Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απονέμει τα ξίφη στους Ευέλπιδες και άρα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη Σχολή Ευελπίδων. Όταν λοιπόν μια λειτουργία της ΣΣΕ απαιτεί Προεδρικό Διάταγμα (το οποίο δεν έχει ακόμη εκδοθεί) αυτό δεν μπορεί (έστω και προσωρινά) να αντικατασταθεί από ένα ενημερωτικό σημείωμα ενός Διευθυντή ΕΠΕΥΘΑ του έτους 2004 – αλλιώς θα έχουμε μια παρατυπία στη ΣΣΕ την οποία δεν πρέπει να επιτρέψει το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Η εκλογή Διευθυντή Τομέα Φυσικών Επιστημών που προκήρυξε πρόσφατα θεσμικός φορέας της Σχολής Ευελπίδων δεν είναι νόμιμη αφού αντί να στηρίζεται στο απαιτούμενο Προεδρικό Διάταγμα στηρίζεται σε ένα παρωχημένο ενημερωτικό σημείωμα ενός Διευθυντή ΕΠΕΥΘΑ του έτους 2004. Κατά συνέπεια οι ενστάσεις που προέκυψαν κατά της προκήρυξης ήταν απόλυτα δικαιολογημένες και βέβαια εξαιρετική ήταν και η στάση του Διοικητή της ΣΣΕ Υπτγου κ. Γεωργίου Μπασιακούλη που αναζήτησε νομική συμβουλή.

Όπως όλοι γνωρίζουν η ΣΣΕ δεν διαθέτει ακόμη σχετικό Προεδρικό Διάταγμα Οργανισμού που να περιγράφει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες εκλογής Διευθυντή τομέα και εκπροσώπου των μελών ΕΕΔΙΠ (που θα εκλέξει τον Διευθυντή τομέα). Κατά συνέπεια η επικείμενη διαδικασία εκλογής Διευθυντή τομέα προσκρούει στην διάταξη με την παρ. 17 του άρθρου 88 του ν. 3883/2010 που προβλέπει τη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος Οργανισμού προκειμένου να αποσαφηνισθούν οι λεπτομέρειες εκλογής.

Αποτέλεσμα της έλλειψης λεπτομερών διατάξεων (που πρέπει να υπάρξουν στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό της ΣΣΕ) θα είναι οι σχετικές εκλογές να διεξαχθούν με αυθαίρετο, πλημμελή και μη σύννομο τρόπο.

Ειδικότερα με το σημερινό καθεστώς έλλειψης Οργανισμού θα πρέπει η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων να αποφασίσει αυθαίρετα για τους εξής θεμελιώδεις τύπους της διαδικασίας εκλογής Διευθυντή Τομέα και εκπροσώπου μελών ΕΕΔΙΠ όπως: αρμοδιότητα προκήρυξης εκλογής (Διοικητής, Κοσμήτωρ), η σύνθεση της Εφορευτικής Επιτροπής, ορισμός απαρτίας και εκλεκτόρων, διαδικασία εκλογής, αρμοδιότητα αξιολόγησης ενστάσεων και επικύρωσης εκλογικού αποτελέσματος, εκλογή Αναπληρωτή Διευθυντή τομέα  καθώς και πλήθος άλλων λεπτομερειών που καθορίζονται λεπτομερώς τόσο στον Οργανισμό της ΣΝΔ όσο και στον υπό διαμόρφωση Οργανισμό της ΣΣΕ (αλλά και σε κάθε Οργανισμό ΑΕΙ).

Ιδιαίτερη προσοχή θέλει το γεγονός ότι αν και ο νομοθέτης προέβλεψε ότι (υποπαρ.1 και 3 της παρ.23 του άρθρου 88 του ν.3883/2010) «Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων.» εν τούτοις για την εκλογή Διευθυντών τομέων ΑΣΕΙ δεν προέβλεψε την ίδια διάταξη λόγω της ιδιομορφίας των ΑΣΕΙ και όρισε ότι η λεπτομέρειες καθορίζονται από τον Οργανισμό του ΑΣΕΙ. Έτσι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ad hoc τις διατάξεις που διέπουν την εκλογή Διευθυντών τομέων ΑΕΙ στην περίπτωσή μας και πρέπει αναγκαστικά να προσφύγουμε στον Οργανισμό της ΣΣΕ.

Πρόσφατα προκηρύχθηκε από τους αρμοδίους φορείς η εκλογή Διευθυντή τομέα φυσικών επιστημών στη ΣΣΕ και φυσικά υπήρξαν τεκμηριωμένες ενστάσεις που αποδεικνύουν ότι η προκήρυξη δεν είναι νόμιμη αφού ακόμη και η εφορευτική επιτροπή δεν προέκυψε από κλήρωση αλλά διορίσθηκε (παρά τα όσα προέβλεπε το ανεπίσημο ενημερωτικό έντυπο του 2004 που καταχρηστικά αντικατέστησε το Προεδρικό Διάταγμα). Πολύ σωστά λοιπόν ο Διοικητής της ΣΣΕ Υπτγος κ. Γεώργιος Μπασιακούλης, που είναι αρμόδιος για την τήρηση της νομιμότητας στη ΣΣΕ,  δεν προχώρησε στις σχετικές εκλογές μετά τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και αναζήτησε νομική συμβουλή. Φυσικά η γνωμοδότηση του Γραφείου Δικαστικού-Νομοθετικού είναι απλώς μια απλή γνώμη και η ενδεδειγμένη μέθοδος είναι η υποβολή ερωτήματος στο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που εδρεύει στο ΥΠΕΘΑ (τη γνωμοδότηση του οποίου θα δεχθεί η θα απορρίψει ο ΥΕΘΑ).

Εναπόκειται τώρα στην εφορευτική επιτροπή να διαπιστώσει το αυτονόητο, δηλαδή ότι ο διορισμός τους δεν είναι νόμιμος και κάθε εκλογή που θα διεξαχθεί υπό την δική της εποπτεία θα είναι παράνομη και θα επισύρει πειθαρχικές και ίσως και ποινικές κυρώσεις. Η Σχολή Ευελπίδων θα σεβαστεί τα Προεδρικά Διατάγματα και δεν θα τα αντικαθιστά με ενημερωτικά σημειώματα αναρμόδιων φορέων.

Στο μέλλον θα δημοσιεύσουμε όλα τα έγγραφα της σχετικής διαδικασίας προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη.

Κάντε ένα σχόλιο