Έντονος προβληματισμός υπάρχει σε Επαγγελματίες Οπλίτες ( ΕΠΟΠ ), οι οποίοι συμμετείχαν ως υποψήφιοι στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις διεκδικώντας την είσοδο τους στην Ελληνική Αστυνομία. Και τούτο διότι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν τα έχουν καταφέρει τον Αύγουστο (με την ανακοίνωση των Βάσεων).  Οι επιτυχόντες θα πρέπει τότε να υποβάλλουν την παραίτηση τους από το Στρατό προκειμένου να εισαχθούν στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας τον προσεχή Οκτώβριο.

Επειδή όμως το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί  (από την υποβολή αίτησης παραίτησης από το Στρατό μέχρι τον Οκτώβριο που θα πρέπει να εισαχθούν στις Σχολή της Αστυνομίας) είναι μικρό,   είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα έχουν στα χέρια τους το απολυτήριο που απαιτείται για να γίνουν δεκτοί στις  Σχολές της Αστυνομίας.

Αυτά δηλώνει ο Βουλευτής κ. Γιώργος Καρασμάνης στη ΒτΕ και συνεχίζει

Κατόπιν τούτου, θα ήθελα από τους κυρίους Υπουργούς να με ενημερώσουν έγκυρα για το τι θα γίνει στις περιπτώσεις αυτές κατά τις οποίες θα εκκρεμεί η απόλυση των συγκεκριμένων ΕΠΟΠ που έχουν πετύχει την εισαγωγή τους σε Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας;

Σε απάντηση του το ΥΠΕΘΑ δήλωσε

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2936/2001 (ΦΕΚ 166, τ. Α΄), καθορίζονται οι περιπτώσεις απόλυσης των ΕΠ.ΟΠ., μεταξύ των οποίων και η απόλυση μετά την υποβολή αίτησης παραίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τετραετούς για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. Η αίτηση παραίτησης γίνεται δεκτή μετά την πάροδο 15 ημερών και το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της. Στο ίδιο άρθρο καθορίζεται ότι η απόλυση των ΕΠ.ΟΠ. γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» της ΠαΔ 4-51/2008/ΓΕΣ/1ο ΕΓ, σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι παραίτησης, για την επίσπευση της διαδικασίας, η αναφορά παραίτησης υποβάλλεται άμεσα στο ΓΕΣ, κατόπιν έγκρισης του προϊστάμενου σχηματισμού και στη συνέχεια μέσω τηλεομοιοτυπίας, μετά την παρέλευση 15νθημέρου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία δηλώνει ότι εμμένει στην αρχική αίτηση παραίτησης του.

Από τον συνδυασμό των παραπάνω εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή απομάκρυνση ΕΠ.ΟΠ. από τις τάξεις των Ε.Δ. σε περίπτωση επιτυχίας τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές τον προσεχή Οκτώβριο.

Κάντε ένα σχόλιο