκεια των διαθέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του οποίου αυτές παύουν αυτοδικαίως και τα στελέχη επιστρέφουν στη μονάδα από την οποία διατέθηκαν. Κατά των διαταγών διαθέσεων τα στελέχη δεν έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 8§2 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167).
3. Η αρμοδιότητα αποσπάσεων και διαθέσεων μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ, οι οποίοι έχουν δικαί− ωμα περαιτέρω μεταβίβασής της συνολικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.
Άρθρο 8 Αναστολή Κριτηρίων
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί με απόφασή του να αναστέλει τα κριτήρια μεταθέσεων σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Άρθρο 9 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
Η αρμοδιότητα μεταθέσεων κατωτέρων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Μονίμων και Εθελοντών Υπαξιωματι− κών, Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και μονιμοποι− ηθέντων Επαγγελματιών Οπλιτών μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της, γενικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών, σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.
Άρθρο 10 Δήλωση Τόπου Προτίμησης
Η δήλωση του τόπου προτίμησης:
α. Υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Κλάδου του ΓΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές ισχύει η τελευταία υπο− βληθείσα δήλωση τόπου προτίμησης και δεν απαιτείται η κατ’ έτος επανυποβολή της.
β. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
(1) Στοιχεία ταυτότητας και υπηρεσιακά στοιχεία του στελέχους.
(2) Στοιχεία της οικογενειακής του κατάστασης και στοιχεία συναρτώμενα με τα κοινωνικά κριτήρια. Συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων.
(3) Την επιθυμία μετάθεσης σε θέσεις Εσωτερικού ή Εξωτερικού.
(4) Τους τόπους προτίμησης των στελεχών, όπως αυτοί καθορίζονται στην παρ. 1(ιε) του άρθρου 1 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167/2010). Πρέπει να δηλώνεται τουλάχιστον ένας (1) τόπος προτίμησης. Μπορούν να δηλωθούν και περισσότεροι τόποι προτίμησης και στην περίπτωση αυτή ο πλέον επιθυμητός να δηλώνεται πρώ− τος.
(5) Τις θέσεις επιχειρησιακής αξιοποίησης που επιθυμεί να μετατεθεί το στέλεχος.
(6) Την επιθυμία συνυπηρέτησης.
(7) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιθυμεί να αναφέρει το στέλεχος επισυνάπτοντας και άλλη προσωπική αναφορά του.
Άρθρο 11 Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων
1. Στον κάθε Κλάδο των ΕΔ συγκροτούνται Συμβούλια Μεταθέσεων, τα οποία γνωμοδοτούν επί των τοποθε− τήσεων – μεταθέσεων – αποσπάσεων των στελεχών των ΕΔ. Από τις υπόψη γνωμοδοτήσεις προκύπτουν οι πίνακες των προς μετάθεση στελεχών.
2. Τα Συμβούλια συγκαλούνται με διαταγή του Προέδρου τους. Στα Συμβούλια δικαίωμα ψήφου έχουν ο πρόεδρος, τα μέλη και ο εισηγητής. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι εκτελούντες χρέη γραμματέα.
3. Οι αποφάσεις των συμβουλίων λαμβάνονται πλειοψηφικά, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
4. Οι Γραμματείες των Συμβουλίων μεριμνούν για τη συγκέντρωση και τη διάθεση των στοιχείων που κρί− νονται απαραίτητα για την διαμόρφωση των γνωμοδοτήσεων των Συμβουλίων.
5. Οι εισηγητές κατά τη συνεδρίαση θέτουν υπόψη των Συμβουλίων λεπτομερή στοιχεία, που αφορούν στους κρινομένους προς μετάθεση.

6. Για κάθε σύσκεψη των Συμβουλίων τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλους τους συμμετέχο− ντες και στα οποία αναφέρεται υποχρεωτικά η αιτιολογία της απόφασης, ενώ καταγράφονται υποχρεωτικά τα μειοψηφούντα μέλη και οι απόψεις τους.
