Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ, η Ολλανδία τηρώντας το χρονοδιάγραμμα μείωσης των αμυντικών της δαπανών, ξεκίνησε στις 9 Μαΐου την απόσυρση διαφόρων οπλικών συστημάτων. Τα πρώτα συστήματα που τελούν υπό απόσυρση είναι τα ελικόπτερα ΑS.532 U2 Cougar, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα, όπως ναρκαλιευτικά, 60 άρματα Leopard 2 Α6, αεροσκάφη F-16 κλπ.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής και ρωτάει τον ΥΕΘΑ:

1. Έχει εξετάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το ενδεχόμενο κάλυψης μιας καταγεγραμμένης στο εξοπλιστικό πρόγραμμα ανάγκης με μεταχειρισμένο υλικό και την συνεπαγόμενη εξοικονόμηση κονδυλίων;

2. Σε καταφατική περίπτωση, έχει εξετάσει κατά πόσον τα αποσυρόμενα από τους Ολλανδούς οπλικά συστήματα εξυπηρετούν τις ανάγκες των ελληνικών Ε.Δ;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

ΓΕΣ

Το ΓΕΣ είχε λάβει γνώση για τα υπό απόσυρση προσφερόμενα υλικά και μέσα του Ολλανδικού Στρατού και ήδη έχει προβεί σε διερεύνηση της προοπτικής απόκτησής τους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, τον εξορθολογισμό των προμηθειών και την ανάλυση των παραγόντων κόστους-αποτελεσματικότητας. Οι τελικές αποφάσεις αναφορικά με το θέμα θα διαβιβασθούν αρμοδίως για την εκτέλεση των προμηθειών, στη περίπτωση που αυτές αποφασισθούν και εγκριθούν, σύμφωνα και με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

ΓΕΝ

Το Π.Ν., στα πλαίσια των προσπαθειών υλοποίησης των εξοπλιστικών του προγραμμάτων, εξετάζει μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο κάλυψης των καταγεγραμμένων αναγκών του με μεταχειρισμένο (από διάφορες χώρες) υλικό, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό οικονομικούς πόρους και έχοντας πάντοτε ως δεδομένο ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας του υλικού.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το ΓΕΝ έχει εξετάσει κατά πόσον τα αποσυρόμενα από τους Ολλανδούς Ναρκοθηρευτικά πλοία τύπου Alkmaar, ηλικίας 30 ετών, εξυπηρετούν τις ανάγκες του, καταλήγοντας στα εξής:

(1) Το Π.Ν. σήμερα διαθέτει ήδη δύο τύπους Ναρκοθηρευτικών Πλοίων (Ν/ΘΗ τ. OSPREY και Ν/ΘΗ τ. ΗUΝΤ). Κατά συνέπεια ενδεχόμενη πρόσκτηση ενός ακόμα τύπου (του τρίτου κατά σειρά) και ανεξάρτητα από το εάν αυτός θα είναι Ολλανδικός ή θα προέρχεται από άλλη χώρα, θα δημιουργήσει ανεπιθύμητη πολυτυπία και ανομοιογένεια επί των κατεχομένων μονάδων του συγκεκριμένου στολίσκου των Ν/ΘΗ.

(2) Η ως άνω πολυτυπία αναμφίβολα θα επηρεάσει δυσμενώς την υποστήριξη του συνόλου των εν λόγω πλοίων και των επί μέρους συστημάτων τους σε ανταλλακτικά υλικά και εργασίες επισκευής και συντήρησης, δεδομένου ότι για τον τρίτο τύπο πλοίων θα απαιτηθεί ξεχωριστός από τους δυο υφιστάμενους τύπους σχεδιασμός, ανάπτυξη και διατήρηση φόρτου ανταλλακτικών. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί η ανάγκη πρόσθετων τεχνικών υποδομών, παροχής πρόσθετης εκπαίδευσης προσωπικού, καθώς και η υιοθέτηση και εφαρμογή διαφορετικών μεθοδεύσεων και διαδικασιών σε κάθε επιχειρησιακή και επισκευαστική δραστηριότητα, προκαλώντας ενδεχομένως ανεπιθύμητες δυσχέρειες και πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

ΓΕΑ

Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η Π.Α. για να καταρτίσει το εξοπλιστικό της πρόγραμμα και ακολούθως να το υλοποιήσει είναι η ισχύουσα κάθε φορά Δομή Δυνάμεων των Ε.Δ.. Για τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων κατά την εκπόνηση των σχετικών μελετών επιδιώκεται η επιλογή των εξοπλιστικών προγραμμάτων που πολλαπλασιάζουν την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων, ενώ έχουν περιορισμένες ανάγκες συντήρησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους. Κατά την εν λόγω σχεδίαση, λαμβάνονται υπόψη όλες τις διατιθέμενες λύσεις που προσφέρονται στη διεθνή αγορά για την υλοποίηση της Δομής Δυνάμεων, επιδιώκοντας την ικανοποίηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Π.Α. το 2009 απέστειλε αίτημα προς εντοπισμό τυχόν πηγών προμήθειας μεταχειρισμένων διθεσίων Α/Φ F-16BLK 15/20/30/32/40 και μεταξύ των χωρών που εξετάστηκαν ήταν και η Ολλανδία. Επί του θέματος η Ολλανδική πλευρά μας γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει Α/Φ F-16 μέχρι το 2014. Επιπλέον, είχε εξεταστεί επίσημη πρόταση του Ολλανδικού Υπουργείου Άμυνας προς το ΥΠΕΘΑ σχετικά με την πρόθεση διάθεσης πλεονάζοντος αμυντικού υλικού και συγκεκριμένα Α/Φ F-16 και επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά επίσημη ενημέρωση – πρόταση για τέτοιου είδους διάθεση.

Κάντε ένα σχόλιο