Σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν-Δ. 398/1974, οι μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού Aλληλοβοήθειας Στρατού) (ΕΛΟΑΣ πρώην ΤΑΣ), δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα ως έντοκη προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος που θα πάρει ο δικαιούχος κατά την αποστρατεία του. Οι χορηγούμενες προκαταβολές έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, ανέρχονται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 Ν. 2913/2001, σε ποσοστό 60% επί του δικαιουμένου βοηθήματος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερομένους, με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν συμπληρώσει 20 τουλάχιστον έτη συμμετοχής στον ειδικό λογαριασμό.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το Ταμείο, μέτοχοι του ΕΛΟΑΣ είναι μεταξύ άλλων οι ΕΠΥ και οι ΕΜΘ (Ν. 1848/99), οι υπεύθυνοι του Λογαριασμού, επικαλούμενοι προφορικά κάποια «γνωμοδότηση», αρνούνται παρατύπως να εκταμιεύσουν την προβλεπόμενη προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος στους αιτούντες ΕΜΘ, παρότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ερωτάται ο κ . Υπουργός:

1. Υποχρεούται ή όχι βάσει του ισχύοντος νόμου ο ΕΛΟΑΣ στην προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται οι ΕΠΥ και ΕΜΘ, εφόσον οι αιτούντες πληρούν την προϋπόθεση της εικοσαετίας;

2. Ποιος ο λόγος που ο ΕΛΟΑΣ αρνείται την εκταμίευση προκαταβολής έναντι εφάπαξ στους δικαιούμενους αιτούντες ΕΠΥ και ΕΜΘ; Είναι σύννομη η άρνηση αυτή και αν όχι, με ποιον τρόπο ελέγχεται η διοίκηση του Ειδικού Λογαριασμού;

3. Αντιμετωπίζει ζήτημα ρευστότητας ο ΕΛΟΑΣ; Ποιο είναι σήμερα το αποθεματικό του;

(Ο ερωτών βουλευτής Μαυρουδης Βορίδης)


Απάντηση του ΥΠΕΘΑ: Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Χ. Βορίδης, με θέμα «Προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος στους ΕΠΥ και ΕΜΘ από τον ΕΛΟΑΣ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψη μου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 398/1974, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος στους μετόχους του ΕΛΟΑΣ, που έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον μετοχική σχέση, με σκοπό αυτοί να αποκτήσουν στέγη ή να επεκτείνουν ή να βελτιώσουν υφιστάμενη ιδιόκτητη οικία τους. Η εν λόγω προκαταβολή με τους αναλογούντες τόκους εντοκισμού της, παρακρατείται (με την αποστρατεία των μετόχων) από το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα αποστρατείας τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2936/2001, καθορίζεται μεταξύ άλλων, ότι για τους Εθελοντές και Εθελόντριες του Ν.1848/1989, εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 (του Ν.2936/2001), ήτοι «Το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας θεμελιώνεται μετά τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών (25) πραγματικής υπηρεσίας. Έξοδος εκ των τάξεων του Στρατεύματος πριν τα είκοσι πέντε έτη για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων λόγω υγείας ή θανάτου, τους αποστερεί το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος, επιστρέφονται δε οι κρατήσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν  για  τους λοιπούς μετόχους. Για τους μετόχους που έχουν αποβιώσει, φονευθεί  ή εξαφανισθεί σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε περίοδο ειρήνης, καθώς και στους εξερχόμενους από το Στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή θανάτου σε μη διατεταγμένη υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.Δ. 398/74».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν.Δ. 398/1974, οι λοιποί μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα με δεκαετή τουλάχιστον μετοχική σχέση σε αυτά.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ (ΔΕ/ΕΛΟΑΣ), αποφάσισε την αναστολή χορήγησης προκαταβολών στους ΕΜΘ μετόχους, που δεν έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία, με το σκεπτικό, ότι θα καταστεί επισφαλής και αχρεωστήτως καταβληθείσα  η χορήγηση αυτής, σε ενδεχόμενη αποστρατεία τους, με αίτησή τους, πριν τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, διότι με την ισχύουσα νομοθεσία δικαιούνται μόνο την άτοκη επιστροφή των καταβληθεισών παγίων εισφορών τους, η οποία δεν επαρκεί να συμψηφισθεί με το ποσό της προκαταβολής, που θα τους έχει χορηγηθεί.

Για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος, ήδη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται νομοθετική ρύθμιση, με την οποία η προϋπόθεση του δικαιώματος λήψης εφάπαξ να θεμελιώνεται για όλο το προσωπικό των ΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των ΕΜΘ και των ΕΠΟΠ, με δεκαετή μετοχική σχέση, προκειμένου στη συνέχεια να αρθούν και οι επιφυλάξεις των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας (ΕΛΟΑ) για τη χορήγηση προκαταβολής στους ΕΜΘ και στους ΕΠΟΠ.

Ο ΕΛΟΑΣ διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και έχει την εξουσία να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ειδικού Λογαριασμού, εκτός των περιπτώσεων εκείνων  για τις οποίες, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Τέλος, σας γνωρίζω ότι ο ΕΛΟΑΣ δεν αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση πρόβλημα ρευστότητας και μέχρι τώρα διενεργεί κανονικά τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων αποστρατείας, εντός του χρόνου (3μηνο) που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του ΝΔ 398/1974, ενώ τα ταμειακά του διαθέσιμα, με την 07-06-2011, ανέρχονται στο ποσό των 54.578.564€, πλέον των υφιστάμενων χρεογράφων (μετοχές ΕΤΕ).

Κάντε ένα σχόλιο