Σε σημαντικές αποκαλύψεις προβαίνει η εφημερίδα “το ΠΑΡΟΝ», 30-4-2011, σχετικά με αδιαφανείς και ύποπτες συνθήκες, υπό τις οποίες η ελληνικών συμφερόντων αμερικανική εταιρεία EAGLE VΑΝ LlNES μεταφέρει στις ΗΠΑ ανταλλακτικά και υλικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που χρειάζεται συντήρηση. Όπως καταγγέλλεται, η ανωτέρω εταιρεία, από έλεγχο νομιμότητας που είχε διεξαχθεί, προέκυψε ότι είχε προσκομίσει πλαστή εγγυητική επιστολή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. ΥΕΘΑ υπέγραψε τον Απρίλιο του 2010 ανανέωση της σύμβασης, που είχε λήξει ων Φεβρουάριο του 2010, ενώ η εταιρεία ζητά εξωσυμβατικές αμοιβές.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής και ρωτάει τον ΥΕΘΑ

1.         Πώς ακριβώς έχει η παράξενη αυτή υπόθεση;

2.         Πόσοι διαγωνισμοί για την μεταφορά υλικού από και αυτούς αυτούς ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο 2004 μέχρι σήμερα; Ποιες εταιρείες έλαβαν μέρος σε αυτούς και σε ποια κατακυρώθηκε κατά περίπτωση το αντικείμενο του διαγωνισμού;

3.         Αληθεύουν οι πληροφορίες περί της ύποπτης υπόστασης της εταιρείας EAGLE VΑΝ LINES;

4.         Γιατί, σε κάθε περίπτωση, δεν χρησιμοποιούνται αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας για μεταφορά στις ΗΠΑ, του υλικού που χρειάζεται συντήρηση;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Με την υπ’αριθμ. Φ.831/925782/28 Ιαν 09/ΓΕΑ/Δ3/4γ σχετική απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) δόθηκε εντολή στην Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) για τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αερομεταφορέα διακίνησης υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), από Ελλάδα προς ΗΠΑ και αντίστροφα.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα την 30-04-09 και συμμετείχαν οι ακόλουθες εταιρείες:

α.         «IMPERIO ARGO GROUP AME».

β.         «EAGLE VAN LINES».

γ.         «STELLAR MARITIME Ltd».

Με τη Φ.831/931278/18 Αυγ 09/ΓΕΑ/Δ3/4γ απόφαση ΥΦΕΘΑ,  κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του Δ.05/09 στην εταιρεία «IMPERIO ARGO GROUP AME» για την υπογραφή σύμβασης με διάρκεια αυτής δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης για μέχρι άλλα δύο (2), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  2.800.000,00€, ήτοι 700.000,00€ ετησίως.

Μετά τη έκδοση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης, πραγματοποιήθηκαν τα εξής :

α.  Υποβλήθηκαν από την εταιρεία «EAGLE VAN LINES» Αιτήσεις Λήψης Ασφαλιστικών Μέτρων και Αιτήσεις Αναστολών στο Σ.τ.Ε., καθώς και Αίτηση Ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι οποίες απορρίφθηκαν.

β.  Διαβιβάστηκε πλήθος επιστολών από τις εταιρείες «EAGLE VAN LINES» και «IMPERIO ARGO GROUP AME», οι οποίες διατυπώνουν καταγγελίες  όσον αφορά τα

εξής :

(1) Tη γνησιότητα του πιστοποιητικού ISO που κατέθεσε η εταιρεία «IMPERIO ARGO GROUP» στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε.

(2)  Τη γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που προσκομίσθηκε στον υπ’αριθμ. 5/09 διαγωνισμό από την «EAGLE VAN LINES».

Όλα τα ανωτέρω διαβιβάστηκαν στο ΝΣΚ, προκειμένου να εξετασθούν τα στοιχεία – θέσεις – καταγγελίες των υπόψη εταιρειών και να γνωστοποιηθεί στο ΓΕΑ εάν κωλύεται η υπογραφή του 181/09 σχεδίου σύμβασης, με την «IMPERIO ARGO GROUP» και σε θετική περίπτωση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που άρουν το εν λόγω κώλυμα, καθώς επίσης ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να εκδηλωθούν από το ΓΕΑ για το βέλτιστο χειρισμό της όλης υπόθεσης

Για τη συνέχιση της αεροπορικής διακίνησης των υλικών των Ε.Δ., με τη Φ.831/ 933798/2 Δεκ 09/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Δ3/4γ, εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγματεύσεων με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της εταιρείας «EAGLE VAN LINES», για τη σύνταξη σχεδίου σύμβασης από 1-12-09 έως, είτε την ενεργοποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί βάσει των αποτελεσμάτων του 5/09 διαγωνισμού, είτε με την έκδοση νεότερης απόφασης από τις Ε.Δ. περί του τρόπου διακίνησης των υλικών των Ε.Δ. από Ελλάδα προς ΗΠΑ, εντός ΗΠΑ και αντιστρόφως. Κατά της υπόψη Υπουργικής απόφασης διενέργειας διαπραγμα-τεύσεων, η εταιρεία «IMPERIO ARGO GROUP» προέβη στην άσκηση των από 8-1-10 Αιτήσεων Ακύρωσης και Αναστολής, ζητώντας την άμεση διακοπή αυτών.

