Ορθώς πρόβλεψε νομοθέτης ότι ο απομακρυνόμενος για λόγους υγείας Ανθυπολοχαγός, Ανθυποσμηναγός, Σημαιοφόρος, προάγεται στον αντίστοιχο βαθμό Λοχαγού, Σμηναγού, Υποπλοιάρχου και ακολούθως κρίνεται και προάγεται για τρεις μήνες στους αντίστοιχους βαθμούς Ταγματάρχη, Επισμηναγού, Πλωτάρχη και αποστρατεύεται με τον βαθμό που έφερε. Εν τούτοις οι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές, απομακρυνόμενοι για λόγους υγείας, αποστρατεύονται με τον βαθμό που έφεραν, σε μερικές δε περιπτώσεις προάγονται στον επόμενο βαθμό, γεγονός το οποίο καθιστά την συγκεκριμένη διάκριση δυσμενή γι’ αυτούς, καθώς υφίστανται για το ίδιο θέμα δυο μέτρα και δυο σταθμά.

Αυτά δηλώνουν στη ΒτΕ οι Βουλευτές  Αθανάσιος Πλεύρης και Άδωνις Γεωργιάδης και ρωτούν τον ΥΕΘΑ,

Τι προτίθεστε να πράξετε για την άρση της συγκεκριμένης αδικίας εις βάρος των Υπαξιωματικών και των Ανθυπασπιστών;

Σε απάντησή τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του σχετικού ν. 1375/1983 οι αξιωματικοί που προέρχονται από ανθυπασπιστές ­–εφόσον  απομακρύνονται για λόγους υγείας– κρίνονται για τους ενδιάμεσους βαθμούς μέχρι και το βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των υπολοίπων κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΝΔ 178/69 (ΦΕΚ  71 τ. Α΄) και του Ν. 482/1976 (ΦΕΚ 317 τ. Α΄). Οι αξιωματικοί αυτοί, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται για τρεις (3) μήνες  στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων και αφού υπολογισθεί ο τυχόν χρόνος συνολικής υπηρεσίας του άρθρου 2 του σχετικού ν. 1375/1983, απομακρύνονται μετά την πάροδο του τριμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 988/1979, ν. 1135/1981 και του ΝΔ 178/1969 . Για τις εν λόγω διαδοχικές προαγωγές, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αφορούν αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από ανθυπασπιστές, δεν λαμβάνονται υπόψη οι  περιοριστικοί όροι του άρθρου 3 του ν.1375/1983, καθώς επίσης και του άρθρου 11 του ν. 2439/96 (ΦΕΚ  219/6-9-96  τ. Α΄).

Με τις ανωτέρω διατάξεις, δεν συντίθεται καθεστώς  ευεργετικών διατάξεων για την εν λόγω κατηγορία αξιωματικών, αλλά αντιθέτως ο νομοθέτης θέλησε να δικαιώσει τους αξιωματικούς αυτούς, τόσο για την πολυετή υπηρεσία τους στις τάξεις των Ε.Δ., όσο και για τους ανασταλτικούς παράγοντες που έθεταν οι περιοριστικοί όροι που προαναφέρθηκαν.

Για τους ανθυπασπιστές-υπαξιωματικούς εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 ΝΔ 445/1974, σύμφωνα με τις οποίες όταν αυτοί αποστρατεύονται για οποιαδήποτε αιτία, δύναται υπό προϋποθέσεις να προαχθούν στον αμέσως ανώτερο εν αποστρατεία βαθμό, με απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεως που λαμβάνεται πριν την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης.

Ανεξαρτήτως όμως των παραπάνω, σημειώνεται ότι, μετά την εφαρμογή του Ν.3883/2010 δεν υφίσταται ουσιαστικά ευμενέστερη αντιμετώπιση των αξιωματικών οποιασδήποτε προέλευσης, που δε συμπληρώνουν 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31-12-2012, καθώς το θέμα της προαγωγής τους σε περίπτωση απομάκρυνσής τους για λόγους υγείας ρυθμίζεται από την παράγραφο 13 του άρθρου 26 του ως άνω νόμου, αναλόγως με τους ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς.

Κάντε ένα σχόλιο