Ένα οπό τα κυριότερα προβλήματα που ταλανίζει επί δεκαετίες τις στρατιωτικές οικογένειες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ικανοποιητική λύση, είναι το πρόβλημα των συχνών μεταθέσεων. Αυτό το πρόβλημα εκτιμάται ότι είναι και το κυριότερο κριτήριο αυτών που αποφάσιζαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος όλων των δημοσίων υπαλλήλων, να αποχωρήσουν στα 25 χρόνια λαμβάνοντας μειωμένη σύνταξη.

Με την ισχύ του καινούργιου νόμου για όλο το δημόσιο τομέα και φυσικά για τους στρατιωτικούς η στρατιωτική ζωή παρατείνεται υποχρεωτικά για όλους από τα 25 στα 40 χρόνια. Αυτό, με τα σημερινά δεδομένα περί μεταθέσεων, σημαίνει αύξηση του συνολικού αριθμού μεταθέσεων κατά τουλάχιστον πέντε.

Αυτά δηλώνουν στη ΒτΕ οι Βουλευτές κ. Γιάννης Δημαράς και κ. Βασίλης Οικονόμου και ρωτάνε τον ΥΕΘΑ:

1. Ποιος είναι ο μέσος όρος και η μέση τιμή του αριθμού μεταθέσεων

α. Για όσους έχουν έως 15 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας

β. Πα όσους έχουν έως 20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας

γ. Πα όσους έχουν έως 30 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας

δ. Για όσους έχουν έως 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας

2. Ποιό είναι το ποσοστό ικανοποίησης της 1ης και 2ης επιθυμίας μετάθεσης

3. Ποιό είναι το ποσοστό αυτών που έχουν υπηρετήσει σε τόπο συμφερόντων πάνω από μία φορά;

4. Πόσες είναι οι συνολικά διατιθέμενες οικίες για χρήση από τους στρατιωτικούς όλων των βαθμών και ποιός είναι ο συνολικός αριθμός των αξιωματικών και υπαξιωματικών ανά κλάδο ΕΔ;

5. Σκοπεύετε να τροποποιήσετε το καθεστώς των μεταθέσεων κατά τρόπο που να μην υποχρεώνονται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε μεταφορά της οικογενειακής τους εστίας για 40 έτη, όσο δηλαδή θα διαρκεί και η προσφορά τους, χωρίς παράλληλα να προκύψουν προβλήματα στην στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων στις ακριτικές περιοχές

Σε απάντησή τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

ΓΕΕΘΑ

Ο μέσος όρος αριθμού μεταθέσεων των στελεχών Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) είναι:

(1) Για όσους έχουν συμπληρώσει 15ετή πραγματική υπηρεσία:

(α) 3 για Αξκούς (ΣΣΝΣ)

(β) 2 για ΕΠΟΠ (ΣΣΝΣ)

(γ) 0,51 για Αξκούς ΣΔΓ

(δ) 2 για Αξκούς  ΣΙ

(2) Για όσους έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική υπηρεσία:

(α) 4 για Αξκούς (ΣΣΝΣ)

(β) 1,47 για Αξκούς ΣΔΓ

(γ) 3 για Αξκούς ΣΙ

(3) Για όσους έχουν συμπληρώσει 30ετή πραγματική υπηρεσία:

(α) 6 για Αξκούς (ΣΣΝΣ)

(β) 2,1 για Αξκούς ΣΔΓ

(γ) 4 για Αξκούς ΣΙ

(4) Για  όσους έχουν συμπληρώσει 35ετή πραγματική υπηρεσία:

(α) 8 για Αξκούς (ΣΣΝΣ)

(β) 5 για Αξκούς ΣΙ

Το ποσοστό ικανοποίησης της επιθυμίας των στελεχών να υπηρετούν στις δύο (2) πρώτες φρουρές προτίμησης ανέρχεται :

(1) Στην 1η φρουρά προτίμησης:

(α) 40 % για τους Αξκούς (ΣΣΝΣ)

(β) 60 % για τους ΕΠΟΠ (ΣΣΝΣ)

(γ) 85,24 % για τους Αξκούς ΣΔΓ

(δ) 40 % για τους Αξκούς ΣΙ

(2) Στην 2η φρουρά προτίμησης:

