Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά ισχύουν τα εξής:

1. Όλοι οι κατατασσόμενοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ενοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση) που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αποστολής για την οποία προορίζονται. Η ικανότητα αυτή κρίνεται μετά από υγειονομική εξέταση.
2. Η σωματική ικανότητα του προσωπικού της παραπάνω παραγράφου:
α. Προσδιορίζεται από το αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από νοσήματα, παθήσεις, βλάβες ή άλλες παθολογικές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και από την επίδρασή τους στην αποστολή του.
β. Εξετάζεται από Αξιωματικούς του Υγειονομικού της ειδικότητας των Ιατρών, κατά τις μεθόδους της ιατρικής επιστήμης. Κατ’ εξαίρεση η εξέταση υποψηφίων για στράτευση, εάν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες ειδικότητες Αξιωματικών Υγειονομικού πραγματοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας στα Κρατικά Νοσοκομεία ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα αγαθοεργού πρωτοβουλίας.
Η αναγνώριση των δαπανών των εξετάσεων αυτών πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών.
γ. Κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές και τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Διαταραχές της σωματικής ικανότητας δεν αποκλείουν την υπηρεσία στις Ενοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν επηρεάζουν την αποστολή σε αυτές ή δεν επηρεάζονται από την αποστολή.
4. Εφόσον διαπιστώνονται νοσήματα ή παθήσεις ή βλάβες περισσότερες από μία ή σωματική ικανότητα κρίνεται με βάση τη σπουδαιότερη αιτία, αλλά μνημονεύονται και οι άλλες.
5. Όπου στο παρόν αναφέρονται Αξιωματικοί νοούνται και οι Ανθυπασπιστές.
6. Το παρόν Διάταγμα αφορά προσωπικό και των δύο φύλων.

Άρθρο 2
Κατηγορίες Σωματικής Ικανότητας

1. Το προσωπικό του άρθρου 1, παράγραφος 1, εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες σωματικής ικανότητας:
α. Οι στρατεύσιμοι, οι ανυπότακτοι, οι οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας, οι εθελοντές υπαξιωματικοί, οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας (ΕΠΥ), οι σημαιοφόροι επίκουροι αξιωματικοί (ΣΕΑ), οι υποψήφιοι και οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί (ΥΕΑ, ΔΕΑ), οι έφεδροι αξιωματικοί (εν ενεργεία, εξ εφεδρείας, εν εφεδρεία, εξ απονομής), οι εν εφεδρεία αξιωματικοί κρίνονται:
(1) Ικανοί πρώτης κατηγορίας (l/1).
(2) Ικανοί δευτέρας κατηγορίας (l/2).
(3) Ικανοί τρίτης κατηγορίας (l/3).
(4) Ικανοί τετάρτης κατηγορίας (l/4).
(5) Ακατάλληλοι για στράτευση (l/5).
β. Οι υποψήφιοι για τα μόνιμα στελέχη αξιωματικών και υπξ/κών, οι μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ, ΣΣΥ), όπως και οι υποψήφιοι εθελοντές των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνονται:
(1) Κατάλληλοι
(2) Ακατάλληλοι
γ. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, υπξ/κοί, εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), καθώς και οι μόνιμοι εξ εφεδρείας κρίνονται:
(1) Ικανοί
(2) Ανίκανοι
2. Από τις κατηγορίες προσωπικού της προηγουμένης παραγράφου:
α. Αυτοί που δεν παρουσιάζουν καμία διαταραχή της σωματικής ικανότητας κρίνονται ικανοί πρώτης κατηγορίας (l/1) κατάλληλοι και ικανοί, αντιστοίχως.
β. Αυτοί που παρουσιάζουν διαταραχές της σωματικής ικανότητας κρίνονται ανάλογα με την περίπτωση της κατηγορίας προσωπικού στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
3. Η σωματική ικανότητα κρίνεται επιπλέον σωματομετρικά:
α. Από άποψη αναστήματος, με τον ειδικό τρόπο που ορίζει το άρθρο 5.
β. Από άποψη βάρους σύμφωνα με τις παραγράφους 14 έως 17 του γενικού Πίνακα.

Download (PDF, 250KB)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.