Άρθρο 12 Διαδικασία Προσφυγής – Προθεσμίες
1. Η απόφαση μετάθεσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο.
2. Ως ημερομηνία κοινοποίησης θεωρείται η ημερομηνία εισόδου στη Μονάδα της απόφασης μετάθεσης, οπότε και η Μονάδα οφείλει να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους αυθημερόν. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε επιδιώκεται η ενημέρωση κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα και οι λόγοι της καθυστέρησης αναφέρονται άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση των οικείων ΓΕ.
3. Με την κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης η διοίκηση οφείλει να ενημερώνει ενυπογράφως τον ενδι− αφερόμενο για το δικαίωμα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 8§2 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́167) και τη σχετική προθεσμία.
4. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης μετάθεσης, οι πίνακες του προς μετάθεση προσωπικού προωθούνται για κύρωση αρμοδίως.
Άρθρο 13 Συμβούλια Μεταθέσεων Στρατού Ξηράς (ΣΞ)
Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για το ΣΞ: α. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ): (1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από: (α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) ως
Πρόεδρο. (β) Τον Α ́ Υπαρχηγό ΓΕΣ. (γ) Τον Β ́ Υπαρχηγό ΓΕΣ. (δ) Το Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης
Υπο−στήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ). (ε) Το Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης
Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ). (στ) Τον αρχαιότερο Αντιστράτηγο που υπηρετεί στο
ΓΕΕΘΑ ή σε Υπηρεσίες του κατά περίπτωση. (ζ) Το Διευθυντή Όπλου−Σώματος, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις ανωτέρων−κατωτέρων αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης αντιστοίχου
Όπλου−Σώματος. (η) Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Μονίμου Στρατιω−
τικού Προσωπικού (ΔΙΜΣΠΡΟ) του ΓΕΣ, που συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις εξωτερικού, ως μέλη.
(2) Στην αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ υπάγονται:
(α) η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανώτα− των Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, οι οποίες δεν απο− φασίζονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).
(β) η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις των Ανωτέρων−Κατωτέρων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς σε θέσεις ευθύνης.
(γ) η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.
(3) Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:
(α) το νεότερο μέλος του Συμβουλίου για τις μεταθέ− σεις των Υποστρατήγων και των Ταξιάρχων.
(β) ο Διευθυντής Όπλου – Σώματος του ΓΕΣ για τις μεταθέσεις Ανωτέρων−Κατωτέρων Αξιωματικών αντι− στοίχου Όπλου – Σώματος σε θέσεις ευθύνης.
(γ) Ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ για τις μεταθέσεις εξωτερικού του συνόλου του στρατιωτικού προσωπι− κού.
(4) Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των 4/6 ή 5/7 των μελών του.
(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται ο Γραμματέας του Ανωτάτου Στρατι− ωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).
β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων (ΣΜΑΚΟ).
(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από: (α) Το Διευθυντή Β ́ Κλάδου ΓΕΣ, ως πρόεδρο. (β) Το Διευθυντή ΔΙΜΣΠΡΟ/ΓΕΣ, (γ) Τους Υποδιευθυντές Διευθύνσεων Όπλων του ΓΕΣ,
ως μέλη. (δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/3 για τις γενικές
θέσεις και τους Τμηματάρχες των 1ων Γραφείων /Διευθύνσεων Όπλων του ΓΕΣ για τις θέσεις κάθε Όπλου αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΟ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιω− ματικών Όπλων του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών του.
(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός, με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ (Α/ΓΕΣ).
γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΜΑΚΣ).