(α) 40 % για τους Αξκούς (ΣΣΝΣ)

(β) 70 % για τους ΕΠΟΠ (ΣΣΝΣ)

(γ) 85,24 % για τους Αξκούς ΣΔΓ

(δ) 20 % για τους Αξκούς ΣΙ

Το ποσοστό αυτών που έχουν υπηρετήσει σε τόπο συμφερόντων τους πάνω από μια φορά ανέρχεται σε:

(1) 60 % για τους Αξκούς (ΣΣΝΣ)

(2) 70% για τους ΕΠΟΠ (ΣΣΝΣ)

(3) 85,24 % για τους Αξκούς ΣΔΓ

(4) 35 % για τους Αξκούς ΣΙ

Ο συνολικός αριθμός των στελεχών των ΚΣ είναι :

(1) 288 Αξκοί (ΣΣΝΣ)

(2) 378 ΕΠΟΠ (ΣΣΝΣ)

(3) 104 Αξκοί ΣΔΓ

(4) 36 Αξκοί ΣΙ

ΓΕΣ

Όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως φύλλου, μετατίθενται ή τοποθετούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Ν.3883/2010 και στην Υπουργική Απόφαση υπό στοιχεία Φ.411/27/81060/Σ.172/9-3-2011 (ΦΕΚ Β΄ 378/9-3-2011), καλύπτοντας θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ), τις εκάστοτε υπηρεσιακές απαιτήσεις, την εμπειρία, την υπηρεσιακή απόδοση των στελεχών, την οικογενειακή τους κατάσταση και τον τόπο προτίμησής τους. Εφόσον τα παραπάνω δύναται να συνδυαστούν με τον τόπο συμφερόντων των στελεχών, τότε η Υπηρεσία ικανοποιεί τα στελέχη και μεριμνά για τη μετάθεση – τοποθέτηση τους εκεί που επιθυμούν, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη σταθερότερου οικογενειακού προγραμματισμού. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στη διάρκεια παραμονής των στελεχών σε μία Φρουρά, συμπεριλαμβανομένων και των ακριτικών περιοχών. Επομένως, ο προσδιορισμός του μέσου όρου και της μέσης τιμής του αριθμού των μεταθέσεων ανά στέλεχος, δε είναι σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικός  της πραγματικής εικόνας, λόγω του μεγάλου αριθμού των ειδικοτήτων των στελεχών,  της εξειδίκευσης αυτών, των επιθυμιών τους, των αναγκών τους και των υπηρεσιακών απαιτήσεων που άμεσα σχετίζονται με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την επιδιωκόμενη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Ο συνολικός αριθμός Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών -Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς είναι 11.416 και 34.498 αντίστοιχα, ενώ οι διατιθέμενες οικίες για χρήση από τα στελέχη του Στρατού Ξηράς είναι 2780, όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.

Η διαδικασία, που για πρώτη φορά εφαρμόζεται ως προς τον καθορισμό των μεταθέσεων των στελεχών για το έτος 2011 αποσκοπεί :

(1) Στην κατά προτεραιότητα τοποθέτηση των καταλληλότερων και στην ικανοποίηση των αιτημάτων μεταθέσεων σε θέσεις εξωτερικού – τόπου προτίμησης εσωτερικού. Δηλαδή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των μεταθέσεων, τα στελέχη μετατίθενται κατά προτεραιότητα (με βάση τον αριθμό μορίων), στη Φρουρά που θέλουν και ανάλογα με την αξία τους στην καταλληλότερη θέση.

(2) Στην ισότιμη αντιμετώπιση από την υπηρεσία όλων των στελεχών.

(3) Στην εμπέδωση αισθήματος δικαίου και αξιοκρατίας μεταξύ των στελεχών.

(4) Στον περιορισμό των μεταθέσεων και του σχετικού οικονομικού κόστους.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΓΕΣ εκτιμά ότι είναι εφικτός ο συνδυασμός των υπηρεσιακών απαιτήσεων, της εμπειρίας, της υπηρεσιακής απόδοσης, της οικογενειακής κατάστασης και της ικανοποίησης των στελεχών στους δηλωθέντες τόπους προτίμησης, χωρίς να επηρεάζεται το αξιόμαχο του Στρατού Ξηράς και να ζημιώνεται η επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα.