Από την εξέταση των καταγγελιών των εταιρειών «EAGLE VAN LINES» και «IMPERIO ARGO GROUP» προέκυψαν τα ακόλουθα :

α.  Ο Αεροπορικός Ακόλουθος στην Ουάσινγκτων (ΑΑΟ) με αναφορά του υπέβαλλε έγγραφο του δικηγορικού γραφείου «PALEY ROTHMAN» με επισυναπτόμενη σε αυτό επιστολή της φερόμενης ως εγγυήτριας τράπεζας «EAGLEBANK» της υπ’αριθμ. 826542/457 εγγυητικής επιστολής, από τα οποία διαφαίνεται ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή δεν είναι γνήσια. Επιπλέον, με τη Φ.831/60/3 Φεβ 10/ΑΑΟ υπέβαλε την από 1-2-10 νεότερη επιστολή  της τράπεζας «EAGLEBANK», η οποία απευθυνόμενη στον ΑΑΟ επαναλαμβάνει τα διατυπωθέντα ανωτέρω περί μη γνήσιας εγγυητικής επιστολής.

β.  Δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη μη γνησιότητα του πιστοποιητικού ISO που κατέθεσε η εταιρεία «IMPERIO ARGO GROUP» στο διαγωνισμό.

Κατόπιν τούτου εκδόθηκαν :

α.         Η Φ.831/925932/12 Φεβ 10/ΓΕΑ/Δ3/4γ απόφαση κ. ΥΕΘΑ, με την οποία:

(1)       Διακόπτεται η αεροπορική διακίνηση υλικών των Ε.Δ. από Ελλάδα προς ΗΠΑ, εντός ΗΠΑ και αντίστροφα μέσω της εταιρείας «EAGLE VAN LINES», λόγω απόπειρας εξαπάτησης του Δημοσίου.

(2)       Ενημερώνεται το ΝΣΚ για την κατά νόμο λήψη ένδικων ή μη μέσων κατά της «EAGLE VAN LINES», για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

β.         Η Φ.831/925931/12 Φεβ 10/ΓΕΑ/Δ3/4γ απόφαση κ.ΥΕΘΑ, με την οποία υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης εισήγηση για αποκλεισμό της «EAGLE VAN LINES» από τις προμήθειες του Δημοσίου για ορισμένο χρόνο (δύο έτη), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του Π.Δ. 118/07.

Με τη λήψη στις 31-3-10 του πιστοποιητικού που βεβαιώνει την έκδοση της υπ’αριθμ. 311/2010 απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. επί της νέας αίτησης αναστολής της «EAGLE VAN LINES» και τα αποτελέσματα της έρευνας για το ISO που διενήργησε η ΥΠ/ΠΑ, εκδόθηκε η Φ.831/927137/1 Απρ 10/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Δ3 απόφαση κ.ΥΕΘΑ, που αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 16/2010 γνωμοδότηση του ΝΣΚ και εγκρίνει την υπογραφή του υπ’αριθμ. 181/09 σχεδίου σύμβασης, με την εταιρεία «IMPERIO ARGO GROUP», στο οποίο περιλαμβάνεται όρος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση απόφασης κ.ΥΕΘΑ για την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία «EAGLE VAN LINES», ως τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, καθότι εκκρεμούσε η εκδίκαση της Αίτησης Αναστολής της «IMPERIO ARGO GROUP» κατά της Υπουργικής απόφασης για τη διενέργεια των διαπραγματεύσεων.

Βάσει της 172/2010 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε., εκδόθηκε η Φ.831/927826/30 Απρ 10/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Δ3/4γ απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε το κοινά αποδεκτό σχέδιο σύμβασης, με διάρκεια ισχύος από 1 Δεκ 09 έως την ημερομηνία λήψης από τους αρμόδιους φορείς των ΕΔ της ΑΔ.Φ.831/925932/12 Φεβ 10/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Δ3/4γ απόφασης διακοπής των μετακινήσεων και κλήθηκε η εταιρεία για την υπογραφή του με το υπ’αριθμ. 778/3-5-10 έγγραφο – πρόσκληση της ΥΠ/ΠΑ.

