Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Β. Μπεκίρης, με θέμα «Πορεία υλοποίησης κυβερνητικών δεσμεύσεων προς την Τρόικα», σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου:

Το ΥΠΕΘΑ εφαρμόζει απαρέγκλιτα τους ψηφισθέντες από τη ΒτΕ νόμους και τα συναφή ΠΔ, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους κλπ, που αφορούν στην προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μας, συμβάλλοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό στη μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους έχοντας πάντοτε υπόψη τη διατήρηση του αξιόμαχου των ΕΔ.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, έχουν επέλθει μειώσεις στον Π/Υ του ΥΠΕΘΑ τόσο στο σκέλος των Αποδοχών (περικοπή επιδομάτων, αναστολή μισθολογικών ωριμάνσεων κλπ), όσο και στο σκέλος των Λειτουργικών Δαπανών (περιστολή των δαπανών όπως μείωση μετακινήσεων, αναλωσίμων, εξοπλισμού γραφείου κλπ), αλλά και στο τμήμα των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων.

Συναφώς με τα παραπάνω και ως απόρροια αυτών, παρατίθεται σχετικός συνοπτικός πίνακας εξέλιξης του Π/Υ ΥΠΕΘΑ για την περίοδο 2009-2012, επισημαίνοντας ότι τα διαλαμβανόμενα στοιχεία είναι προϋπολογιστικά  και όχι απολογιστικά:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

2009

2010

2011

2012

2012/2009

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

2.874.616.000

2.804.820.000

2.280.000.000

2.193.200.000

-23,70%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

1.648.526.000

1.288.345.000

1.031.663.000

972.800.000

-40,99%

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ

2.000.008.000

2.000.000.000

1.600.000.000

1.500.000.000

-25,00%

ΣΥΝΟΛΟ

6.523.150.000

6.093.165.000

4.911.663.000

4.666.000.000

-28,47%

*Σχέδιο Π/Υ έτους 2012 σύμφωνα με Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2012-2015

Όσον αφορά στο σχεδιασμό για το μεσοπρόθεσμο μέλλον (περίοδος 2012-2015), ήδη έχει σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών προσχέδιο του Π/Υ ΥΠΕΘΑ έτους 2012 εναρμονισμένο με τις οροφές που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ενσωματώνοντας μέτρα και δράσεις περαιτέρω περιστολής των δαπανών, ενώ και για τα επόμενα χρόνια θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσήλωση στις νομοθετικά καθορισθείσες οροφές δαπανών.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.