Τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων των ΕΔ οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τους κανονισμούς σύμφωνα με το νόμο και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, ικανοποιώντας, όπου αυτό είναι εφικτό, τα αιτήματα των στελεχών και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία στο θέμα της προστασίας και της διευκόλυνσης της οικογένειας. Ευνόητο είναι επομένως, ότι τα Γενικά Επιτελεία οφείλουν να λαμβάνουν κάθε δυνατή μέριμνα ώστε ο χρόνος υλοποίησης των μεταθέσεων σε περιπτώσεις εγκεκριμένων αιτημάτων συνυπηρέτησης να μην προκαλεί αδικαιολόγητες δυσχέρειες στα συζευγμένα στελέχη, λαμβάνοντας όμως υπόψη την τήρηση των λοιπών κριτηρίων μεταθέσεων, υπηρεσιακές παραμέτρους κλπ.

Η Υπουργική Απόφαση Φ.411/27/81060/Σ.172/9-3-2011, στοχεύει στον καθορισμό ενός δίκαιου και διαφανούς συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, με σκοπό τη διαφύλαξη της μαχητικής τους ικανότητας και την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Σε περίπτωση όμως, που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γίνει αποδέκτης παραπόνων περί της εφαρμογής της ή προτάσεων τροποποίησής της ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργική, θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αυτά δήλωσε στη ΒτΕ ο ΥΕΘΑ ως απάντηση στην Ερώτηση 17635/8-6-2011 της Βουλής των Ελλήνων:

Στην ερώτηση μας με αριθμό 1562/20-04-2011, σχετικά με τις διαδικασίες συνυπηρέτησης συζύγων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,τέθηκαν τρεις παράμετροι αναφορικά με το παραπάνω θέμα: Η κοινή ή σε μικρό χρονικό διάστημα εκτέλεση μετάθεσης συζευγμένων στελεχών των Ε.Δ., ο γεωγραφικός προσδιορισμός της Μονάδας ή Υπηρεσίας  συνυπηρέτησης και το ενδεχόμενο μη υλοποίησης της συνυπηρέτησης. Και στα τρία ζητήματα, ερωτηθήκατε αν υπάρχει η πρόθεση να γίνει τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Φ.411 /27/81060/Σ. 172/9-3-2011 Απόφασης του Υ.ΕΘ.Α. έτσι ώστε να διασφαλίζεται και νομοθετικά η υποχρέωση των αρμόδιων συμβουλίων του Υ ΕΘ.Α. να τοποθετούν το συζευγμένο στέλεχος σε σύντομο χρονικά διάστημα και σε κοντινή Μονάδα με τον μετατιθέμενο σύζυγο. Ωστόσο, η υπ αριθμόν Φ.900α/8547/11851/10-5-2011 απάντηση σας, δεν τοποθετήθηκε επί αυτού του ζητήματος.

Συνεπώς, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε και να συμπεριλάβατε σε Νόμο η Υπουργική Απόφαση, ότι τα Γενικά Επιτελεία  θα είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι ημερομηνίες εκτέλεσης μετάθεσης των συζευγμένων στελεχών να ταυτίζονται, ή να είναι οι ελάχιστες δυνατές με μέγιστο χρόνο π.χ. τον ένα μήνα, σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Ν.3883/2010 και στην Υπουργική Απόφαση υπό στοιχεία Φ.411 /27/81060/Σ. 172/9-3-2011;

2. Προτίθεστε να κάνετε τροποποίηση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και ως τόπος συνυπηρέτησης να νοείται μόνο Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων που εδρεύει σε ίδια Περιφερειακή ενότητα με την Μονάδα ή Υπηρεσία Ε.Δ. που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος, για να μην δημιουργούνται προβλήματα μετακίνησης των στελεχών;

Οι Βουλευτές

Ανατολάκης Γεώργιος

Κοραντής Ιωάννης

Κάντε ένα σχόλιο