(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από: (α) Το Διευθυντή Β ́ Κλάδου ΓΕΣ, ως πρόεδρο. (β) Το Διευθυντή ΔΙΜΣΠΡΟ/ΓΕΣ, (γ) Τους Υποδιευθυντές Διευθύνσεων Σωμάτων ΓΕΣ,
ως μέλη. (δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/3 για τις γενικές
θέσεις και τους Τμηματάρχες των 1ων Γραφείων /Διευ− θύνσεων Σωμάτων του ΓΕΣ για τις θέσεις κάθε Σώματος αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΣ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιωμα− τικών Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών του.
(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα− κτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός, με διαταγή του Α/ΓΕΣ.
δ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών−Υπαξιω− ματικών (ΣΜΑΥ).
(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από: (α) Το Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ, ως πρόεδρο, (β) Τους Διευθυντές 1ων Γραφείων/Διευθύνσεων
Όπλων−Σωμάτων(Ο−Σ)/ΓΕΣ, ως μέλη. (γ) Τους αντίστοιχους Τμηματάρχες του ΓΕΣ/ΔΙΜ−
ΣΠΡΟ/3 και των Διευθύνσεων Ο−Σ/ΓΕΣ, ως εισηγητές και μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανθυπασπιστών−Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 των μελών του.
(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα− κτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός, με διαταγή του Α/ΓΕΣ.
Άρθρο 14 Συμβούλια Μεταθέσεων Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ)
Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για το ΠΝ:
α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανώτατων Αξιωματικών (ΣΜΑΝ).
(1) Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από:
(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), ως Πρόεδρο.
(β) Τον Αρχηγό Στόλου.
(γ) Τον τρίτο σε αρχαιότητα Ανώτατο μάχιμο Αξιωμα− τικό που υπηρετεί σε οργανική θέση των ΕΔ.
(δ) Τον αρχαιότερο εν ενεργεία Ανώτατο Μηχανικό Αξιωματικό που υπηρετεί στο ΠΝ.
(ε) Τον Υπαρχηγό ΓΕΝ.
(στ) Τον αρχαιότερο ανώτατο Αξιωματικό Οικονομικού ή Υγειονομικού, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων.
(ζ) Το Διευθυντή Διεύθυνσης Β ́ Κλάδου (ΔΚΒ) του ΓΕΝ, ως μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ είναι:
(α) η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανώτα− των Αξιωματικών του ΠΝ, οι οποίες δεν αποφασίζονται από το ΚΥΣΕΑ.
(β) η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις των Ανώτερων Αξιωματικών του ΠΝ σε επιχειρησιακές θέσεις υψηλής ευθύνης. Ως τέτοιες νοούνται οι θέσεις των Διοικητών Ομάδων Πλοίων, Διοικητών Ναυτικών Διοικήσεων−Υπηρεσιών, Κυβερνητών Πολεμικών Πλοίων, Διευθυντών Διευθύνσεων του ΓΕΝ και Διευθυντών Κλάδων του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ).
(γ) η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνό−λου του στρατιωτικού προσωπικού.
(3) Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:
(α) ο Αρχηγός ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των Υποναυ− άρχων.
(β) ο Υπαρχηγός ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των Αρχι− πλοιάρχων.
(γ) ο Διευθυντής ΔΚΒ του ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των λοιπών στελεχών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ.
(4) Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των 5/6 ή 6/7 των μελών του, κατά περίπτωση.
(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα− κτικών, ορίζεται ο Γραμματέας του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ).
β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανώτερων−Κατώτερων Αξιωματικών (ΣΜΑΚ).
(1) Το εν λόγω Συμβούλιο αποτελείται από: (α) Τον Υπαρχηγό ΓΕΝ, ως Πρόεδρο. (β) Τον Διευθυντή ΔΚΒ του ΓΕΝ. (γ) Τους Διευθυντές Υγειονομικού, Δ ́ και Ε ́ Κλάδων
ΓΕΝ, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων Αξιωματικών Υγειονομικού, Μηχανι− κών και Οικονομικών, αντίστοιχα.
(δ) Το Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3).
