προαγωγές αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων αστυνομίαςΟι προαγωγές των Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων διέπονται πλέον από το νόμο 3883/2010 σύμφωνα με τον οποίο εκτός από τα υποχρεωτικά κριτήρια (βαρύτητα θέσεων υπηρεσιας, χρόνος υπηρεσίας, κλπ) προβλέπει τα εξής κριτήρια με έμφαση στα επιστημονικά προσόντα.

α. Το Όπλο, το Σώμα ή η ειδικότητά τους.

β. Τα επαγγελματικά και τεχνικά τους προσόντα, όπως παρακάτω:
(1) Ο βαθμός αποφοίτησης από παραγωγική σχολή των ΕΔ.
(2) Ο βαθμός άλλου τίτλου σπουδών εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο
σπουδών.
(3) Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
(4) Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
(5) Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
(6) Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
(7) Ο βαθμός αποφοίτησης από Σχολεία των ΕΔ.
(8) Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, σε βαθμό άριστο, πολύ καλό και καλό, βαθμολογούμενης αντιστοίχως.

γ. Ειδικές δραστηριότητες, ως εξής:
(1) Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
(2) Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
(3) Συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου, Διοικητικά Συμβούλια και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων.
(4) Ηθικές αμοιβές.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.