Η «EAGLE VAN LINES» δεν προσήλθε εντός της ταχθείσας ημερομηνίας (δηλαδή, έως τις 26-5-2010) να υπογράψει το σχέδιο σύμβασης, αλλά αντ’ αυτού με την από 27-5-10 επιστολή γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, ότι θεωρεί το κοινά συμφωνηθέν σχέδιο σύμβασης που κλήθηκε από την ΥΠ/ΠΑ να υπογράψει ως συναφθέν. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο χρόνος ισχύος της εν λόγω σύμβασης έληξε στις 12-2-10, ημερομηνία έκδοσης της Φ.831/925932/12 Φεβ 10/ΓΕΑ/Δ3/4γ Υπουργικής Απόφασης διακοπής των μετακινήσεων, η εταιρεία θεωρούσε ότι δεν είχε καμία νόμιμη υποχρέωση να υπογράψει τη σύμβαση. Επιπλέον, έθεσε προϋποθέσεις για την παράδοση των μη διαβαθμισμένων υλικών, όπως την πληρωμή εξόδων διαχείρισης και αποθήκευσης, πλέον των εξόδων μεταφοράς και την περίληψη ρήτρας απαλλαγής της «EAGLE VAN LINES» στα παραστατικά έγγραφα παράδοσης-παραλαβής των υλικών από κάθε ευθύνη.

Η εταιρεία «EAGLE VAN LINES» παρακρατεί αναίτια μέχρι σήμερα τα υλικά των Ενόπλων Δυνάμεων, παρά τις ενέργειες που εκδηλώθηκαν για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης παράδοσης.

Με τη Φ.400/653151/18 Αυγ 10/ΓΕΑ/Γ4 Υπουργική Απόφαση και τα υπ’ αριθμ. Φ.400/653152/19 Αυγ 10/ΓΕΑ/Γ4 και Φ.831/910784/31 Αυγ 10/ΓΕΑ/Δ3/4γ έγγραφα, ενημερώθηκε το ΝΣΚ για την εξέλιξη της υπόθεσης, με σκοπό την εκδήλωση ενεργειών υπεράσπισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων (αστικά – ποινικά), όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων ΗΠΑ κατά της «EAGLE VAN LINES».

Οι ενέργειες για το εν λόγω αντικείμενο πραγματοποιούνται με μέριμνα του ΝΣΚ, σε συνεργασία με ΠΑ.

Η υπογραφή της σύμβασης 181/09 (ΥΠ/ΠΑ – «IMPERIO ARGO GROUP») πραγματοποιήθηκε την 06 Απρ 2010 αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί, λόγω μη έκδοσης του πιστοποιητικού «safeguarding capability».

Από το 2004 και μετά, έχουν διενεργηθεί τρεις (3) ανοικτοί διαγωνισμοί αναφορικά με την αεροπορική διακίνηση υλικών των Ε.Δ. από Ελλάδα προς ΗΠΑ, εντός ΗΠΑ και αντίστροφα, ως ακoλούθως:

(1)  Το 2004 διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός (Δ.56/03) με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) εταιρειών («UNITED FREIGHT SERVICES (U.F.S)» – «GORDAIR CARGO AE» – «ΕΑGLE VAN LINES» -«ΙΚΑROS TRANSPORT CORPORATION»). Τα αποτελέσματα του υπόψη διαγωνισμού κατακυρώθηκαν στην εταιρεία «ΕΑGLE VAN LINES» και υπογράφηκε η υπ’ αριθμ.243/04 σύμβαση.

(2)  Το 2007 διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός (Δ.48/07) με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) εταιρειών («ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ» – «ΙΜPERIO ARGO GROUP SA» – «ΕΑGLE VAN LINES» -«V.ALEXANDER & CO INC»). Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώθηκαν και εγκρίθηκε η επανάληψη του.

(3)  Το 2009 διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός (Δ.05/09) στον οποίο συμμετείχαν τρεις (3) εταιρείες («ΙΜPERIO ARGO GROUP AΜΕ»  – «ΕΑGLE VAN LINES» -«STELLAR MARITIME LTD»). Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού κατακυρώθηκαν στην εταιρεία «ΙΜPERIO ARGO GROUP AΜΕ».

Τέλος, γνωρίζεται ότι οι ΕΔ ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους μεταφοράς υλικών από Ελλάδα προς ΗΠΑ και αντίστροφα, είτε μέσω του θαλάσσιου μεταφορέα, είτε με Α/Φ της ΠΑ, όπου απαιτηθεί, έως την οριστική διευθέτηση του θέματος. Ήδη ο κ. ΥΕΘΑ έχει δώσει στην Π.Α. εντολή να οργανώνει με ίδια μέσα τη μεταφορά υλικού από και προς ΗΠΑ ώστε να μη χρειάζεται ιδιώτης μεταφορέας.

Κάντε ένα σχόλιο