ΓΕΝ

Ο μέσος όρος του αριθμού των μεταθέσεων των στελεχών του Π.Ν. (ανά φύλλο) ανά κατηγορία με βάση τα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας,  φαίνεται στον  παρακάτω πίνακα:

Χρόνια Πραγματικής ΥπηρεσίαςΑξιωματικοίΑνθυπασπιστές-Υπαξιωματικοί
ΆνδρεςΓυναίκεςΆνδρεςΓυναίκες
15 Χρόνια4444
20 Χρόνια6555
30 Χρόνια10856
35 Χρόνια109ØØ

Το ποσοστό ικανοποίησης της 1ης και 2ης επιθυμίας μετάθεσης των στελεχών για το τρέχον έτος αγγίζει το 85%. Η πλειοψηφία των Διοικήσεων-Μονάδων-Υπηρεσιών του Π.Ν. εδρεύει εντός της περιφερειακής ενότητας Αττικής και στελεχώνεται με το 89% του συνόλου του προσωπικού του Π.Ν. (άνδρες 76%, γυναίκες 13%). Εξαίρεση αποτελεί ο Ναύσταθμος Κρήτης με ποσοστό στελέχωσης 7% (άνδρες 6%, γυναίκες 1%)  και κάποιες μικρότερες Διοικήσεις-Μονάδες ανά την Επικράτεια (κυρίως νησιά) χαμηλής στελέχωσης 4% ( άνδρες 3,5%, γυναίκες 0,5%).

Συναφώς το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του Π.Ν. μετατίθεται εντός περιφερειακής ενότητας Αττικής που αποτελεί και τόπο συμφερόντων του ενώ κατά βάση το ποσοστό που μετατίθεται εκτός αυτής, τοποθετείται κατόπιν επιθυμίας του (Τόπος Προτίμησης). Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιθυμούντων δεν επαρκεί, η επιλογή γίνεται με βάση την μοριοδότηση των στελεχών που εφαρμόζεται από φέτος. Ο αριθμός των στελεχών που ανήκει στην κατηγορία αυτή δεν ξεπερνά το 0,5% του συνόλου του προσωπικού του Π.Ν.. Οι Αξιωματικοί του Π.Ν. είναι 5.048 ενώ οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί 9.551.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι οικίες-διαμερίσματα-δωμάτια που διατίθενται στα στελέχη του Π.Ν. που υπηρετούν στη μεθόριο ανέρχονται σε 500 και καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό των απαιτήσεων στέγασης του προσωπικού που υπηρετεί εκτός Αττικής σε τόπο μη συμφερόντων του.

ΓΕΑ

Για όσους έχουν μέχρι δεκαπέντε (15) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ο μέσος όρος αριθμού μεταθέσεων ανέρχεται σε 1,56. Για όσους έχουν μέχρι είκοσι (20) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ο μέσος όρος ανέρχεται σε δύο (2) μεταθέσεις. Για τους έχοντες έως τριάντα (30) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ο μέσος όρος ανέρχεται σε 2,47 μεταθέσεις και τέλος για όσους έχουν έως τριάντα πέντε (35) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ο μέσος όρος ανέρχεται σε 3,02 μεταθέσεις. Το ποσοστό ικανοποίησης της 1ης και 2ης επιθυμίας ανέρχεται σε 80% περίπου. Ως εκ τούτου η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών υπηρετεί στον τόπο των συμφερόντων τους.

Στην Π.Α. υπηρετούν 19.688 στελέχη εκ των οποίων τα 8.193 είναι αξιωματικοί. Ο αριθμός των οικημάτων στέγασης στελεχών που διατίθενται στο προσωπικό της Π.Α ανέρχεται σε 2.750 οικήματα. Το ποσοστό ικανοποίησης επί των υποβληθέντων αιτημάτων στέγασης ανέρχεται στο 86%. Με υπουργική απόφαση έχει εγκριθεί η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα εκτέλεσης έργου κατασκευής πενήντα (50) κατοικιών στην Ελευσίνα και τριάντα (30) στους Θρακομακεδόνες. Επιπρόσθετα, το έτος 2008 εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, η ένταξη του έργου κατασκευής οικημάτων στέγασης εγγάμων και αγάμων σε Μονάδες της Π.Α, για υλοποίηση μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα.

Κάντε ένα σχόλιο