(ε) Έναν (1) εκ των Τμηματαρχών Μεταθέσεων Μαχίμων, Μηχανικών, Οικονομικών, Υγειονομικών και Αξιωμα− τικών Ειδικοτήτων, της Διεύθυνσης ΓΕΝ/Β3, ως εισηγητή, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση μεταθέσεων στελεχών των αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚ είναι η αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανώτερων και Κατώτερων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, πλην εκείνων που αποφασίζονται από το ΣΜΑΝ.
(3) Το ΣΜΑΚ συνεδριάζει σε απαρτία παρόντων των 3/4 ή 4/5 των μελών του, ανάλογα με τη σύνθεσή του.
(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Β3 του ΓΕΝ, με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.
γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών−Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ).
(1) Το εν λόγω Συμβούλιο αποτελείται από: (α) Τον Διευθυντή ΔΚΒ του ΓΕΝ, ως Πρόεδρο. (β) Το Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ
(ΓΕΝ/Β3). (γ) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μάχιμων Αξιωματι−
κών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3−ΙI). (δ) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μηχανικών Αξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3−ΙI), ως μέλη. (ε) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών−
Υπαξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3−ΙV), ως εισηγητή και μέλος.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανθυπασπιστών−Υπαξιωματικών, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαι− τείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(3) Το ΣΜΑΥ συνεδριάζει σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του.
(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος Ανώτερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Β3 του ΓΕΝ, με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.
Άρθρο 15 Συμβούλια Μεταθέσεων Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)
Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για την ΠΑ: α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ) (1) Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ) αποτελείται από: (α) τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
(ΓΕΑ) ως Πρόεδρο, (β) τον Αρχηγό του Αρχηγείου τακτικής Αεροπορίας
(ΑΤΑ), (γ) τους δύο (2) επόμενους αρχαιότερους μόνιμους εν
ενεργεία Ιπτάμενους Αξιωματικούς που Υπηρετούν σε οργανικές θέσεις των ΕΔ,
(δ) τον Αρχαιότερο μόνιμο εν ενεργεία Ανώτατο Μηχανικό Αξιωματικό που υπηρετεί σε οργανική θέση των ΕΔ.
(ε) τον αρχαιότερο Αξιωματικό Αεράμυνας ή Σωμάτων εκάστης ειδικότητας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων, ως μέλη.
(στ) το Διευθυντή Διεύθυνσης Β ́ Κλάδου (ΔΒΚ) του ΓΕΑ.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ είναι:
(α) η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανω− τάτων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας εκτός αυτών που είναι αρμοδιότητας ΚΥΣΕΑ.
(β) η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών της ΠΑ σε θέσεις Υψηλής Ευθύνης.
(γ) η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.
(3) Το ΣΜΑΝ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 5/6 ή 6/7 των μελών του Συμβουλίου, κατά περίπτωση.
(4) Ως εισηγητής ορίζεται ο Διευθυντής ΔΒΚ.
(5) Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ).
β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων−Κατωτέρων Αξιωματικών (ΣΜΑΚ).
(1) Το Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων Κατωτέρων (ΣΜΑΚ) αποτελείται από:
(α) Τον Υπαρχηγό ΓΕΑ ως Πρόεδρο,
(β) το Διευθυντή Κλάδου Προσωπικού (ΔΒΚ) του ΓΕΑ,
(γ) το Διευθυντή Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ,
(δ) τον αμέσως νεότερο από τους ανωτέρω, υπηρετούντα αξιωματικό της ειδικότητας του αξιωματικού που κρίνεται για μετάθεση,
(ε) τον Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή, ως μέλη.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚ είναι η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών της ΠΑ, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.
(3) Το ΣΜΑΚ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 4/5 των μελών του Συμβουλίου.
(4) Γραμματέας ορίζεται με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου, Ανώτερος ή Κατώτερος Αξιωματικός του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ.
γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών−Υπαξιωματικών (ΣΜ

Κάντε ένα σχόλιο