Συνεργατικές Εργασίες (Group Projects)Τα οφέλη που παρέχουν οι συνεργατικές εργασίες (group projects) στην εκπαίδευση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών (military academies) ωθούν, σε διεθνές επίπεδο, στον μετασχηματισμό των προγραμμάτων σπουδών, επιβάλλοντας ουσιαστικά την σταδιακή αντικατάσταση του θεσμού της διπλωματικής εργασίας (thesis). Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι των Σχολών αυτών, σε αντίθεση με τους αποφοίτους των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, θα πρέπει αμέσως μετά την αποφοίτησή τους να διαθέτουν μια ευρεία εκπαίδευση, μόρφωση και δεξιότητες πέραν του στενού κύκλου σπουδών που ακολουθούν, βάσει της ειδικότητά τους. Η διαφοροποίηση αυτή επιβάλλεται από την αποστολή του Αξιωματικού, η οποία χαρακτηρίζεται από την πολυμορφία που διαθέτει (διοίκηση προσωπικού, πόρων, εξοπλισμού, κλπ), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από πολύ νωρίς ο ίδιος καλείται να εμπλακεί ενεργά στον τομέα της οργάνωσης και διαχείρισης περίπλοκων συνεργατικών εργασιών και αξιοποίησης τεχνικών πόρων (μέσω του χειρισμού, υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης, κλπ).

Οι συνεργατικές εργασίες (group projects) παρέχουν το πεδίο εξάσκησης των σπουδαστών στην επίλυση περίπλοκων τεχνικών προβλημάτων τα οποία απαιτούν για την ολοκλήρωσή τους την συνεργασία ειδικών από διάφορες ειδικότητες, νοοτροπίες και υπόβαθρα, όπως επίσης άσκηση διοίκησης με σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας. Πολύ απλά, τα group projects μαθαίνουν αυτό που απαιτούν οι σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις: μέγιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων μέσω της συνεργασίας του προσωπικού. Για να επιτευχθεί αυτό  οι δόκιμοι Αξιωματικοί (cadets) καλούνται να αναπτύξουν μέσω των group projects ένα πλήθος δεξιοτήτων όπως: η κατάτμηση περίπλοκων έργων σε επιμέρους τμήματα και στάδια, ο σχεδιασμός και η διαχείριση του χρόνου, η αποτελεσματική επικοινωνία, η διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων, η αξιοποίηση της ανατροφοδότησης (feedback), κλπ.

Συνεργατικές Εργασίες (Group Projects)Το πιο επιτυχημένο ίσως παράδειγμα εφαρμογής του group project είναι το capstone engineering project που εφαρμόζει η Σχολή Αεροπορίας των ΗΠΑ (US Air Force Academy), το οποίο αποτελεί το επιστέγασμα των ακαδημαϊκών σπουδών των δοκίμων Αξιωματικών. Σκοπός του capstone engineering project είναι η παραγωγή ενός τεχνολογικού (μηχανολογικού/ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού) προϊόντος, με την αντίστοιχη τεκμηρίωσή του έργου (project report). Το capstone engineering project είναι υποχρεωτικό μάθημα για το σύνολο των ειδικοτήτων στης Σχολής, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών που ακολουθούν (θετική, θεωρητική, ανθρωπιστική, τεχνολογική), ενώ στις ομάδες εργασίας συμμετέχουν δόκιμοι διαφορετικών ειδικοτήτων. Η εμπειρία από την εφαρμογή του έχει καταδείξει ότι η πολυμορφία των ομάδων προσφέρει το απαραίτητο περιβάλλον για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ιδεών που θα οδηγήσουν στην παραγωγή του τελικού προϊόντος, με παράλληλη ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και γνώσεων των δοκίμων.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.